สิ้นปีเก่า เข้าปีใหม่ เข้าใจพระธรรมใหม่ สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน
 
paderm
paderm
วันที่  31 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25986
อ่าน  3,629

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สิ้นปีเก่า เข้า ปีใหม่ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราว สมมติให้เห็นถึง สภาพธรรมที่มีจริงที่เป็นเวลา คือ จิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นและดับไป ปีใหม่ ก็คือ จิต เจตสิกที่เกิดขึ้น ใหม่ตลอดเวลา ของแต่ละบุคคล แต่ละขณะ จึงกล่าวได้ว่า แต่ละขณะจิตที่ดับไป ก็เป็นปีเก่า และ ขณะจิตที่เกิดขึ้นใหม่ ก็เป็นปีใหม่

เวลาผ่านไป คือ จิตแต่ละขณะเกิดขึ้นและดับไป เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง ใกล้ความตายจากโลกนี้ไปทุกขณะ สัตว์โลกก็แสวงหาความสุข แสวงหาความเป็นมงคลกับชีวิตในวันปีใหม่ แท้ที่จริง มงคลของชีวิต ความสวัสดี คือ กุศลธรรมทีเกิดขึ้นในจิตใจ ขณะใดที่จิตใจเป็นกุศล เป็นไปในทาน ศีล ความเข้าใจพระธรรม เป็นต้น ขณะนั้นเป็นมงคลกับชีวิต เป็นปีใหม่ ขณะใหม่ที่ประเสริฐแล้ว โดยไม่ต้องไปแสวงหามงคลกับ ชีวิตในวันปีใหม่ที่ไหนเลย

สวัสดี ปีใหม่ สวัสดี คือ กุศลธรรม ทุกประการเป็นความสวัสดี และ ถึงความสวัสดีสูงสุด เมื่อถึง การสวัสดี ปราศจากกิเลส ถึงพระนิพพาน ย่อมเป็นความสวัสดีกับชีวิตคือ กับจิตอันสูงสุด เพราะฉะนั้น ถ้าจะหาความสวัสดีในวันปีใหม่ ก็ควรเข้าใจว่า ความสวัสดี อยู่ที่ใจแต่ละขณะ และ ความสวัสดีที่ประเสริฐ คือ ความเข้าใจพระธรรม ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาพระธรรม สนทนาธรรม ที่เป็นหนทางถูกที่เข้าใจถูกว่า เป็นธรรมไม่ใช่เรา เป็นหนทางที่จะทำให้ถึงความสวัสดีสูงสุด เพราะฉะนั้น สิ้นปีเก่า สู่ปีใหม่ ก็สะสมปัญญา สะสมความสวัสดีต่อไป คือ การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม เจริญกุศลทุกๆ ประการ ตามเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเป็นไป

พร ปีใหม่ให้พรกัน พร หมายถึง สิ่งที่ประเสริฐ สิ่งที่ดี นั่นคือ ความดี กุศลธรรมเพราะฉะนั้น ใครจะให้พรใคร นอกจากให้พร ตัวเอง คือ ทำความดี ทำกุศล ในขณะนั้นเป็นการให้พรแล้ว โดยไม่ต้องขอพรจากใคร และไม่มีใครให้พรได้ ถ้าจะขอพร จากคนอื่น ก็คือ ขอโอกาสในการทำความดี นั่นคือ การได้พร และ ขอพร ที่ถูกต้อง

นับเป็นบุญที่ได้สะสมมาของแต่ละท่าน ที่ได้มีโอกาสพบ เกื้อกูลกัน พบกัน ณ กาลครั้งหนึ่งที่ได้ ศึกษาพระธรรมในหนทางที่ถูก ปีใหม่ ตามสมมติ ครบวาระใกล้อีกครั้ง ก็ให้พร ทำความดี ศึกษาพระธรรมต่อไปในทางที่ถูกต้อง และ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ที่กระทำความดี อบรมปัญญาร่วมกัน สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ครับ

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
peem
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาคะ ขอให้ทุกๆ ท่านเจริญในพร นะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chvj
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แกม
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

อนุโมทนาค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
isme404
isme404
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
thilda
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
papon
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chamaikorn
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอ.สุจินต์ฯที่เคารพยิ่ง

