สื่อธรรมของ มศพ.ทางไปรษณีย์
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่  6 พ.ค. 2551
หมายเลข  8579
อ่าน  25,867

รายการแผ่นธรรมMP3 มศพ.(ความยาวแผ่นละ 15 - 25 ชั่วโมง)  
บรรยายโดย อาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์  
ติดต่อ มศพ.โทร.02-4680239 เวลา 08.00-12.00 / 13.00-16.00
ค่าบริการ แผ่นละ 100 บาท
ค่าส่งEMS... 50-100 บาท
เพื่อปฏิบัติตามพระวินัย มูลนิธิฯ ขอไม่รับเงินจากพระภิกษุ และสามเณร 

MP3 ชุดแนะนำสำหรับผู้สนใจพระธรรมสมถะและวิปัสสนา

เริ่มต้นคือชุด เพียงสิ่งที่ปรากฏ A-B + ชุดรวมcd20แผ่นของ มศพ. 3 แผ่น รวมค่าส่ง EMS = 250 บาท

MP3 ชุด " เพียงสิ่งที่ปรากฏ "  Box Set (1 กล่อง บรรจุ 2 แผ่น 30ชั่วโมง)
         ราคาไม่รวมค่าส่ง 100 บาท....รวบรวมคำสอน ของ อ.สุจินต์ ที่โดดเด่นจากชุด เทปวิทยุแผ่นที่ 1-34 และ ปกิณกธรรมแผ่นที่ 1-12 โดยคุณสุชีพ จงจิตตาภิบาล  จัดทำขึ้นเฉพาะกิจเพื่อให้มารดาของตนได้ฟังพระธรรม และได้บริจาคให้ ม.ศ.พ. จำหน่ายหลายร้อยก็อปปี้ ภายหลังเมื่อหมดลง ก็มิได้จัดทำต่ออีก  แต่หลายคนที่ชื่นชอบ ได้เรียกร้องให้จัดทำขึ้นมา เพื่อจะได้เผยแพร่และจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจเริ่มศึกษา เริ่มฟังพระธรรม เนื้อหาที่น่าสนใจเช่น ทำไมต้องฟังพระธรรม , โลกในวินัยของพระอริยเจ้า , บารมี , การค้าที่สุจริต ,สังฆทาน , พระเครื่อง , คาถา , กรรม , สมาธิ , เมตตา , เจ้ากรรมนายเวร , การอุทิศส่วนกุศล , อิทธิฤทธิ-เทพเทวดา , กรรม-วิบาก , ขันธ์5-ปรมัตถธรรม , จุติ-ปฏิสนธิ , หน้าที่ของจิต , ความเข้าใจเรื่องสมาธิ-ฌาน-อานาปานสติ , เบื้องต้นของสติปัฏฐาน , จะดูจะรู้ จะทำสติ , อิริยาบถบรรพะ , เครื่องเนิ่นช้าของสติปัฏฐาน , สติปัฏฐาน-วิปัสนาญาณ

MP3 ชุด รวม ซีดี ออดิโอ้ ของ มศพ.[ 1 แผ่น ]
          โดยนำ ซีดี ออดิโอ้ ของ มศพ.(ที่เลิกให้บริการแล้ว) จำนวน 20 แผ่น ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรที่น่าสนใจ และหัวข้อพระอภิธรรมที่ลึกซึ้ง มารวบรวมบันทึกเป็นMP3 ความยาว 25 ชั่วโมง เช่น ชุดธรรมในชีวิตประจำวัน, วิถีจิต, รูปปรมัตถ์, ปฏิจจสมุปบาท, อกุศลธรรม9กอง, อานาปานสติ, แนวดำเนินชีวิตที่ดี, ชุดพิเศษ (พระมหาชนก), ธาตุ18, รัตนสูตร, ปุตตมังสสูตร (กินเนื้อบุตร), สุเมธาเถรีคาถา (ว่าด้วยเรื่องโทษการติดในกาม)

สำหรับชุดอื่น ๆ มีให้เลือก ดังต่อไปนี้

บทสนทนาธรรม  [1 แผ่น] อ.สุจินต์ สนทนากับคุณวันทนา
สนทนาเรื่องการศึกษา การปฏิบัติธรรม ปรมัตถธรรม บุญกิริยาวัตถุ และ กรรม เป็นต้น

บารมีในชีวิตประจำวัน [1 แผ่น] 
เป็นคำบรรยายเรื่องการอบรมเจริญบารมีในชีวิตประจำวัน และการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ในแต่ละชาติ จิตปรมัตถ์ [3 แผ่น]  
เป็นคำบรรยายเรื่องจิตและธรรมที่เนื่องกับจิต 

เมตตา - กรรม [1 แผ่น]

เป็นคำบรรยายเรื่องการเจริญเมตตาในชีวิตประจำวัน และเรื่องกรรม 16 อย่าง จากพระไตรปิฎกวินัยคฤหัสถ์ - สมถภาวนา [1 แผ่น]
วินัยคฤหัสถ์  "สิงคาลกสูตร" เนื้อหาเกี่ยวกับข้อควรประพฤติต่อคนรอบข้าง (เรื่องทิศ 6 ในวินัยของพระอริยเจ้า) การคบมิตร  อบายมุข 6

