เก็บเล็กผสมน้อย หาดชะอำ วันสบายๆ 23 ธันวาคม 2557
 
paderm
paderm
วันที่  23 ธ.ค. 2557
หมายเลข  25955
อ่าน  1,536

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เก็บเล็กผสมน้อย หาดชะอำ วันสบายๆ 23 ธันวาคม 2557

ท่านอาจารย์ดวงเดือน ได้ให้เจ้าหน้าที่และวิทยากร  มาพักผ่อนที่แก่งกระจาน และรับ

ประทานอาหารที่หาดชะอำ มื้อกลางวันและมีบทสนทนาธรรมดีๆ จึงนำมาฝากกันครับ

@ ขณะทีรู็ว่าจะเป็นวิบาก ไม่ใช่คิดรวมๆ เป็นเรื่องราว  เหมือนเราได้ยินเสียงดนตรี ไม่

ใช่ว่าจะเป็นกุศลวิบากนะคะ ขณะที่ได้ยินเสียงดังๆ

@ ตอนซ้อมดนตรี เสียงดังๆ จะเป็นกุศลวิบากได้อย่างไร แต่เป็นอกุศลวิบาก ค่ะ

@ ขณะที่ได้ยินเสียงธรรม ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นกุศลวิบากนะคะ  เพราะ เราไม่ได้

แยกระหว่างตัวเสียงกับตัวคิด ด้วยความเข้าใจ เพราะตัวเสียงดังไป จะบอกว่าเป็นกุศล

วิบากทางหูไม่ได้เลย  แต่ ขณะที่เข้าใจ ก็เป็นกุศลจิตของคนนั้นที่ได้ฟังเสียง ดัง หรือ

ไม่ดัง ก็ตาม ก็เข้าใจถูก ตามการสะสม

@ วาสนา คือ การสะสมสิ่งที่ดี และ ไม่ดี ถ้าเราสะสมฝ่ายไม่ดีมามาก แต่ไม่สามารถละ

ได้ในวาสนาสิ่งที่ไม่ดีได้ทั้งหมดเหมือนพระพุทธเจ้า  เพียงแต่ไม่เกิด อกุศลจิตเท่านั้น

สำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์

@ สิ่งหนึ่งที่คนเข้าใจผิด คือ ต้องไปทำให้ประจักษ์ มันผิดตรงนี้ ผิดมากๆ เพราะ แท้ที่

จริง คือ ปัญญานำไปสู่กิจทั้งปวง ถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะเอาอะไรมาประจักษ์ คะ   เพราะ

ฉะนั้น ก็ต้องสะสมความเข้าใจพระธรรม ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้น

@ ถ้าไม่มีความเข้าใจถูก ต่อให้มีสภาพธรรมอะไรปรากฏก็ไม่เข้าใจ  ได้แต่คิดว่าเข้าใจ

@ ส่วนใหญ่ละเลยความเข้าใจ    เพราะความเข้าใจก็คือปัญญา พอได้ยิน กุศล ได้ยิน

ปัญญาก็อยากจะได้ อยากจะทำ อยากจะรู้ อยากจะหมดกิเลส

@ ไม่ต้องไปไกลเลยค่ะ แค่นี้สิ่งที่ปรากฏทางตายังไม่รู้ หรือ เข้าใจแค่ไหน แค่เป็นบุญ

ที่ได้ยินได้ฟัง ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ เข้าใจขั้นการฟัง ก็ถูกแล้ว ค่อยๆ สะสมไป

@ เห็นเป็นนู้นเป็นนี้ เพราะ สภาพธรรมเกิดดับเร็ว แต่ค่อยๆ พิจารณาขั้นการฟังไป ว่า

มีเห็น มีสิ่งที่ปรากฏทางตา แล้วก็มีคิด เห็นก็เป็นปกติ ค่ะ

@ สงสารคนที่ไม่ได้ฟังนะคะ ต่อไปก็ไม่ได้ฟังอีก แต่ถ้าได้ฟังแล้ว ก็เป็นปกติ ตามการ

สะสม ไม่ได้เปลี่ยนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ค่ะ

@ ฟังเสียงดิฉัน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นกุศลวิบาก    ขณะที่เสียงแหบ ก็เป็น

อกุศลวิบาก ทางหูได้นะคะ

@กว่าจะเกลี้ยงเกลา เพราะสะสมความไม่รู้มานาน ที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรม   แต่ก็ต้อง

อดทน ไม่ย่อท้อ ฟังต่อไป ค่ะ

@ บางคนน่าเสียดาย ได้ฟังแต่ไม่สนใจ ไม่ใช่วิชาทางโลก แต่เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้า

