สื่อธรรมของ มศพ.ทางไปรษณีย์
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่  6 พ.ค. 2551
หมายเลข  8579
อ่าน  28,464

รายการแผ่นธรรม MP3 มศพ. (ความยาวแผ่นละ 15 - 25 ชั่วโมง)
บรรยายโดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ติดต่อ มศพ. โทร. 02-4680239 เวลา 08.00-12.00 / 13.00-16.00 น.
ค่าบริการ แผ่นละ 100 บาท
ค่าส่งEMS ... 50-100 บาท
เพื่อปฏิบัติตามพระวินัย มูลนิธิฯ ขอไม่รับเงินจากพระภิกษุและสามเณร

MP3 ชุดแนะนำสำหรับผู้สนใจพระธรรมสมถะและวิปัสสนา

เริ่มต้นคือชุด เพียงสิ่งที่ปรากฏ A-B + ชุดรวมcd 20 แผ่นของ มศพ. 3 แผ่น รวมค่าส่ง EMS = 250 บาท

MP3 ชุด " เพียงสิ่งที่ปรากฏ " Box Set (1 กล่อง บรรจุ 2 แผ่น 30 ชั่วโมง)

ราคาไม่รวมค่าส่ง 100 บาท ... รวบรวมคำสอน ของ อ.สุจินต์ ที่โดดเด่นจากชุด เทปวิทยุแผ่นที่ 1-34 และ ปกิณณกธรรมแผ่นที่ 1-12 โดยคุณสุชีพ จงจิตตาภิบาล จัดทำขึ้นเฉพาะกิจเพื่อให้มารดาของตนได้ฟังพระธรรม และได้บริจาคให้ มศพ. จำหน่ายหลายร้อยก็อปปี้ ภายหลังเมื่อหมดลง ก็มิได้จัดทำต่ออีก แต่หลายคนที่ชื่นชอบ ได้เรียกร้องให้จัดทำขึ้นมา เพื่อจะได้เผยแพร่และจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเริ่มศึกษา เริ่มฟังพระธรรม เนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น ทำไมต้องฟังพระธรรม, โลกในวินัยของพระอริยเจ้า, บารมี, การค้าที่สุจริต, สังฆทาน, พระเครื่อง, คาถา, กรรม, สมาธิ, เมตตา, เจ้ากรรมนายเวร, การอุทิศส่วนกุศล, อิทธิฤทธิเทพเทวดา, กรรม-วิบาก, ขันธ์ ๕-ปรมัตถธรรม, จุติ-ปฏิสนธิ, หน้าที่ของจิต, ความเข้าใจเรื่องสมาธิ-ฌาน-อานาปานสติ, เบื้องต้นของสติปัฏฐาน, จะดู จะรู้ จะทำสติ, อิริยาบถบรรพะ, เครื่องเนิ่นช้าของสติปัฏฐาน, สติปัฏฐาน-วิปัสสนาญาณ

MP3 ชุด รวม ซีดี ออดิโอ้ ของ มศพ. [ 1 แผ่น ]

โดยนำ ซีดี ออดิโอ้ ของ มศพ. (ที่เลิกให้บริการแล้ว) จำนวน 20 แผ่น ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรที่น่าสนใจ และหัวข้อพระอภิธรรมที่ลึกซึ้ง มารวบรวมบันทึกเป็น MP3 ความยาว 25 ชั่วโมง เช่น ชุดธรรมในชีวิตประจำวัน, วิถีจิต, รูปปรมัตถ์, ปฏิจจสมุปบาท, อกุศลธรรม ๙ กอง, อานาปานสติ, แนวดำเนินชีวิตที่ดี, ชุดพิเศษ (พระมหาชนก) , ธาตุ ๑๘, รัตนสูตร, ปุตตมังสสูตร (กินเนื้อบุตร) , สุเมธาเถรีคาถา (ว่าด้วยเรื่องโทษการติดในกาม)

สำหรับชุดอื่นๆ มีให้เลือก ดังต่อไปนี้

บทสนทนาธรรม [1 แผ่น] อ.สุจินต์ สนทนากับคุณวันทนา
สนทนาเรื่องการศึกษา การปฏิบัติธรรม ปรมัตถธรรม บุญกิริยาวัตถุ และ กรรม เป็นต้น

บารมีในชีวิตประจำวัน [1 แผ่น]
เป็นคำบรรยายเรื่องการอบรมเจริญบารมีในชีวิตประจำวัน และการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติ

จิตปรมัตถ์ [3 แผ่น]
เป็นคำบรรยายเรื่องจิตและธรรมที่เนื่องกับจิต

เมตตา - กรรม [1 แผ่น]
เป็นคำบรรยายเรื่องการเจริญเมตตาในชีวิตประจำวัน และเรื่องกรรม ๑๖ อย่าง จากพระไตรปิฎก

วินัยคฤหัสถ์ - สมถภาวนา [1 แผ่น]

วินัยคฤหัสถ์ "สิงคาลกสูตร" เนื้อหาเกี่ยวกับข้อควรประพฤติต่อคนรอบข้าง (เรื่องทิศ ๖ ในวินัยของพระอริยเจ้า) การคบมิตร อบายมุข ๖

สมถภาวนา เป็นคำบรรยายเรื่องสมถภาวนาที่ถูกต้องและสามารถเจริญได้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน

สนทนาธรรม [2 แผ่น]
เป็นการสนทนาธรรมระหว่าง อ. สุจินต์ และคณะ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ปรมัตถธรรมเบื้องต้นและสติปัฏฐานที่บ้านคุณหญิงณพรัตน์ สนิทวงศ์ฯ ณ เมืองทองนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ พ.ศ. 2537

โสภณธรรม [3 แผ่น]
เป็นคำบรรยายเรื่องโสภณจิต โสภณเจตสิก เช่น ศรัทธา-สติ และเรื่องวิปัสสนาญาณ ๑๖ เป็นต้น

ปัฏฐาน (ปัจจัย 24) [1 แผ่น]
เป็นคำบรรยายเกี่ยวกับปัจจัย ๒๔ ในคัมภีร์สุดท้ายของพระอภิธรรมปิฎก เหมาะสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาพระอภิธรรมมาแล้ว

ชุดเทปวิทยุ [34 แผ่น]
เนื่องจากปัจจุบัน อ.สุจินต์ เลิกบรรยายธรรมแล้ว แต่ยังอนุเคราะห์ผู้สนใจด้วยการสนทนาธรรมที่ มศพ.วันเสาร์-อาทิตย์

MP3 ชุดนี้เป็นคำบรรยายรายการแนวทางเจริญวิปัสสนา ชุดดั้งเดิมซึ่งบันทึกเทป จากที่ อ.สุจินต์ บรรยายที่วัดมหาธาตุฯ - วัดบวรนิเวศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2510-2535 / อ.สุจินต์ ได้เป็นผู้ตัดต่อเทปรีลชุดนี้ด้วยตนเอง จากทั้งหมด 2,575 ตอน เหลือ 2,081 ตอน และได้หมุนเวียนออกอากาศตามสถานีวิทยุต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

MP3 ชุดนี้ แบ่งเป็นตอนๆ ละประมาณ 23 นาที แผ่นที่ 1-27 จะบรรจุเนื้อหาไว้แผ่นละ 60 ตอน

ส่วนที่เหลืออีก 7 แผ่น คือ แผ่นที่ 28-34 จะบรรจุเนื้อหาไว้แผ่นละ 66 ตอน รวมทั้งหมด 34 แผ่น 2,081 ตอน

MP3 ชุด เทปวิทยุ แผ่นที่ 1 - 34
จะไม่รวมเนื้อหาของ MP 3 ต่อไปนี้
- ชุด ปกิณณกธรรม 12 แผ่น
- ชุด สนทนาธรรม ที่รัฐสภา 2 แผ่น
- ชุด บทสนทนาธรรม 1 แผ่น (อ.สุจินต์ สนทนากับคุณวันทนา)
- ชุด สนทนาธรรม 2 แผ่น (สนทนาที่บ้านคุณหญิง ณพรัตน์)
- ชุด พื้นฐานพระอภิธรรม 9 แผ่น

รวมสติปัฏฐาน [2 แผ่น]
เป็นคำบรรยายมหาสติปัฏฐานสูตร เช่น กายา ... ธัมมานุปัสสนา อานาปานะบรรพพะ อิริยาบถบรรพพะ เป็นต้น

ปกิณณกธรรม [12 แผ่น]
แผ่นที่ 1-3 เป็นแผ่นแนะนำสำหรับผู้เริ่มศึกษา สมถะ และวิปัสสนา โดยเฉพาะแผ่นที่ 1 ท่าน อ.สุจินต์ จะชี้อย่างตรงประเด็นที่สุดเรื่อง การปฏิบัติธรรม แนวทางเจริญวิปัสสนา ว่าเหตุใด การปฏิบัติธรรม จึงไม่ใช่การนั่งสมาธิ และการเดินจงกรม

สนทนาธรรมที่รัฐสภา [2 แผ่น]
เป็นคำบรรยายธรรมที่รัฐสภาเรื่องปรมัตถธรรม วิถีจิต ทวาร ๖ วัฏฏะ ๓

สารธรรม [1 แผ่น]
รวบรวมคำบรรยายของ อ.สุจินต์ ที่เป็นเรื่องเด่นๆ จากธรรมบท และชาดกต่างๆ เช่น
ขันติวาทีชาดก เรื่องปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร เป็นต้น

MP3 ชุด 85 ธรรมเตือนใจ (85 ปี ท่าน อ.สุจินต์) จำนวน 1 แผ่น
รวบรวมจากการสนทนาธรรมที่ มศพ. และตามสถานที่ต่างๆ ในปี 2554 ระหว่าง อ.สุจินต์ คณะวิทยากร และผู้ฟังธรรมหลายท่าน

MP3 ชุด 86, 87, 88, 89, 90 ธรรมเตือนใจ (ต้อนรับปีใหม่ 2556-2559) อย่างละ 1 แผ่น รวม 5 แผ่น
รวบรวมจากการสนทนาธรรมที่ มศพ. และตามสถานที่ต่างๆ ในปี 2555-2559 ระหว่าง อ.สุจินต์-คณะวิทยากร และผู้ฟังธรรมหลายท่าน

MP3 ชุดพื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ 1 - 11 (660 ตอน) MP 3 ชุด พื้นฐานพระอภิธรรม เป็นการสนทนาธรรมและตอบปัญหาธรรม ที่ห้องประชุมของ มศพ. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นมาโดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และวิทยากรของ มศพ. ในรายการ "พื้นฐานพระอภิธรรม" จัดขึ้นที่ มศพ. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 - 12.00 น.