สมถภาวนา เป็นคำบรรยายเรื่องสมถภาวนาที่ถูกต้องและสามารถเจริญได้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐาน

สนทนาธรรม [2 แผ่น] 
เป็นการสนทนาธรรมระหว่าง อ. สุจินต์ และคณะ เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ปรมัตถธรรมเบื้องต้นและสติปัฏฐานที่บ้านคุณหญิงณพรัตน์ สนิทวงศ์ฯ ณ เมืองทองนิเวศน์ แจ้งวัฒนะ พ.ศ.2537โสภณธรรม [3 แผ่น] 
เป็นคำบรรยายเรื่องโสภณจิต โสภณเจตสิก เช่น ศรัทธา-สติ และเรื่องวิปัสสนาญาณ 16 เป็นต้นปัฏฐาน (ปัจจัย 24) [1 แผ่น] 
เป็นคำบรรยายเกี่ยวกับปัจจัย 24 ในคัมภีร์สุดท้ายของพระอภิธรรมปิฎก เหมาะสำหรับผู้ที่ได้ศึกษาพระอภิธรรมมาแล้วชุดเทปวิทยุ [34 แผ่น]  
เนื่องจากปัจจุบัน อ.สุจินต์ เลิกบรรยายธรรมแล้ว แต่ยังอนุเคราะห์ผู้สนใจด้วยการสนทนาธรรมที่ มศพ.วันเสาร์-อาทิตย์_ MP3 ชุดนี้เป็นคำบรรยายรายการแนวทางเจริญวิปัสสนา ชุดดั้งเดิมซึ่งบันทึกเทป จากที่ อ.สุิจินต์ บรรยายที่วัดมหาธาตุฯ -วัดบวรนิเวศตั้งแต่ พ.ศ.2510-2535 / อ.สุจินต์ ได้เป็นผู้ตัดต่อเทปรีลชุดนี้ด้วยตนเอง จากทั้งหมด2,575 ตอน เหลือ 2,081 ตอน และได้หมุนเวียนออกอากาศตามสถานีวิทยุต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน _ MP3 ชุดนี้ แบ่งเป็นตอน ๆ ละประมาณ 23 นาที  แผ่นที่ 1-27 จะบรรจุเนื้อหาไว้แผ่นละ 60 ตอน _ ส่วนที่เหลืออีก 7 แผ่น คือ แผ่นที่ 28-34 จะบรรจะเนื้อหาไว้แผ่นละ 66 ตอน  รวมทั้งหมด 34 แผ่น 2,081 ตอน 

MP3 ชุด เทปวิทยุ แผ่นที่ 1 - 34 
จะไม่รวมเนื้อหาของ  MP3  ต่อไปนี้
- ชุด ปกิณณกธรรม 12 แผ่น
- ชุด สนทนาธรรม ที่รัฐสภา 2 แผ่น
- ชุด บทสนทนาธรรม 1 แผ่น (อ.สุจินต์ สนทนากับคุณวันทนา)
- ชุด สนทนาธรรม 2 แผ่น (สนทนาที่บ้านคุณหญิง ณพรัตน์)
- ชุด พื้นฐานพระอภิธรรม 9 แผ่น

รวมสติปัฏฐาน [2 แผ่น]
 
เป็นคำบรรยายมหาสติปัฏฐานสูตร เช่น กายา...ธัมมานุปัสสนา อานาปานะบรรพพะ อิริยาบถบรรพพะ เป็นต้น

ปกิณณกธรรม [12 แผ่น] 
แผ่นที่ 1-3 เป็นแผ่นแนะนำสำหรับผู้เริ่มศึกษา สมถะ และวิปัสสนา โดยเฉพาะแผ่นที่ 1 ท่าน อ.สุจินต์ จะชี้อย่างตรงประเด็นที่สุดเรื่อง การปฏิบัติธรรม แนวทางเจริญวิปัสสนาว่าเหตุใด การปฏิบัติธรรม จึงไม่ใช่การนั่งสมาธิ และการเดินจงกรม

สนทนาธรรมที่รัฐสภา [2 แผ่น] 
เป็นคำบรรยายธรรมที่รัฐสภาเรื่องปรมัตถธรรม วิถีจิต ทวาร 6 วัฏฏะ 3

สารธรรม [1 แผ่น]
รวบรวมคำบรรยายของ อ.สุจินต์ ที่เป็นเรื่องเด่น ๆ จากธรรมบท และชาดกต่าง ๆ เช่น
ขันติวาทีชาดก เรื่องปรินิพพานของท่านพระสารีบุตร เป็นต้น  

MP3 ชุด 85 ธรรมเตือนใจ(85 ปี ท่าน อ.สุจินต์) จำนวน 1 แผ่น
รวบรวมจากการสนทนาธรรมที่ มศพ. และตามสถานที่ต่าง ๆ ในปี 2554 ระหว่าง อ.สุจินต์ คณะวิทยากร และผู้ฟังธรรมหลายท่าน

