เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร 13 ธันวาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  13 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25888
อ่าน  1,292

  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   

  เก็บเล็กผสมน้อย สนทนาพระสูตร 13 ธันวาคม 2557

@ สภาพธรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้น เข้าใจถูกว่าเป็นธรรม ขณะนั้น เป็นการทวนกระแส

กิเลส ไม่ใช่พยายามไปละกิเลส หรือ ทำอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช่การทวนกระแสกิเลส

@ ผู้ที่ตามกระแส คือ ตามด้วยอำนาจกิเลส ด้วยการทำทุจริต    และแม้แต่ศึกษาธรรม

แต่ศึกษาด้วยความเข้าใจผิด  ก็ชื่อว่าตามกระแสกิเลส   หรือไม่เริ่มจากความเห็นถูกใน

ขั้นการฟังศึกษาพระธรรม  คิดจะทำ  ปฏิบัติธรรม ขณะนั้นก็ชื่อว่า ตามกระแสกิเลส ผู้ที่

ทวนกระแสกิเลส คือ  แม้จะมีกิเลสเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  แต่มีปัญญาที่เริ่มมีความเข้าใจ

ถูกว่าเป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่เรา  ขณะนั้นก็เริ่มเป็นผู้ทวนกระแสกิเลส เพราะทวนกระ-

แสกิเลสด้วยปัญญา

@ สภาพธรรมแต่ละอย่างที่เกิดขึ้น เข้าใจถูกว่าเป็นธรรม  ขณะนั้นเป็นการทวนกระแส

กิเลส ไม่ใช่พยายามไปละกิเลส หรือทำอย่างอื่น ซึ่งไม่ใช่การทวนกระแสกิเลส

@ ถ้าไม่ศึกษาพระธรรม  คิดว่าเป็นคนดีแล้ว  และไม่รู้ว่ามีกิเลส  ก็ไปตามกระแสกิเลส

ต่อเมื่อศึกษาพระธรรมในหนทางที่ถูกต้อง จึงจะชื่อว่า เริ่มทวนกระแสกิเลส

@ ศึกษาธรรม ไม่ใช่จะมีตัวตนไปละกิเลส จะไปละโลภะ โทสะ จะไปทวนกระแสกิเลส

โดยไม่มีปัญญาที่เข้าใจว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา

@ มีหลายอย่างนะคะ ที่คิด เช่น คิดว่าไม่ต้องฟังธรรมเลย ปฏิบัติทันที นี่ก็คิดผิด หรือ

อีกประเภท ก็คือ ฟังธรรมพอแล้ว แล้วไปปฏิบัติ นี่ก็เข้าใจผิด แต่ที่ถูกต้องคือฟังศึกษา

พระธรรมต่อไป ขณะที่เข้าใจก็ค่อยๆ ละความไม่รู้แล้ว จนถึงการที่มีปัญญาระลึกรู้ลักษ-

ณะของสภาพธรรม ขณะนั้นเป็นปฏิบัติ ไม่ใช่อย่างอื่นที่เป็นปฏิบัติ

@ บางคนก็สงสัยว่าเพียงแค่การฟังไปเรื่อยๆ จะเป็นหนทางถูกได้อย่างไร แต่ถ้าไม่ฟัง

ต่อไปจะเอาปัญญาจากไหน ให้ปฏิบัติเกิดขึ้น และจะทวนกระแสได้หรือ ถ้าไม่เข้าใจถูก

ในขั้นการฟังไปเรื่อยๆ ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา

@ ยิ่งฟังก็ยิ่งลึกซึ้ง  สภาพธรรมขณะนี้เกิดดับ ลึกซึ้งไหมคะ

@ ขณะนี้ชอบดอกไม้สวยแล้ว  จะไม่ให้ชอบดอกไม้สวยได้อย่างไรในเมื่อเกิดชอบแล้ว

 ถ้าผิดปกติเมื่อไหร่ที่จำ ไม่ให้กิเลสเกิดขึ้น ก็ผิดตั้งแต่ต้น   นอกจากหนทางคือค่อยๆ

เข้าใจถูกว่าแม้อกุศลทีเกิดขึ้นเป็นธรรมไม่ใช่เรา

@ กิเลสเกิดตามกระแสเป็นปกติ ห้ามกิเลสได้ไหม   นอกเสียจากฟังพระธรรมต่อไป ที่

เข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงสภาพ ปัญญาเท่านั้นค่ะ ที่จะสามารถทวนกระแสกิเลสได้

@ ขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ ทวนกระแส หรือ ตามกระแส

@ พยายามกั้นกระแสกิเลสด้วยความเป็นตัวตน ก็ไม่มีทางละกระแสกิเลสได้เลย

@ ค่อยๆ เริ่ม ค่อยๆ ชิน จากการเริ่มเข้าใจถูกว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา จนถึงมั่นคง

ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา ในขณะที่สติและปัญญาเกิด

@ ยามน้ำตานองหน้า ยามสุขเบิกบาน ยามอกุศลเกิด  ทุกขณะ คือ ให้เข้าใจถูกว่าเป็น

ธรรมไม่ใช่เรา ไม่เช่นนั้นไม่มีทางละกิเลส ถึงความเป็นพระโสดาบัน

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
napachant
napachant
วันที่ 13 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 13 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
intra
วันที่ 13 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chamaikorn
วันที่ 13 ธ.ค. 2557

  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 14 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 14 ธ.ค. 2557

สาธุ  อนุโมทนา และ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
peem
วันที่ 14 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
papon
papon
วันที่ 14 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
siraya
วันที่ 15 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pulit
pulit
วันที่ 17 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 29 ส.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