MP3 ชุด เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ตามพระธรรมวินัย แผ่นที่ 1 (60ตอน)

แผ่น DVD-vdo เป็น วีดีโอ มีทั้งภาพและเสียง
จากการสนทนาธรรม (ธรรมสัญจร) ตามสถานที่ต่างๆ ค่าบริการ (ไม่รวมค่าส่ง) แผ่นละ 60 บาท ตัวอย่างเช่น

ซีรี่ย์ DVD-vdo ธรรมรัตนะ
เป็นแผ่นบันทึกภาพและเสียงการสนทนาธรรมประจำวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา

DVD-vdo สนทนาธรรม ธัมมะสัญจร

สนทนาธรรมนอกสถานที่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา

รายการหนังสือของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
(อาจเปลี่ยนแปลงได้)
เช่น เหตุใดผมจึงศึกษาธรรม, เจ้ากรรมนายเวรมีหรือไม่, เข้าใจธรรม, แด่ผู้มีทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตาย, บุญกิริยาวัตถุ 10, บทบาทของอาจารย์สุจินต์ ... ในการเผยแผ่พุทธธรรม, บันทึกสุดท้าย ... , แนวทางเจริญวิปัสสนา 1, 2, 3, บารมีในชีวิตประจำวัน, พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน, ปรมัตถธรรมสังเขป ฯลฯ

การขอหนังสือครั้งแรก
ส่งแสตมป์ 20 บาท ถึง มูลนิธิฯ วงเล็บมุมซองว่า "ขอหนังสือครั้งแรก"
การขอหนังสือครั้งต่อไป
ส่งแสตมป์ 20 บาท ถึง มูลนิธิฯ
พร้อมแจ้งชื่อหนังสือที่ท่านมีแล้วมาด้วย
การขอหนังสือทุกครั้งไม่ต้องสอดซองใส่หนังสือมาเพราะทาง มศพ.มีซองใส่หนังสือให้ แสตมป์ 20 บาท เพื่อเป็นค่าส่ง + ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
หมายเหตุ
ธนาณัติ สั่งจ่ายผู้รับ ณ ที่ทำการ ปณ.บางคอแหลม 10122 ระบุชื่อผู้รับคือ "มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา" เลขที่ 174 / 1 ซอยเจริญนคร 78 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600 หรือโอนเงินในชื่อบัญชี "มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา"

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี 1 3 5 - 2 - 1 3 9 2 4 - 2

บัญฃีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

สาขาวิสุทธิ์กษัตริย์ เลขที่บัญชี 0 0 6 - 0 - 1 1 1 8 2 - 8

มีช้อสงสัยติดต่อได้ที่ มศพ.โทรศัพท์ 02-4680239 หรือ มาด้วยตนเอง ที่มูลนิธิฯ ท่านสามารถเดินทางมาได้ทุกวัน (เปิดทำการเวลา 08.00 - 16.30 น.) เข้าซอย เจริญนคร 78 มาประมาณ 200 เมตร อยู่ขวามือ
ถ้าโดยสารรถประจำทางให้ลงรถที่ ตลาดดาวคะนอง ตรงข้ามโรงหนังดาวคะนอง แล้วเข้าซอยตากสิน 39 (รถยนต์เข้าไม่ได้) สอบถามสายรถประจำทางได้ที่ ขสมก. โทรศัพท์หมายเลข 1 3 4 8

ถ้ามารถไฟฟ้าบีทีเอส ให้ลงรถไฟฟ้าที่สถานีวงเวียนใหญ่ (ฝั่งซ้าย) แล้วต่อรถเมล์สาย 76, 167, 172, 120 มาลงที่ตลาดดาวคะนอง (ตรงข้ามโรงหนังดาวคะนอง) แล้วเข้าซอยตากสิน 39 (ข้างร้านเซเว่นฯ)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 0 2 - 4 6 8 0 2 3 9


  ความคิดเห็น 1  
 
opanayigo
วันที่ 10 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pornpaon
วันที่ 16 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
จ่าหนาน
วันที่ 6 มิ.ย. 2551

ผมต้องการ CD ชุด แนวทางดำเนินชีวิตที่ดี จะต้องทำยังไงถึงจะได้มา ครับ (ผมเข้ามาเป็นครั้งแรก ไม่เข้าใจวิธีการขอหรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหม ครับ)

 
  ความคิดเห็น 4  
 
study
วันที่ 6 มิ.ย. 2551

เรียนคุณจำหนาน รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่รายการแผ่นที่ 4 ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ สื่อทาง_ปณ._22-12-51.doc 102 KB กรุณา download ไฟล์และเปิดดูรายละเอียดได้นะครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
tipvadee
วันที่ 17 มิ.ย. 2551

ดิฉันสนใจในวิธีการถ่ายทอดคำสอนของอาจารย์สุจินต์มากค่ะ เคยฟังครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ ๑๐ ปีมาแล้ว มีเทปและหนังสือของท่านอาจารย์ และเคยไปฟังธรรมที่วัดบวรฯ ดิฉันรู้สึกประทับใจในท่านมาก และรู้สึกเป็นบุญอย่างยิ่งที่ในชาตินี้มีโอกาสได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างถูกต้อง โดยท่านอาจารย์ผู้มีพระคุณยิ่ง แม้ดิฉันจะเป็นเพียงผู้เริ่มต้น แต่รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ในการที่มีครูอาจารย์ที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆ ในโลกนี้ ...

ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ...

 
  ความคิดเห็น 6  
 
คุณ
วันที่ 5 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 7  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 9 ก.ย. 2551

คิดถึงท่านอาจารย์สุจินต์และสหายธรรมทุกท่าน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้จักแม้เพียงชื่อและดูรูปทางเว็บไซต์ ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่มีอาจารย์สุจินต์ได้นำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้ผู้ที่มีบุญได้สั่งสมมาแล้วได้ฟังต่อจากชาติไหนๆ ก็ไม่ทราบแต่ชาตินี้ได้ฟังต่อ เข้าใจเพิ่มไม่มากแต่ก็พอเข้าใจการสึกกร่อนของด้ามมีดซึ่งเป็นประโยคอุปมาอุปมัย เมื่อไหว้พระระลึกถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์แล้ว ดิฉันจะระลึกถึงพระคุณของอาจารย์สุจินต์ต่อเสมอ เพราะลำพังกำลังปัญญาของดิฉันเองจะอ่านพระไตรปิฎกให้แตกฉานเข้าใจพระธรรมคำสอนได้ลึกซึ้งคงยาก และต้องขอขอบพระคุณน้องที่มูลนิธิที่ให้ใช้ ยูสเซอร์เนม และพาสเวิร์ด

ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 
  ความคิดเห็น 8  
 
ปริศนา
วันที่ 13 ต.ค. 2551

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
suwit02
วันที่ 13 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระสัทธรรมครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
นวพร
วันที่ 17 พ.ย. 2551

ได้ฟัง อ.สุจินต์บรรยายแนวทางเจริญวิปัสสนาทางวิทยุบ่อยมาก และชอบมากอยากได้หนังสือมาอ่าน ต้องทำอย่างไรคะ ให้ดาวน์โหลดก็ทำไม่เป็น

 
  ความคิดเห็น 11  
 
prachern.s
วันที่ 17 พ.ย. 2551

ติดต่อขอรับที่มูลนิธิฯ ซอยเจริญนคร ๗๘ หรือที่บ้านธัมมะเชียงใหม่ก็ได้ครับ

ขอเชิญคลิก ...

การขอรับหนังสือธรรมะของมูลนิธิฯ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
นวพร
วันที่ 19 พ.ย. 2551

ขอบคุณมากเลยค่ะคุณ prachern.s ที่แนะนำน้องใหม่

 
  ความคิดเห็น 13  
 
vics
วันที่ 27 ส.ค. 2552

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้จัดทำเว็บนี้ และผู้ที่ได้ให้ความรู้ ... หลายๆ ท่านได้รับความรู้ ได้ทราบ สิ่งที่เป็นประโยชน์ ดุจอยู่ในถ้ำมืดแล้วเห็นแสงสว่าง ... เราจะเดินตามแสงสว่างนี้ไป ... จนถึงตัวสว่างนั้น ... บุญกุศลนี้ ขอให้ผู้ที่ให้ความรู้นี้และคณะได้เข้าถึง "นิพพาน" โดยเร็วพลันเทอญ ...

กราบขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
นิด
วันที่ 10 ก.ย. 2552
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 15  
 
วิริยะ
วันที่ 14 ก.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
อภิรดี
วันที่ 16 ก.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
pinphaphatson
วันที่ 18 ก.ย. 2552
ขออนุโมทนากับคณะผู้จัดทำทั้งหมดค่ะ
 
  ความคิดเห็น 18  
 
surachai
วันที่ 29 ก.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ ผมฟังท่านอาจารย์สุจินต์ทางวิทยุมานานมากกว่า ๒๐ ปี แต่ไม่ได้ฟังติดต่อกัน เพราะว่าเข้าใจยากมาก แต่เช้าวันนี้ ฟังทางวิทยุเชียงใหม่ เริ่มเข้าใจดีขึ้น โดยจะขอฟังทาง mp3/cd ขอคำแนะนำด้วยว่าควรจะเริ่มจากชุดใด

กราบขอบพระคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
prachern.s
วันที่ 29 ก.ย. 2552

จะฟังชุดไหนก็ได้ ฟังเรื่องใดก็เข้าใจเรื่องที่กำลังฟังนั้น

ถ้าต้องการฟังแยกเป็นเรื่องๆ ก็มีชุด บารมี กรรม เมตตา วินัยคฤหัสถ์ เป็นต้น

ถ้าจะฟังในรูปแบบการสนทนาถามตอบปัญหาธรรม คือ ชุดสนทนาธรรม ชุดบทสนทนาธรรม ชุดปกิณณกธรรม