MP3 ชุด 86,87,88,89,90 ธรรมเตือนใจ (ต้อนรับปีใหม่ 2556-59) อย่างละ 1 แผ่น รวม 5 แผ่น

รวบรวมจากการสนทนาธรรมที่ มศพ. และตามสถานที่ต่าง ๆ ในปี 2555-59 ระหว่าง อ.สุจินต์-คณะวิทยากร และผู้ฟังธรรมหลายท่าน

MP3 ชุดพื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ 1-11 (660 ตอน)

MP 3 ชุด พื้นฐานพระอภิธรรม เป็นการสนทนาธรรมและตอบปัญหาธรรม ที่ ห้องประชุมของ มศพ.ตั้งแต่เดือนมิถุนาย พ.ศ.2546 เป็นต้นมาโดย อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และวิทยากรของ มศพ. ในรายการ "พื้นฐานพระอภิธรรม" จัดขึ้นที่ มศพ. ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30 - 12.00 น. 

MP3 ชุด เพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ตามพระธรรมวินัย แผ่นที่ 1 (60ตอน)

แผ่น DVD-vdo เป็น วีดีโอ มีทั้งภาพและเสียง
จากการสนทนาธรรม(ธรรมสัญจร)ตามสถานที่ต่าง ๆ ค่าบริการ (ไม่รวมค่าส่ง) แผ่นละ 60 บาท ตัวอย่างเช่น

ซีรี่ย์ DVD-vdo ธรรมรัตนะ
เป็นแผ่นบันทึกภาพและเสียงการสนทนาธรรมประจำวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๒๑ ก.พ. ๕๘ เป็นต้นมา 

DVD-vdo สนทนาธรรม ธัมมะสัญจร

สนทนาธรรมนอกสถานที่  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา    

รายการหนังสือของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
(อาจเปลี่ยนแปลงได้)
เช่น เหตุใดผมจึงศึกษาธรรม,เจ้ากรรมนายเวรมีหรือไม่,เข้าใจธรรม,แด่ผู้มีทุกข์,เกิด แก่ เจ็บ ตาย,บุญกิริยาวัตถุ 10,บทบาทของอาจารย์สุจินต์..ในการเผยแผ่พุทธธรรม, บันทึกสุดท้าย..., แนวทางเจริญวิปัสสนา 1,2,3, บารมีในชีวิตประจำวัน, พระอภิธรรมในชีวิตประจำวัน,ปรมัตถธรรมสังเขป ฯลฯ  

การขอหนังสือครั้งแรก
ส่งแสตมป์ 20 บาท ถึง มูลนิธิฯ วงเล็บมุมซองว่า"ขอหนังสือครั้งแรก"
การขอหนังสือครั้งต่อไป
ส่งแสตมป์ 20 บาท ถึง มูลนิธิฯ
พร้อมแจ้งชื่อหนังสือที่ท่านมีแล้วมาด้วย
การขอหนังสือทุกครั้งไม่ต้องสอดซองใส่หนังสือมาเพราะทาง มศพ.มีซองใส่หนังสือให้ แสตมป์ 20 บาท เพื่อเป็นค่าส่ง + ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
หมายเหตุ
ธนาณัติ สั่งจ่ายผู้รับ ณ ที่ทำการ ปณ.บางคอแหลม 10122  ระบุชื่อผู้รับคือ "มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา" เลขที่ 174 / 1  ซอยเจริญนคร 78 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กทม. 10600 หรือโอนเงินในชื่อบัญชี  "มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา" 

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาดาวคะนอง เลขที่บัญชี 1 3 5 - 2 - 1 3 9 2 4 - 2

บัญฃีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาวิสุทธิ์กษัตริย์ เลขที่บัญชี  0 0 6 - 0 - 1 1 1 8 2 - 8

มีช้อสงสัยติดต่อได้ที่ มศพ.โทรศัพท์ 02-4680239  หรือ มาด้วยตนเอง ที่มูลนิธิฯ ท่านสามารถเดินทางมาได้ทุกวัน(เปิดทำการเวลา 8.00 - 16.30 น. ) เข้าซอย เจริญนคร 78 มาประมาณ 200 เมตร อยู่ขวามือ 
ถ้าโดยสารรถประจำทางให้ลงรถที่ ตลาดดาวคะนองตรงข้ามโรงหนังดาวคะนอง แล้วเข้าซอยตากสิน 39 (รถยนต์เข้าไม่ได้)สอบถามสายรถประจำทางได้ที่  ขสมก. โทรศัพท์หมายเลข  1 3 4 8

ถ้ามารถไฟฟ้า บีทีเอส ให้ลงรถไฟฟ้าที่สถานีวงเวียนใหญ่(ฝั่งซ้าย)แล้วต่อรถเมล์ สาย 76 , 167 , 172 , 120 มาลงที่ตลาดดาวคะนอง(ตรงข้ามโรงหนังดาวคะนอง) แล้วเข้าซอยตากสิน 39 (ข้างร้านเซเว่นฯ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข  0 2 - 4 6 8  0 2 3 9 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
opanayigo
วันที่ 10 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pornpaon
วันที่ 16 พ.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จ่าหนาน
วันที่ 6 มิ.ย. 2551

