รวมซีดี


สนใจซีดี ติดต่อด้วยตัวเองที่
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
เลขที่ 174/1 ซ. เจริญนคร 78 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600 ปณ. บางคอแหลม

ต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ติดต่อที่
02-4680239

ดูรายละเอียดสื่อส่งทางไปรณีย์ ... คลิกที่นี่


หัวข้อที่ 1 - 32 จาก 32  
ชุด ณ กาลครั้งหนึ่ง
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 19,467
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 19,467
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ -

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

แนวทางความเข้าใจ
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์*
เปิด 14,214
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์*
เปิด 14,214
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ทุกอย่างที่มีจริง เป็นธรรมทั้งหมด - ศึกษาเพื่อเข้าใจความจริง - ใช้ชื่อ เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริง - ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เกื้อกูลกัน - เริ่มด้วนพื้นฐานที่มั่นคง

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ชุด อกุศลธรรม ๙ กอง แผ่นที่ ๒
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 8,575
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 8,575
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ความยินดีพอใจในกาม และในภพ - พระอริยบุคคลดับกิเลสตามลำดับมรรค - พระโสดาบัน เกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ - บุคคลผู้มีความตระหนี่ เป็นผู้ตกต่ำ - ให้แล้ว ไม่เสียดาย -

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ชุด อกุศลธรรม ๙ กอง แผ่นที่ ๑
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 11,452
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 11,452
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - จำแนกอกุศลเจตสิก ออกเป็นอกุศลธรรม ๙ กอง คือ - อาสวะ ๔ - โอฆะ ๔ - โยคะ ๔ - อุปาทาน ๔ - คันถะ ๔ - นิวรณ์ ๕ หรือ ๖ - อนุสัย ๗ - สังโยชน์ ๑๐ - กิเลส ๑๐ - ความวิจิตรของอกุศล

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

สนทนาธรรมที่อุทยานแห่งชาติเขาเขียว แผ่นที่ ๒
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 2,745
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 2,745
เนื้อหาโดยย่อ - โลกในวินัยของพระอริยะเจ้า - ความต่างระหว่างพระอริยบุคคลกับปุถุชน - จิต เจตสิก รูป - พึงเป็นผู้ละเอียดในการศึกษาพระธรรม - ความดีเป็นเรื่องละ ไม่ใช่ติด - มรดกที่ล้ำค่า

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

สนทนาธรรมที่อุทยานแห่งชาติเขาเขียว แผ่นที่ ๑
update  
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 3,851
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 3,851
เนื้อหาโดยย่อ - เริ่มต้นด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่า ธรรม คืออะไร - ขณะนี้ เป็นธรรม - บังคับบัญชาไม่ได้ - สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา - ความหมายของปรมัตถธรรม - ปัญญาจะเจริญขึ้นได้อย่างไรอย่างไร

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

บุญญกิริยาวัตถุ แผ่นที่ ๒
update  
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 5,310
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 5,310
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - บุญญกิริยาวัตถุประเภทเวทนา - ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องภาวนา - การฟังธรรม - ผู้ที่ฟังธรรม ศึกษาธรรม ไม่ใช่คนคร่ำครึ ผู้ที่ไม่รู้เท่านั้น ที่เป็น คนคร่ำครึ

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

บุญญกิริยาวัตถุ แผ่นที่ ๑
update  
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 9,209
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 9,209
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน - ทานในลักษณะต่างๆ - ไม่ควรรอโอกาศที่จะเจริญกุศล - เจตนา ๓ กาล - ทิฏฐุชุกรรม เป็นการกระทำความเห็นให้ตรง - การอุทิศส่วนกุศล และการอนุโมทนาในกุศลของผู้อื่น