ถ้าต้องการฟังแบบเทปวิทยุต่อเนื่องกันสองพันกว่าตอน ต้องเป็นชุดเทปวิทยุครับ

 
  ความคิดเห็น 20  
 
uls
วันที่ 30 ก.ย. 2552

ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังธรรมจากที่ใดๆ เลย มีน้องท่านหนึ่งแนะนำให้ฟังอ.สุจินต์ทางสถานีวิทยุ สวพ. 91 ได้ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าน้ำเสียงของท่านเหมือนเสียงทิพย์จากสวรรค์ ก็พยายามหาโอกาสฟังให้บ่อยที่สุดเท่าที่พอจะทำได้ มีความยินดีมากๆ ในชีวิตนี้คิดว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมา และได้เริ่มศึกษาธรรม ขอคำชี้แนะจากทุกๆ ท่านนะคะ

 
  ความคิดเห็น 21  
 
bom8813
วันที่ 4 ต.ค. 2552

ต้องการสั่งซื้อ ซีดี แนวทางเจริญวิปัสสนา ในลิสต์ไม่มีครับ อยากทราบว่ามีกี่แผ่นครับ

 
  ความคิดเห็น 22  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 4 ต.ค. 2552

แนวทางเจริญวิปัสสนา คือ ชุดเทปวิทยุ ขณะนี้มีทั้งหมด ๓๔ แผ่น

 
  ความคิดเห็น 23  
 
คุณ
วันที่ 6 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 24  
 
ING
วันที่ 9 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนากุศลกับทุกๆ ท่านที่ได้มีส่วนในการกระทำกุศลนี้ และขออนุโมทนากุศลกับตนเองที่ได้เคยกระทำกุศลใดๆ ไว้ในกาลก่อน จึงได้มาพบพระสัทธรรม และสัตบุรุษ ณ ที่แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งยวดของข้าพเจ้าในชาตินี้ ที่ได้ฟังธรรม ขององค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จากท่านอาจารย์ฯ

ขอกราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ไว้สูงยิ่ง

 
  ความคิดเห็น 25  
 
คุณก้อง
คุณก้อง
วันที่ 16 ต.ค. 2552

คุณยายของผมชอบฟังธรรมะของ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ คุณยายผมบอกผมว่าอยากจะได้หนังสือของอาจารย์ ผมเลยโทรขอหนังสือ พอได้หนังสือมาคุณยายผมดีใจมากยิ้มใหญ่เลยครับ ผมเลยสมัครเป็นสมาชิก

 
  ความคิดเห็น 26  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 23 ต.ค. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 27  
 
kullawat
วันที่ 5 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 28  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 9 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ศึกษาธรรมครับ

 
  ความคิดเห็น 29  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 18 พ.ย. 2552

น่าฟังมากเลย

ชาตินี้ขอให้มีโอกาสฟังทั้งหมดด้วยเถิด

ขอร่วมอนุโมทนากับท่านผู้จัดทำ

 
  ความคิดเห็น 30  
 
Pinyapachaya
วันที่ 3 ม.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ ทั้งชีวิตนี้ขอศึกษากับทางบ้านธัมมะตลอดไป
 
  ความคิดเห็น 31  
 
thanik
วันที่ 9 มี.ค. 2553

เพิ่งฟัง ได้ ๒ เดือน ผมมาถูกทางแล้ว ผมไม่หลงทางแล้ว แม้ว่าจะต้องไปต่อ ก็รู้ว่าต้องไปทางไหน ผมขออธิษฐานจิตไว้ ไม่ว่าจะเกิดอีกในชาติใด จะขอฟังธรรมจากท่าน อ.สุจินต์ ทุกชาติ จนกว่าจะเข้าใจ สภาพธรรม อย่างแท้จริง

อนุโมทนาทุกดวงจิต ที่อุทิศให้กับท่านอาจารย์และอยากเตือนทุกท่านและตัวเองด้วยว่ารีบเถอะครับ เวลาเหลือไม่มากแล้ว ไม่รู้ว่าเราจะได้เกิดมาได้ยินได้ฟังพระธรรมแบบนี้อีกหรือเปล่า อกุศลในแต่ละวันของเรามันมากเหลือเกิน อาจจะไปเกิดในอบายเวียนว่ายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จึงจะได้มีบุญแบบชาตินี้อีก แค่คิดก็ ขนลุกแล้ว อุปมา เหมือนเรากำลังจะเข้าปากงู น่ากลัวไหมครับ การเกิด อย่าประมาทกันเลยครับ

 
  ความคิดเห็น 32  
 
Komsan
วันที่ 28 มี.ค. 2553

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 33  
 
วิชญ์
วันที่ 26 ก.ค. 2553
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 34  
 
sujidho
วันที่ 7 ส.ค. 2553

ให้คำแนะนำด้วย สนใจแนวทางสำหรับปฏิบัติ มีชุดจิตปรมัตถ์ และ รวมสติปัฏฐานเป็นอย่างไร

 
  ความคิดเห็น 35  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 8 ส.ค. 2553

ลองฟังออนไลน์จากเว็บบ้านธัมมะก่อนก็ได้ค่ะ

จากหน้าแรก (โฮมเพจ) ด้านซ้ายมือ คลิกที่ "ฟังธรรมแบบ playlist"