ผมต้องการ CD  ชุด แนวทางดำเนินชีวิตที่ดี   จะต้องทำยังไงถึงจะได้มา ครับ (ผมเข้ามาเป็นครั้งแรก ไม่เข้าใจวิธีการขอหรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์  ช่วยแนะนำหน่อยได้ใหม ครับ)

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
study
วันที่ 6 มิ.ย. 2551

เรียนคุณจำหนาน รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่รายการแผ่นที่ 4  ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์ สื่อทาง_ปณ._22-12-51.doc  102 KB กรุณา download ไฟล์และเปิดดูรายละเอียดได้นะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
tipvadee
วันที่ 17 มิ.ย. 2551

ดิฉันสนใจในวิธีการถ่ายทอดคำสอนของอาจารย์สุจินต์มากค่ะ เคยฟังครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ10 ปีมาแล้ว มีเทปและหนังสือของท่านอาจารย์  และเคยไปฟังธรรมที่วัดบวร ฯ ดิฉันรู้สึกประทับใจในท่านมาก และรู้สึกเป็นบุญอย่างยิ่งที่ในชาตินี้มีโอกาสได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างถูกต้อง โดยท่านอาจารย์ผู้มีพระคุณยิ่ง  แม้ดิฉันจะเป็นเพียงผู้เริ่มต้น แต่รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ในการที่มีครูอาจารย์ที่ไม่ได้หาได้ง่ายๆในโลกนี้.....ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง ....

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
คุณ
วันที่ 5 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
อนุโมทนา
อนุโมทนา
วันที่ 9 ก.ย. 2551

คิดถึงท่านอาจารย์สุจินต์และสหายธรรมทุกท่าน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้จักแม้เพียงชื่อและดูรูปทางเว็ปไซต์ ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่มีอาจารย์สุจินต์ได้นำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้ผู้ที่มีบุญได้สั่งสมมาแล้วได้ฟังต่อจากชาติใหน ๆ ก็ไม่ทราบแต่ชาตินี้ได้ฟังต่อ เข้าใจเพื่มไม่มากแต่ก็พอเข้าใจการสึกกร่อนของด้ามมีดซึ่งเป็นประโยคอุปมาอุปมัย เมื่อไหว้พระระลึกถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์แล้ว ดิฉันจะระลึกถึงพระคุณของอาจารย์สุจินต่อเสมอ เพระลำพังกำลังปัญญาของดิฉันเองจะอ่านพระไตรปิฎกให้แตกฉานเข้าใจพระธรรมคำสอนได้ลึกซึ้งคงยาก และต้องขอขอบพระคุณน้องที่มูลนิธิที่ให้ใช้ ยูสเซอร์เนม และพาสเวิสด์

ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                          

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ปริศนา
วันที่ 13 ต.ค. 2551

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
suwit02
วันที่ 13 ต.ค. 2551

ขออนุโมทนาทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่พระสัทธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
นวพร
วันที่ 17 พ.ย. 2551

ได้ฟัง อ.สุจินต์บรรยายแนวทางวิปัสสนาทางวิทยุบ่อยมาก และชอบมากอยากได้หนังสือมาอ่าน ต้องทำอย่างไรค๊ะ ให้ดาวน์โหลดก็ทำไม่เป็น 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
prachern.s
วันที่ 17 พ.ย. 2551

ติดต่อขอรับที่มูลนิธิฯ ซอยเจริญนคร ๗๘ หรือที่บ้านธัมมะเชียงใหม่ก็ได้ครับ ขอเชิญคลิก..  การขอรับหนังสือธรรมะของมูลนิธิฯ  

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
นวพร
วันที่ 19 พ.ย. 2551

ขอบคุณมากเลยค่ะคุณ prachern.s ที่แนะนำน้องใหม่

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
vics
วันที่ 27 ส.ค. 2552 18:33 น.

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้จัดทำเว็ปนี้ และผู้ที่ได้ให้ความรู้ ..หลายๆท่านได้รับความรู้ ได้ทราบ สิ่งที่เป็นประโยชน์ ดุจอยู่ในถ้ำมืดแล้วเห็นแสงสว่าง  ..เราจะเดินตามแสงสว่างนี้ไป..จนถึงตัวสว่างนั้น.. บุญกุศลนี้ ขอให้ผู้ที่ให้ความรู้นี้และคณะได้เข้าถึง "นิพพาน" โดยเร็วพลันเทอญ...
กราบขอบพระคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
นิด
วันที่ 10 ก.ย. 2552 10:52 น.
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
วิริยะ
วันที่ 14 ก.ย. 2552 08:55 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
อภิรดี
วันที่ 16 ก.ย. 2552 19:30 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
pinphaphatson
วันที่ 18 ก.ย. 2552 22:01 น.
ขออนุโมทนากับคณะผู้จัดทำทั้งหมดค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
surachai
วันที่ 29 ก.ย. 2552 07:56 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ ผมฟังท่านอาจารย์สุจินต์ทางวิทยูมานานมากกว่า 20 ปี แต่ไม่ได้ฟังติดต่อกัน เพราะว่าเข้าใจยากมาก แต่เช้าวันนี้ ฟังทางวิทยุเชียงใหม่ เริ่มเข้าใจดีขึ้น โดยจะขอฟังทาง mp3/cd ขอคำแนะนำด้วยว่าควรจะเริ่มจากชุดใด กราบขอบพระคุณมากครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
prachern.s
วันที่ 29 ก.ย. 2552 08:17 น.