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ความเข้าใจพระธรรม*
update  
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 19,014
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 19,014
ชุด บารมีในชีวิตประจำวัน แผ่นที่ ๒
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 3,176
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 3,176
ชุด บารมีในชีวิตประจำวัน แผ่นที่ ๑
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 5,526
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 5,526
แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดี
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 16,303
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 16,303
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - เวลาดี ฤกษ์ดี มงคลดี - บุญย่อมต้อนรับผู้ทำบุญไว้ - ขณะที่ได้แสนยาก - ความเล็กน้อยของชีวิต - ภัยของชีวิต - มิตรเช่นไรไม่ควรคบ - ลักษณะผู้เป็นมิตร และมิใช่มิตร

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

เรื่อง รูปปรมัตถ์
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 14,843
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 14,843
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - รูปปรมัตถ์ - ไม่มีรูปนั่ง รูปนอน รูปยืน รูปเดิน - สมุฏฐานของรูป - สาวกจักไม่ทรงบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ - แสดงรูป ๒๘ โดยนัยของการปฏิบัติเทียบกับปริยัติ

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

อวิชชาสูตร แผ่นที่ ๒*
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 2,326
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 2,326
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - อวิชชาเป็นหัวหน้าของอกุศล และวิชชาเป็นหัวหน้าของกุศล - มนุษย์เปรต - มโนทวารมิใช่รูปธรรม - สหชาตปัจจัย และอุปนิสัยปัจจัย - ความหมายของสัมมากัมมันตะกับสัมมาอาชีวะ

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

อวิชชาสูตร แผ่นที่ ๑*
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 3,435
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 3,435
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - อวิชชาเป็นหัวหน้าของอกุศล และวิชชาเป็นหัวหน้าของกุศล - อวิชชาสูตร - มรรคมีองค์ ๕ ๖ ๘ - ความหมายของวิรตี - ทางถูก และทางผิด - อกุศลของตนเห็นได้ยาก อกุศลของคนอื่นเห็นได้ง่าย

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ชุด พิเศษ*
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 6,535
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 6,535
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ประโยชน์ของพระธรรม - พระโพธิสัตว์ - สุเมธดาบส - พุทธการกะธรรม (บารมี ๑๐) - วิริยบารมีในชีวิตประจำวัน - พระมหาชนกบำเพ็ญวิริยบารมี - โพธิปักขิยธรรม ๓๗ - พิจารณาตนด้วยตนเอง

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

สุเมธาเถรีคาถา
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,953
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,953
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - คาถานางสุเมธาเถรี - โทษของสงสาร - โทษของกาม - ความไม่งามของร่างกาย - การเจริญกุศลในชีวิตประจำวัน - การปรินิพพานของนางโคตมีเถรี - มรณสติ - ผู้ไม่กลัวความตาย

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ปัญหาของท้าวสักกะ
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,860
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,860
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ทานชนิดใดที่บัณฑิตกล่าวว่าเยี่ยม - รส และความยินดีชนิดไหนดีเยี่ยม - สักกปัญหสูตร - ความตระหนี่ ความริษยาเกิดจากอะไร - ปุพกรรมของท้าวสักกะ - วัตตบท ๗ ประการ

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

เทวทูตสูตร
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 5,052
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 5,052
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ความหมายเทวทูต - นายนิรยบาล - พยายม - บุพกรรม - ความทุกข์ทรมานในนรกขุมต่างๆ - ผู้ที่จะได้พบพยายมราช - สัตว์เดรัจฉานดีกว่านรก

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ปุตตมังสสูตร
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,313
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,313
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - เหตุที่ทรงแสดงพระสูตรนี้ - ทางกันดาร ๕ - อาหาร ๔ อย่าง อุปมาโทษ - เปรียบเหมือนการบริโภคเนื้อบุตร - การพิจารณาโดยปริญญา

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ชุด วิถีจิต แผ่นที่ ๒
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 7,889
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 7,889
เนื้อหาโดยย่อ - ทบทวนกิจของจิต - ความหมายสัตว์โลก - ความเล็กน้อยของชีวิต - คำรำพันของผู้ไม่ประพฤติธรรม