แล้วเลือกฟังโดยคลิกที่ "สติปัฏฐาน" ค่ะ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 36  
 
pimprae
วันที่ 23 ก.ย. 2553

ได้ยินคุณตาฟังทางวิทยุตั้งแต่ยังเป็นเด็กประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๐ ต้นๆ นะ และคุณตาก็เสียไปนานแล้วและตอนนี้แม่ก็ฟังทางวิทยุทุกวันเกือบทุกสถานีที่ออกอากาศ แม่บอกว่าเป็นธรรมะที่ดีมาก แม่ฟังแล้วเข้าใจ ส่วนฉันฟังแล้วเหมือนเกือบจะเข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจ รู้ว่าดีแต่เข้าไม่ถึงเหมือนวิ่งวนรอบของดีแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ก็จะพยายามหาโอกาสฟังและพยามยามทำความเข้าใจ ใครช่วยแนะนำว่าควรเริ่มฟังชุดไหนก่อน

 
  ความคิดเห็น 37  
 
prachern.s
วันที่ 24 ก.ย. 2553

ขอแนะนำว่าควรฟังชุดปกิณณกธรรมก่อน เพราะชุดนี้จะมีคำถามและคำตอบตั้งแต่พื้นๆ ทั่วไปครับ

 
  ความคิดเห็น 38  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 3 เม.ย. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 39  
 
L.nonglak
วันที่ 15 ก.ค. 2554

เพิ่งศึกษาค่ะ ได้เทปท่านอาจารย์มาโดยบังเอิญ เปิดฟังขณะขับรถไปส่งลูกและทำงาน น้ำเสียงท่านอาจารย์ ไพเราะน่าฟังมาก การสนทนาธรรมของท่านควรแก่การยกย่องสรรเสริญและชวนให้ศึกษาติดตามจนไม่อยากลงจากรถ ดิฉันพยายามฟังจนได้ชื่อท่านอาจารย์มาเพื่อค้นหา อยากเห็นหน้าตาท่านและต้องการศึกษาธรรมจากท่านมากขึ้น ถือเป็นบุญอย่างแท้จริง ในชีวิตนี้ ขอให้ดิฉันได้มีโอกาสฟัง และศึกษาเทปท่านอาจารย์จนครบถ้วนด้วยเถิด ดิฉันขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์ มา ณ ที่นี้

กราบขอบพระคุณค่ะ

นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

 
  ความคิดเห็น 40  
 
รู้โดนรุม
วันที่ 23 ส.ค. 2554

นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งที่ผมเกิดมาในชาตินี้ ผมได้ยิน ได้ฟัง คำบรรยายของอาจารย์สุจินต์ สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้ว อาจารย์สุจินต์เป็นผู้บรรยายธรรมทางพระพุทธศาสนาดีที่สุดในตอนนี้ เป็นพระคุณอย่างสูงที่อาจารย์เมตตา

ขอกราบขอบพระคุณ

สมพงา์ จริตรัมย์

 
  ความคิดเห็น 41  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 13 ก.ย. 2554

กราบขอบพระคุณผู้ก่อตั้ง มศพ.

กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน

กราบอนุโมทนากุศลจิตทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 43  
 
ผู้ชะนะ
วันที่ 6 พ.ย. 2554

การทำความดีทำได้ทุกที่ "ความดังไม่เคยคงที่ ความดีคือคงทน" มีโอกาสควรรีบทำ หมดโอกาส อย่าคิดว่าจะทำได้ ขอบคุณทุกๆ คนทุกๆ โอกาสฯ

ผู้ชะนะ

 
  ความคิดเห็น 44  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 1 มี.ค. 2555

ดิฉันโชคดีมากๆ ๆ ที่ได้มาเจอเว็บบ้านธัมมะ ถ้ามีโอกาสกลับไปเมืองไทยสิ่งแรกอยากไปพบคือบ้านธัมมะค่ะ ชอบอาจารย์มากค่ะ ตั้งแต่ฟังดู อ่านธรรมะของท่านถึงเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง แต่ก็ทำให้ชีวิตและจิตใจดีขึ้นเรื่อยๆ ๆ ค่ะ

ดิฉันคลุกคลีกับวัดมาตั้งแต่เด็กๆ ๆ ค่ะ ชอบไปวัดกับพ่อแม่ พ่อแม่ชอบพาไปวัดทำบุญและถือศีลนอนวัดนั่งสมาธิ แต่ก็นั่งเพราะผู้ใหญ่พาทำค่ะ ตอนเด็กๆ ๆ จะชอบมองตู้หนังสือพระไตรปิฎก แต่เคยคิดนะคะทำไมอยู่ในตู้ แต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวตลอด ว่ามีคนบอกว่าเป็นหนังสือวินัยของพระ คงจะเป็นใครสักคนบอกแต่จำมาตลอดค่ะว่าพระไตรปิฎกเฉพาะพระ แต่เดี๋ยวนี้ทราบแล้วละค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะพระที่จะศึกษา ดิฉันชอบฟังวิทยุทางรายการค่ะ ... ดิฉันหัดใช้ iPad มาปีนี้ปีที่ ๒ ค่ะ ไม่เคยมีคอมใช้เป็นของตัวเองเลย แต่ก่อนค่ะ ดิฉันเป็นคนโชคดีที่มาเจอบ้านธรรมค่ะ.

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ จะพยายามศึกษาธรรมไปเรื่อยๆ ค่ะ

พรพิศ อาร์ริซอน.