จะฟังชุดไหนก็ได้ ฟังเรื่องใดก็เข้าใจเรื่องที่กำลังฟังนั้น ถ้าต้องการฟังแยกเป็นเรื่องๆ ก็มีชุด บารมี กรรม เมตตา วินัยคฤหัสถ์ เป็นต้น  ถ้าจะฟังในรูปแบบการสนทนาถามตอบปัญหาธรรม คือ ชุดสนทนาธรรม ชุดบทสนทนาธรรม  ชุดปกิณณกธรรม  ถ้าต้องการฟังแบบเทปวิทยุต่อเนื่องกันสองพันกว่าตอน ต้องเป็นชุดเทปวิทยุครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
uls
วันที่ 30 ก.ย. 2552 10:39 น.

ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังธรรมจากที่ใดๆเลย มีน้องท่านหนึ่งแนะนำให้ฟังอ.สุจินต์ทางสถานีวิทยุ สวพ 91 ได้ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าน้ำเสียงของท่านเหมือนเสียงทิพย์จากสวรรค์ ก็พยายามหาโอกาสฟังให้บ่อยที่สุดเท่าที่พอจะทำได้ มีความยินดีมากๆในชีวิตนี้คิดว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมา และได้เริ่มศึกษาธรรม ขอคำชี้แนะจากทุกๆท่านนะคะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
bom8813
วันที่ 4 ต.ค. 2552 08:20 น.
ต้องการสั่งซื้อ ซีดี แนวทางเจริญวิปัสสนา ในลิสต์ไม่มีครับ อยากทราบว่ามีกี่แผ่นครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 4 ต.ค. 2552 19:49 น.

 

แนวทางเจริญวิปัสสนา คือ ชุดเทปวิทยุ ขณะนี้มีทั้งหมด 34 แผ่น
 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
คุณ
วันที่ 6 ต.ค. 2552 12:46 น.

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
ING
วันที่ 9 ต.ค. 2552 11:53 น.

ขออนุโมทนากุศลกับทุกๆ ท่านที่ได้มีส่วนในการกระทำกุศลนี้ และขออนุโมทนากุศลกับตนเองที่ได้เคยกระทำกุศลใดๆ ไว้ในกาลก่อน จึงได้มาพบพระสัทธรรม และสัทบุรุษ ณ ที่แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งยวดของข้าพเจ้าในชาตินี้ ที่ได้ฟังธรรม ขององค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จากท่านอาจารย์ฯ

ขอกราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์ไว้สูงยิ่ง
 

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
คุณก้อง
วันที่ 16 ต.ค. 2552 16:24 น.

คุณยายของผมชอบฟังธรรมมะของ อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์  คุณยายผมบอกผมว่าอยากจะได้หนังสือของอาจารยผมเลยโทรขอหนังสือ พอได้หนังสือมาคุณยายผมดีใจมากยิ้มใหญ่เลยครับ  ผมเลยสมัครเป็นสมาชิก

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 23 ต.ค. 2552 21:55 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
kullawat
วันที่ 5 พ.ย. 2552 01:38 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 9 พ.ย. 2552 19:05 น.

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ศึกษาธรรมครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
pornchai
pornchai
วันที่ 18 พ.ย. 2552 18:15 น.

น่าฟังมากเลยชาตินี้ขอให้มีโอกาศฟังทั้งหมดด้วยเถิด ขอร่วมอนุโมทนากับท่านผู้จัดทำ

 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
Pinyapachaya
วันที่ 3 ม.ค. 2553 03:06 น.
ขออนุโมทนาค่ะ ทั้งชีวิตนี้ขอศึกษากับทางบ้านธัมมะตลอดไป
 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
thanik
วันที่ 9 มี.ค. 2553 00:14 น.

เพิ่งฟัง ได้ 2 เดือน ผมมาถูกทางแล้ว ผมไม่หลงทางแล้ว แม้ว่าจะต้องไปต่อ ก็รู้ว่าต้องไปทางไหน ผมขออธิษฐาน จิตไว้ไม่ว่าจะเกิดอีกในชาติใด จะขอฟังธรรมจากท่าน อ.สุจินต์ ทุกชาติ จนกว่าจะเข้าใจ สภาพธรรม อย่างแท้จริง โมทนาทุกดวงจิต ที่อุทิศให้กับท่านอาจารย์และอยากเตือนทุกท่านและตัวเองด้วยว่ารีบเถอะครับ เวลาเหลือไม่มากแล้ว ไม่รู้ว่าเราจะได้เกิดมาได้ยินได้ฟังพระธรรมแบบนี้อีกหรือเปล่า อกุศลในแต่ละวันของเรามันมากเหลือเกิน อาจจะไปเกิดในอบายเวียนว่ายไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จึงจะได้มีบุญแบบชาตินี้อีก แค่คิดก็ ขนลุกแล้ว อุปมา เหมือนเรากำลังจะเข้าปากงู น่ากลัวไหมครับ การเกิด อย่าประมาทกันเลยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
Komsan
วันที่ 28 มี.ค. 2553 18:13 น.