ส่วนหนึ่งของการสนทนาธรรมด้วยความประทับใจในความเมตตาท่านอ. 28 ธ.ค. 58

"ความสวัสดีดี คือพระนิพพาน คือสลัดวางจากกิเลส ปีใหม่กับปีเก่าต่างกันตรงไหน ปีใหม่ปีเก่าก็มีจิตคิดนึก เพิ่มความติดข้องหรือเปล่าทุกปี สวัสดีปีใหม่โดยมีปัญญาหรือเปล่า เห็นความลึกซึ้งหรือเปล่า แค่เห็นยังไม่รู้ว่าไม่ใช่เรา ถ้ารู้ว่าทุกอย่างเกิดตามเหตุตามปัจจัย จึงเป็นสวัสดี ความเข้าใจหรือปัญญาจึงเป็นสวัสดี ถ้าไม่เข้าใจ ก็เพิ่มความติดข้อง โลภะทุกเทศกาลปีใหม่ ทำดีโดยไม่ต้องรอขณะใดขณะหนึ่งดีไหม โดยไม่ต้องรอปีใหม่ปีเก่า หวังว่าจะรอปีใหม่ แต่ผลของกรรมอาจอยู่ไม่ถึงปีใหม่ ฉนั้นจึงไม่ต้องรอที่จะทำความดี วันคืนล่วงไป ทำอะไรอยู่ รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาหรือยัง ได้มีการพิจารณาทุกขังอนัตตาหรือยัง ตามกำลังของปัญญา ไม่ใช่คิดเอง ..."  

"จิตสดุ้งอยู่เป็นนิจแล้วจะสวัสดีได้อย่างไร นอกจากปัญญาที่จะสลัดวาง จึงจะถึงความสวัสดี พ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน สวัสดีคือมีสิ่งที่ดี มีดีในอวิชชาไหม ปัญญาจึงเป็นความสวัสดี การถึงความสวัสดีจึงขาดการอบรมเจริญปัญญาไม่ได้"

"ขณะใดมีเสียงต้องไม่มีกลิ่น ไม่มีคิด แต่เพราะเกิดดับรวดเร็วมาก จึงเหมือนกับเห็นพร้อม ได้กลิ่น ขณะที่ไม่มีเรา มีแต่สภาพธรรม ค่อยๆ เห็นว่า ไม่มีเราที่ได้ยิน ไม่มีเราที่เห็น ละวางการยึดถือ ที่เห็นว่าเป็นเรา เป็นกิจของปัญญาเท่านั้นตามลำดับขั้น"

"ขณะที่ไปปฏิบัติก็เป็นตัวตนแล้ว ปัญญาต้องเกิดจากการฟังมาก ค่อยๆ ละคลายความหวังว่าเป็นตัวเราที่เข้าใจ เพราะรู้ว่าปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยพร้อม เมื่อปัญญาเข้าใจทีละหนึ่งมากขี้น ก็จะสะสมความเข้าใจเห็นตามเป็นอนัตตา ก็จะไม่หวังเพราะรู้ว่าปัญญาทำหน้าที่ของเขา"

กราบแทบเท้าขอบพระคุณท่านอ.สุจินต์เป็นอย่างสูงยิ่ง

กราบอนุโมทนากุศลจิตศรัทธาอ.เผดิม และสมาชิก มศพ.และผู้ร่วมสนทนาทุกท่านค่ะ

ขอให้ทุกท่านได้รับพรจากความสวัสดึด้วยปัญญาที่ท่านอ.ได้เมตตาสนทนานะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ที่สำคัญเหนือกว่านั้นคือ เพื่อละความติดข้อง ขณะนี้คือขณะเห็น ขณะนี้คือขณะคิด และ แม้แต่ดีขณะนั้นก็ไม่ใช่เรา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ladawal
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Dechachot
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 31 ธ.ค. 2557

กราบขอบพระคุณ และขออณุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 1 ม.ค. 2558

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
pulit
pulit
วันที่ 1 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง 

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
siraya
วันที่ 1 ม.ค. 2558

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 1 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
panasda
วันที่ 2 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 2 ม.ค. 2558

สาธุ ค่ะ.

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
swanjariya
วันที่ 4 ม.ค. 2558

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง

อนุโมทนาขอบพระคุณอาจารย์เผดิมและทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 5 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ ทำให้เข้าใจความหมายว่า พร คือ เจตนา ที่จะกระทำสิ่งที่ดียิ่งขึ้น

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
tusaneenui
tusaneenui
วันที่ 5 ม.ค. 2558

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์

ขอบคุณมากค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 3 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