 
  ความคิดเห็น 45  
 
ธรรมะหน้าเดียว
วันที่ 26 มี.ค. 2555

ผมได้ศึกษาและได้ฟังธรรมจากหลายๆ ที่ เพื่อที่จะเข้าใจในแก่นของพระพุทธศานา และได้ฟังการบรรยายของอาจารย์สุจินต์ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๑ ในครั้งนั้นฟังตอนเช้า ๐๖:๐๐ น. และก็ได้มีโอกาสมาซื้อเทปบรรยายแนวทางวิปัสสนากรรมฐาน ๑๐๐ ม้วน ซึ่งในชีวิตปัจจุบันก็เจริญสติปัฏฐานตามที่ท่านอาจารย์บรรยาย ซึ่งวันนี้ยากนักที่จะมีผู้ที่สามารถบรรยายธรรมที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายและยังสามารถยกพระไตรปิฎกและอรรรถกถาประกอบได้อย่างถูกต้องเหมือนอาจารย์สุจินต์

วันนี้ชาวพุทธทุกท่านที่ได้มาสัมผัสกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยมีอาจารย์สุจินต์ เป็นประธาน ถือว่าทุกๆ ท่านโชคดีที่ได้สัมผัสกับแก่นของพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงอยากฝากข้อคิดว่าเราจะช่วยกันเผยแพร่การบรรยายของอาจารย์สุจินต์ ให้เข้าถึงชาวพุทธด้วยกันให้มากขึ้นได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ, ซีดี, MP3 และ การบรรยายในรายการวิทยุ โดยเฉพาะแนวทางเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดของพุทธศาสนาที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นการดับความทุกข์อย่างแท้จริง

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่าน

 
  ความคิดเห็น 46  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 29 เม.ย. 2555

เป็นบุญของดิฉันที่ดิฉันได้ฟังธรรมของอาจารย์ท่านค่ะ.

 
  ความคิดเห็น 47  
 
Gerd8
วันที่ 18 มิ.ย. 2555

ขอให้ทุกท่าน เจริญทุกคนครับ

 
  ความคิดเห็น 48  
 
ไชวอน
วันที่ 7 ส.ค. 2555

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 49  
 
anantaya
วันที่ 15 ส.ค. 2555

อยากได้หนังสือของอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ค่ะที่เกี่ยวกับพระอภิธรรม

 
  ความคิดเห็น 50  
 
BermCM
BermCM
วันที่ 16 ส.ค. 2555

ขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกทุกท่านที่ได้ฟังพระธรรม ผมก็ฟังมานานหลายปี เริ่มเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง และจะฟังต่อไปๆ ๆ ๆ

 
  ความคิดเห็น 51  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 ส.ค. 2555

เรียนความเห็นที่ 49 ครับ

มีหนังสือ ปรมัตถธรรมสังเขป ซึ่งสามารถขอได้ โดย ส่งแสตมป์ ๒๐.- บาท เข้ามาในซองจดหมายขนาดธรรมดา และ เขียนชื่อที่อยู่ของตนเอง พร้อมทั้งเขียนว่า ขอหนังสือ ปรมัตถธรรมสังเขป ส่งมาที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ครับ

 
  ความคิดเห็น 52  
 
ทัศนีย์ตั่ง
วันที่ 24 ส.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 53  
 
sutham
วันที่ 27 ต.ค. 2555
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 54  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 1 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 55  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 10 ม.ค. 2556

MP3 ออกใหม่ ต้อนรับปีมะเส็ง ๒๕๕๖ จำนวน ๒ แผ่น คือ

พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ ๙ และ ๘๖ ธรรมเตือนใจ (๘๖ ปี ท่านอาจารย์สุจินต์)

รวบรวมจากการสนทนาธรรมที่ มศพ. และตามสถานที่ต่างๆ ในปี ๒๕๕๕

ระหว่าง อ.สุจินต์-คณะวิทยากร และผู้ฟังธรรมหลายท่าน

 
  ความคิดเห็น 56  
 
natre
วันที่ 24 ม.ค. 2556

หลังซึมซับคำสอนท่านอาจารย์สุจินต์ เริ่มปี ๔๐ ถึงปัจจุบัน ปี ๕๖ ผมพอสรุปความเห็นส่วนตัว ดังนี้.

๑. พบที่พึ่งสุดท้ายของชีวิต
๒. รู้สิ่งใกล้ตัว ในตัวมากขึ้น
๓. ละสิ่งไกลตัวมากขึ้น
๔. คิดสิ่งไกลตัวน้อยลง
๕. อาจหาญ ร่าเริงในธรรมมากขึ้น
๖. ชีวิตสงบจากการไม่หวัง (อาสา) ใดๆ มากขึ้น
๗. ชอบคำของท่านอาจารย์ที่ท่านสรุปจากพระไตรปิฎกมาเป็นคำที่ผมถือว่า เป็นหนึ่งเดียว ยากจะได้ยินได้ฟังจากใครๆ หรือจากที่ใดในโลก ณ ปัจจุบันนี้ ... "ทุกอย่างเป็นธรรมะ"

 
  ความคิดเห็น 57  
 
สิรวัชญ
วันที่ 28 ม.ค. 2556

ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็น 58  
 
finstone2008
วันที่ 6 พ.ค. 2556

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 59  
 
preut
วันที่ 7 พ.ค. 2556

ขออนุโมทนา ... สาธุ

 
  ความคิดเห็น 60  
 
papon
papon
วันที่ 19 มิ.ย. 2556

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 61  
 
แมวทไวไลท์
แมวทไวไลท์
วันที่ 19 มิ.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 62  
 