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
วิชญ์
วันที่ 26 ก.ค. 2553 23:25 น.
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
sujidho
วันที่ 7 ส.ค. 2553 05:02 น.

ให้คำแนะนำด้วย สนใจแนวทางสำหรับปฏิบัติ มีชุดจิตปรมัตถ์แล้ว รวมสติปัฎฐานเป็นอย่างไร

 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 8 ส.ค. 2553 07:59 น.

ลองฟังออนไลน์จากเวบบ้านธัมมะก่อนก็ได้ค่ะ  จากหน้าแรก (โฮมเพจ) ด้านซ้ายมือ คลิกที่ "ฟังธรรมแบบ playlist"  แล้วเลือกฟังโดยคลิกที่ "สติปัฏฐาน" ค่ะ

ขออนุโมทนา

 

 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
pimprae
วันที่ 23 ก.ย. 2553 17:11 น.

ได้ยินคุณตาฟังทางวิทยุตั้งแต่ยังเป็นเด็กประมาณ พ.ศ.2520 ต้นๆนะและคุณตาก็เสียไปนานแล้วและตอนนี้แม่ก็ฟังทางวิทยุทุกวันเกือบทุกสถานีที่ออกอากาศแม่บอกว่าเป็นธรรมะที่ดีมากแม่ฟังแล้วเข้าใจ ส่วนฉันฟังแล้วเหมือนเกือบจะเข้าใจแต่ก็ยังไม่เข้าใจรู้ว่าดีแต่เข้าไม่ถึงเหมือนวิ่งวนรอบของดีแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้  ก็จะพยายามหาโอกาสฟังและพยามยามทำความเข้าใจ ใครช่วยแนะนำว่าควรเริ่มฟังชุดไหนก่อน

 

 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
prachern.s
วันที่ 24 ก.ย. 2553 07:56 น.

ขอแนะนำว่าควรฟังชุดปกิณณกธรรมก่อน เพราะชุดนี้จะมีคำถามและคำตอบตั้งแต่พื้นๆทั่วไปครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 3 เม.ย. 2554 12:47 น.
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
L.nonglak
วันที่ 15 ก.ค. 2554 23:35 น.

เพิ่งศึกษาค่ะ ได้เทปท่านอาจารย์มาโดยบังเอิญ เปิดฟังขณะขับรถไปส่งลูกและทำงาน น้ำเสียงท่านอาจารย์ ไพเราะน่าฟังมาก การสนทนาธรรมของท่านควรแก่การยกย่องสรรเสริญและชวนให้ศึกษาติดตามจนไม่อยากลงจากรถ ดิฉันพยายามฟังจนได้ชื่อท่านอาจารย์มาเพื่อค้นหา อยากเห็นหน้าตาท่านและต้องการศึกษาธรรมจากท่านมากขึ้น ถือเป็นบุญอย่างแท้จริง ในชีวิตนี้ ขอให้ดิฉันได้มีโอกาสฟัง และศึกษาเทปท่านอาจารย์จนครบถ้วนด้วยเถิด ดิฉันขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่านอาจารย์ มาณ ที่นี้

กราบขอบพระคุณค่ะ
นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
รู้โดนรุม
วันที่ 23 ส.ค. 2554 17:23 น.

นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งที่ผมเกิดมาในชาตินี้ ผมได้ยิน ได้ฟัง คำบรรยายของอาจารย์สุจินต์ สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้ว อาจารย์สุจินต์เป็นผู้บรรยายธรรมทางพระพุทธศาสนาดีที่สุดในตอนนี้ เป็นพระคุณอย่างสูงที่อาจารย์เมตตา ขอกราบขอบพระคุณ

สมพงา์ จริตรัมย์

 
  ความคิดเห็นที่ 41  
 
ผ้าเช็ดธุลี
ผ้าเช็ดธุลี
วันที่ 13 ก.ย. 2554 11:11 น.

 

กราบขอบพระคุณผู้ก่อตั้ง มศพ

กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน

กราบอนุโมทนากุศลจิตทุกท่่านครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 43  
 
ผู้ชะนะ
วันที่ 6 พ.ย. 2554 17:48 น.

การทำความดีทำได้ทุกที่ " ความดังไม่เคยคงที่ ความดีคือคงทน " มีโอกาสควรรีบทำ หมดโอกาส อย่าคิดว่าจะทำได้ ขอบคุณทุกๆคนทุกๆโอกาสฯ

ผู้ชะนะ

 
  ความคิดเห็นที่ 44  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 1 มี.ค. 2555 11:07 น.