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ชุด วิถีจิต แผ่นที่ ๑
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 11,309
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 11,309
เนื้อหาโดยย่อ - อารมณ์ - ทวาร - วัตถุ - ความสัมพันธ์ของนาม และรูป - จิตบางประเภทไม่อาศัยทวาร - วิถีจิตทางมโนทวาร

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ธาตุ
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 7,049
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 7,049
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ธาตุสูตร - ความต่างกันแห่งธาตุ - ความหมายของธาตุ - นามธาตุ - รูปธาตุ - จิตเป็นวิญญาณธาตุ ๗ - อาสีวิสสูตร - โทษของธาตุต่างๆ

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ตอบปัญหาธรรม แผ่นที่ ๒*
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 3,042
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 3,042
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ธรรมต้องศึกษา - ความรักกับความเมตตา - ความสุขที่แท้จริงคือไม่เกิดอีก - ลาภที่ประเสริฐสุดคือการได้ฟังธรรม - นามธรรม รูปธรรม - จุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรม -

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ตอบปัญหาธรรม แผ่นที่ ๑*
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,323
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,323
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ธรรมคืออะไร ใครแสดง - พระพุทธเจ้าสอนอะไร - อะไรสำคัญที่สุดในชีวิต - ธรรมแบ่งเป็นสองอย่าง รูปธรรม นามธรรม เป็นสิ่งที่มีจริง - บัญัญัติ

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ปฏิจจสมุปบาท แผ่นที่ ๒
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,823
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,823
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - อธิบายองค์ธรรม วิญญาณ นามรูป - อายตนะ - ลักษณะตันหา - วิสัตติกา แผ่ซ่านไป - ผัสสะเกิดเพราะมีอายตนะ - อายตนะ ๑๒

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ปฏิจจสมุปบาท แผ่นที่ ๑
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 13,912
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 13,912
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - พุทธวิปัสสนาตอนตรัสรู้ - สัมมาปฏิปทา มิจฉาปฏิปทา - ปฏิปทาสูตร - แนวทางสติปัฏฐาน - อวิชชา - สังขาร - วิญญาณ - นามรูป - ฉฬายตนะ

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ธรรมในชีวิตประจำวัน แผ่นที่ ๒*
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,073
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 4,073
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ต้องศึกษาเท่าไหร่ถึงจะพอ - สังคหวัตถุ ๔ - การสงเคราะห์กัน - นามธรรม และ รูปธรรม - ความหมายของธาตุ - เจ้ากรรมนายเวร - กามาวจรจิต - โลภมูลจิต

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

ธรรมในชีวิตประจำวัน แผ่นที่ ๑
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 7,857
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 7,857
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ธรรมคือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน - ความหมายของจิต สติ เจตสิก - แนวทางการเจริญสติปัฏฐาน - ความหมายของสังขาร และขันธ์ ๕ - นามธรรม - ปรมัตถธรรม - สมาธิ

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

รัตนสูตร
update  
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 6,140
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 6,140
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - อรรถ ความหมาย รัตนะ - คุณของพระรัตนตรัย - เครื่องใช้สอยของผู้ไม่ต่ำทราม - เปรียบพระรัตนตรัยโดยนัยต่างๆ

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

อานาปานสติ
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 7,519
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 7,519
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - อานาปานสติสำหรับมหาบุรุษ - ใครคือมหาบุรุษ - อานิสงส์ของอานาปานะ - แนวทางการเจริญสติปัฏฐาน - พระธรรมเป็นไปเพื่อละคลาย - ข้อควรทราบสำหรับผู้เจริญอานาปานะ - สัมมาสมาธิ

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง

การศึกษาธรรมของชาวพุทธ
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 5,540
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
เปิด 5,540
เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ - ชาวพุทธควรปฏิบัติตนอย่างไร - หน้าที่ของชาวพุทธ - จุดมุ่งหมายของการนับถือศาสนา - การปฏิบัติธรรมของชาวพุทธ - การศึกษาจริงๆ คืออย่างไร

อ่านรายละเอียด และเปิดฟัง