ผู้เดียว
วันที่ 23 ก.ค. 2556

อนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 63  
 
Lad.Tum
วันที่ 14 ส.ค. 2556

รู้จักชื่อของมูลนิธิฯ จากพระสุตตันตปิฎกหลังรายการรู้รักษ์แผ่นดินของ อ.หลักแก้ว

ซึ่งจะดูทุกวันทำให้ได้รับความรู้มากมาย

อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็น 64  
 
dojid
วันที่ 25 ก.ย. 2556

นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ดิฉันได้มีโอกาสได้ฟังการสนทนาธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์และวิทยากรท่านอื่นๆ ด้วย ได้ฟังครั้งแรกทางสถานีวิทยุ จากนั้นจึงค้นหาทางอินเทอร์เน็ต จากที่เคยได้ยินแต่เสียงสนทนาที่ฟังแล้วให้ความรู้สึกเกิดความศรัทธาต่อพุทธศาสนามากขึ้น ยิ่งเมื่อได้เห็นหน้าตาท่านแล้วและเข้าไปศึกษาประวัติย่อของท่าน ยิ่งทำให้ศรัทธาที่มีต่อท่านอาจารย์และพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น ในความรู้สึกส่วนตัว สรุปว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมทุกประการ

ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปุถุชนที่มืดบอดได้มีปัญญามองเห็นทางอันสว่างไสวในกาลต่อไป

 
  ความคิดเห็น 65  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 ต.ค. 2556

กราบขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาด้วย ครับ

 
  ความคิดเห็น 66  
 
ป้าน้อย
ป้าน้อย
วันที่ 15 มิ.ย. 2557

กราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ธรรมของพระบรมศาสดา และขอกราบแทบเท้าท่านอ.สุจินต์ และขออนุโมทนาบุญที่ท่านได้กระทำไว้แล้ว ดิฉันมีความปีติยินดีอย่างหาที่เปรียบมิได้ที่ได้มารู้จักบ้านธัมมะและท่านอ.สุจินต์ ดิฉันได้พบแล้ว

 
  ความคิดเห็น 67  
 
peem
วันที่ 8 ก.ย. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 70  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 26 พ.ย. 2557

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 71  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 29 พ.ย. 2557

เป็นการเกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจถูกมาเป็นอย่างดียิ่งจริงๆ ได้อำนวยความสะดวกให้ได้รับฟังได้โดยง่าย หลายช่องทาง

ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 72  
 
pepa
pepa
วันที่ 11 ก.พ. 2558

สนใจฟังธรรมบรรยายท่านอาจารย์ ลึกซื้ง งดงาม มากค่ะ สาธุ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มศึกษาธรรมแบบไหนก่อน เรียนปรึกษาว่า จะต้องเริ่มอ่าน หนังสือหรือฟังเทปธรรมะเรื่องไหนก่อนดีขอบพระคุณค่ะ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 73  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 29 มี.ค. 2558

สิ่งที่ประเสริฐในโอกาสเป็นมนุษย์ คือได้พบพระพุทธศานา ได้ฟังพระธรรม ได้สะสมความเข้าใจความจริงที่ถูกต้อง หลงผิดมาแล้วหลายภพชาติ จึงวนเวียนในวัฏฏสงสาร

การฟังพระธรรมที่เผยแพร่โดยท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และท่านวิทยากรทั้งหลายของ มศพ.ทั้งที่มูลนิธิฯ และจากสื่อที่นำกลับมาศึกษาที่บ้าน หรือฟังทางวิทยุ เป็นหนทางเดียวในการอบรมเจริญปัญญา

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 74  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 7 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 75  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 9 เม.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 76  
 
chanchai072
chanchai072
วันที่ 2 ต.ค. 2558

ขออนุโมทนาบุญในกุศล ของท่านอาจารย์สุจินต์

พอได้ฟังพระธรรมที่อาจารย์ได้บรรยายเเล้วเกิดศรัทธาอย่างยิ่ง กระผมติดตามสื่อธรรมะของท่านอาจารย์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ครับ

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็น 77  
 
NichLife
NichLife
วันที่ 30 เม.ย. 2559

ฟังธัมมะของอาจารย์สุจินต์ ทำให้เข้าใจธรรมะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง และเป็นเหตุเป็นผล และจะฟังและทำความเข้าใจต่อไปอย่างต่อเนื่องครับ

จากนิพันธ์ จินดา

 
  ความคิดเห็น 78  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 30 เม.ย. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 79  
 
kakai-tan
kakai-tan
วันที่ 5 ม.ค. 2560

สามารถดาวน์โหลด mp 3 ไว้ศึกษา ได้ไหมคะ

ผู้ศึกษาใหม่ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 80  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 6 ม.ค. 2560

เรียนคุณ katai-tan

ดาวน์โหลดไฟล์เสียงบรรยายธรรมได้ที่เมนู ฟังธรรม คลิกที่ปุ่ม Download ครับ

ขออนุโมทนา

ทีมงานเว็บไซต์บ้านธัมมะ

www.dhammahome.com

 
  ความคิดเห็น 81  
 
Triratna
Triratna
วันที่ 9 มี.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 82  
 
Nataya
วันที่ 5 ส.ค. 2563

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