ทรงตรัสรู้ และตรัสไว้

@ พระธรรมสำคัญมาก เพราะเป็นปกติ เป็นปกติ  เพราะสภาพธรรมที่เกิดแล้ว ไม่ต้อง

ไปทำอย่างอื่น

@ อย่าง ฟัง สทร. ตอนเช้า ฟังเรื่องตบะ ก็จะไปอดทนทำอย่างอื่น    แต่ขณะนี้ เข้าใจ

ว่าเป็นธรรม ก็เป็นตบะแล้ว   อดทนแล้วที่จะเข้าใจสภาพธรรมขณะนี้ ไม่ต้องไปอดทน

อย่างอื่นเลย

@ ปัญญาที่เข้าใจ เขาจะนำไปสู่การรู้ความจริง

@ อย่างน้อยที่สุด แม้เข้าใจน้อยแต่ค่อยๆ สะสม ก็จะทำให้ถึงการรู้ความจริงได้สักวัน

@ ปกติเดี๋ยวนี้ไม่รู้ ก็ค่อยๆ รู้ขึ้นเหมือนในขณะนี้นั่นเอง ค่ะ

@ ตัวตนจะมาแทรกตลอดที่จะทำ ปิดบังความจริงที่จะเข้าใจสภาพธรรมในขณะนี้

ขออนุโมทนา


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ดวงทิพย์
ดวงทิพย์
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

สาธุๆ ๆ ...อนุโมทนามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

กราบบูชาพระคุณท่านอ.สุจินต์ ที่เคารพยิ่ง

ในความเมตตากรุณานำพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว

ถ่ายทอดให้พวกเราอย่างแ่จ่มแจ้ง

เป็นเวลานานหลายสิบปี

ดีใจค่ะที่เห็นท่านอ.และเจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนสบายๆ บ้าง

เพราะตลอดเวลามีแต่ให้.. ให้... และให้... พวกเรามากเหลือเกิน

แม้พักผ่อนยังให้ความรู้ มีประโยชน์มากๆ ค่ะ

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

"...สิ่งหนึ่งที่คนเข้าใจผิด คือ ต้องไปทำให้ประจักษ์

มันผิดตรงนี้ ผิดมากๆ

เพราะ แท้ที่จริง คือ ปัญญานำไปสู่กิจทั้งปวง ถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะเอาอะไรมาประจักษ์ คะ

เพราะฉะนั้น ก็ต้องสะสมความเข้าใจพระธรรม

ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้น..."

..........

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของ อ.เผดิม ยี่สมบุญ เป็นอย่างยิ่ง ครับ

แม้เพียงข้อความเดียว ก็มีค่าที่สุด เมื่อเข้าใจ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
napachant
napachant
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ปวีร์
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

เมตตาของท่านอาจารย์และอาจารย์ดวงเดือน

ตั้งแต่ได้รู้จักท่านมาช่างมากมายมหาศาล

เหลือเกิน..คิดอยู่เสมอว่า..ชาตินี้คงทดแทน

บุญคุณของท่านทั้งสองไม่หมด...

นอกจากเพียรทำความดีต่อไปเรื่อยๆ

กราบอนุโมทนาท่านทั้งสองไว้

ณ ที่นี้ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ

ฟองจันทร์ วอลชและลูกๆ ทั้งสอง

 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
chamaikorn
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
panasda
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
papon
papon
วันที่ 23 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
thilda
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

ชีวิตที่เป็นปกติ นี่แหละคือของที่มีจริง เป็นธรรมะ จากการฟังมาเป็นหลายปี ทั้งที่สะสม

มาก็คงมีบ้าง ระลึกศึกษาสำเนียกบ้างไหม ถ้ามีการกระทำเช่นนั้น แล้วรู้ไหมว่าไม่ใช่เรา

ที่ระลึก สวัสดีปีใหม่แก่ทุกท่าน และกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
isme404
isme404
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
siraya
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

เก็บเล็กผสมให้ได้อ่านเยอะเลยคะ...ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
peem
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

สะสมความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยสาธุค่ะ

ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 24 ธ.ค. 2557

สาธุ อนุโมทนา และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
pulit
pulit
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

   กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  ที่เคารพยิ่ง

ขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
เรือนแก้ว
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
ch.
ch.
วันที่ 25 ธ.ค. 2557

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
raynu.p
วันที่ 26 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
รู้จบลงที่รู้
รู้จบลงที่รู้
วันที่ 28 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
yupares
วันที่ 30 ธ.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 4 ม.ค. 2558

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 4 ม.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
นายประถาษไวยวิรี
วันที่ 29 ส.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