ดิฉันโชกดีมากๆๆที่ได้มาเจอเว็บบ้านธัมมะถ้ามีโอกาศกลับไปเมืองไทยสิ่งแรกอยากไปพบคือบ้านธัมมะค่ะชอบอาจารย์มากค่ะตั้งแต่ฟังดูอ่านธรรมะของท่านถึงเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง แต่ก็ทำให้ชีวิตและจิตใจดีขึ้นเรื่อยๆๆค่ะดิฉันครุกคลีกับวัดมาตั้งแต่เด็กๆๆค่ะ ชอบไปวัดกับพ่อแม่พ่อแม่ชอบพาไปวัดทำบุญและถือศีลนอนวัดนั่งสมาธิแต่ก็นั้งเพราะผู้ใหญ่พาทำค่ะตอนเด็กๆๆจะชอบมองตู้หนังสือพระไตรปิฎกแต่เคยคิดนะค่ะทำไมอยู่ในตู้ แต่สิ่งหนึ่งทีอยู่ในหัวตลอดว่ามีคนบอกว่าเป็นหนังสือวินัยของพระคงจะเป็นใครสักคนบอกแต่จำมาตลอดค่ะว่าพระไตรปิฏกเฉพาะพระแต่เดียวนี้ทราบแล้วละค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะพระที่จะศึกษาดิฉันชอบฟังวิทยุทางรายการค่ะ.ดิฉันหัดใช้ iPad มาปีนี้ปีที่ 2 ค่ะ ไม่เคยมีคอมใช้เป็นของตัวเองเลย แต่ก่อนค่ะดิเป็นคนโชกดีที่มาเจอบ้านธรรมค่ะ.   กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอยา่งสูงคะ่ จะพยายามศึกษาธรรมไปเรื่อยๆค่ะ
พรพิศ อาร์ริซอน.

 
  ความคิดเห็นที่ 45  
 
ธรรมะหน้าเดียว
วันที่ 26 มี.ค. 2555 23:14 น.
ผมได้ศึกษาและได้ฟังธรรมจากหลายๆที่ เพื่อที่จะเข้าใจในแก่นของพระพุทธศานา และได้ฟังการบรรยายของอาจารย์สุจินต์ ประมาณ พ.ศ.2531 ในครั้งนั้นฟังตอนเช้า 6.00 น.และก็ได้มีโอกาสมาซื้อเทปบรรยายแนวทางวิปัสนากรรมฐาน 100 ม้วน ซึ่งในชีวิตปัจจุบันก็เจริญสติปัฐฐานตามที่ท่านอาจารย์บรรยาย ซึ่งวันนี้ยากนักที่จะมีผู้ที่สามารถบรรยายธรรมที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายและยังสามารถยกพระไตรปิฎกและอรรรถกถาประกอบได้อย่างถูกต้องเหมือนอาจารย์สุจินต์ วันนี้ชาวพุทธทุกท่านที่ได้มาสัมผัสกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยมีอาจารย์สุจินต์ เป็นประธาน ถือว่าทุกๆท่านโชคดีที่ได้สัมผัสกับแก่นของพระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงอยากฝากข้อคิดว่าเราจะช่วยกันเผยแพร่การบรรยายของอาจารย์สุจินต์ ให้เข้าถึงชาวพุทธด้วยกันให้มากขึ้นได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ซีดี MP3 และ การบรรยายในรายการวิทยุ โดยเฉพาะแนวทางเจริญวิปัสนากรรมฐาน ซึงเป็นสิ่งสูงสุดของพุทธศาสนาที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นดับความทุกข์อย่างแท้จริง ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่าน
 
  ความคิดเห็นที่ 46  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 29 เม.ย. 2555 05:23 น.

เป็นบุญของดิฉันที่ดิฉันได้ฟังธรรมของอาจาร์ท่านค่ะ.

 

 
  ความคิดเห็นที่ 47  
 
Gerd8
วันที่ 18 มิ.ย. 2555 21:39 น.

ขอให้ทุกท่าน เจริญทุกคนครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 48  
 
ไชวอน
วันที่ 7 ส.ค. 2555 21:30 น.

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 49  
 
anantaya
วันที่ 15 ส.ค. 2555 19:49 น.

อยากได้หนังสือของอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ค่ะที่เกี่ยวกับพระอธิธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 50  
 
BermCM
BermCM
วันที่ 16 ส.ค. 2555 05:20 น.

ขออนุโมทนาบุญกับสมาชิกทุกท่านที่ได้ฟังพระธรรม ผมก็ฟังมานานหลายปี เริ่มเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง และจะฟังต่อไปๆๆๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 51  
 
paderm
paderm
วันที่ 16 ส.ค. 2555 10:22 น.

เรียนความเห็นที่ 49 ครับ

มีหนังสือ ปรมัตถธรรมสังเขป ซึ่งสามารถขอได้ โดย ส่งแสตมป์ 20 บาท เข้ามาในซองจดหมายขนาดธรรมดา และ เขียนชื่อที่อยู่ของตนเอง พร้อมทั้งเขียนว่า ขอหนังสือ ปรมัตถธรรมสังเขป ส่งมาที่ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 52  
 
ทัศนีย์ตั่ง
วันที่ 24 ส.ค. 2555 15:34 น.

ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 53  
 
sutham
วันที่ 27 ต.ค. 2555 15:24 น.
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 54  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 1 พ.ย. 2555 02:09 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 55  
 
pornchai.s
pornchai.s
วันที่ 10 ม.ค. 2556 07:52 น.

MP3 ออกใหม่ ต้อนรับปีมะเส็ง 2556 จำนวน 2 แผ่น คือ พื้นฐานพระอภิธรรม แผ่นที่ 9 และ 86 ธรรมเตือนใจ (86 ปี ท่านอาจารย์สุจินต์)  รวบรวมจากการสนทนาธรรมที่ มศพ. และตามสถานที่ต่าง ๆ ในปี 2555 ระหว่าง อ.สุจินต์-คณะวิทยากร และผู้ฟังธรรมหลายท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 56  
 
natre
วันที่ 24 ม.ค. 2556 10:11 น.

หลังซึมซับคำสอนท่านอาจารย์สุจินต์เริ่มปี ๔๐ ถึงปัจจุบัน ปี ๕๖ ผมพอสรุปความเห็นส่วนตัว ดังนี้.๑.พบที่พึ่งสุดท้ายของชีวิต
๒.รู้สิ่งใกล้ตัว ในตัวมากขึ้น
๓.ละสิ่งไกลตัวมากขึ้น
๔.คิดสิ่งไกลตัวน้อยลง
๕.อาจหาญ ร่าเริงในธรรมมากขึ้น
๖.ชีวิตสงบจากการไม่หวัง(อาสา)ใดๆ มากขึ้น
๗.ชอบคำของท่านอาจารย์ที่ท่านสรุปจากพระไตรปิฎกมาเป็นคำที่ผมถือว่า เป็นหนึ่งเดียวยากจะได้ยินได้ฟังจากใครๆหรือจากที่ใดในโลก ณ ปัจจุบันนี้......... "ทุกอย่างเป็นธรรมะ"

 
  ความคิดเห็นที่ 57  
 
สิรวัชญ
วันที่ 28 ม.ค. 2556 21:39 น.

ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 58  
 
finstone2008
วันที่ 6 พ.ค. 2556 04:15 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 59  
 
preut
วันที่ 7 พ.ค. 2556 23:26 น.

ขออนุโมทนา..........สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 60  
 
papon
papon
วันที่ 19 มิ.ย. 2556 18:16 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 61  
 
แมวทไวไลท์
แมวทไวไลท์
วันที่ 19 มิ.ย. 2556 23:17 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 62  
 
ผู้เดียว
วันที่ 23 ก.ค. 2556 07:33 น.

อนุโมทนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 63  
 
Lad.Tum
วันที่ 14 ส.ค. 2556 11:53 น.

รู้จักชื่อของมูลนิธิจากพระสุตตันตปิฎกหลังรายการรู้รักษ์แผ่นดินของ อ.หลักแก้ว  ซึ่งจะดูทุกวันทำให้ได้รับความรู้มากมาย อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 64  
 
dojid
วันที่ 25 ก.ย. 2556 20:39 น.

นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ดิฉันได้มีโอกาสได้ฟังการสนทนาธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์และวิทยากรท่านอื่นๆด้วย ได้ฟังครั้งแรกทางสถานีวิทยุ จากนั้นจึงค้นหาทางอินเตอร์เน็ต จากที่เคยได้ยินแต่เสียงสนทนาที่ฟังแล้วให้ความรู้สึกเกิดความศรัทธาต่อพุทธศาสนามากขึ้น ยิ่งเมื่อได้เห็นหน้าตาท่านแล้วและเข้าไปศึกษาประวัติย่อของท่านยิ่งทำให้ศรัทธาที่มีต่อท่านอาจารย์และพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น ในความรู้สึกส่วนตัวสรุปว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมทุกประการ ดิฉันขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ปุถุชนทีมืดบอดได้มีปัญญามองเห็นทางอันสว่างไสวในกาลต่อไป

 
  ความคิดเห็นที่ 65  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 ต.ค. 2556 14:22 น.

กราบขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาด้วย ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 66  
 
ป้าน้อย
ป้าน้อย
วันที่ 15 มิ.ย. 2557 07:11 น.

กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่ธรรมของพระบรมศาสดา และขอกราบแทบเท้าท่านอจ.สุจินต์ และขออนุโมทนาบุญที่ท่านได้กระทำไว้แล้ว ดิฉันมีความปีติยินดีอย่างหาที่เปรียบมิได้ที่ได้มารู้จักบ้านธรรมมะและท่านอจ.สุจินต์ ดิฉันได้พบแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 67  
 
peem
วันที่ 8 ก.ย. 2557 12:03 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 70  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 26 พ.ย. 2557 06:26 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 71  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 29 พ.ย. 2557 05:29 น.

เป็นการเกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจถูกมาเป็นอย่างดียิ่งจริงๆ ได้อำนวยความสะดวกให้ได้รับฟังได้โดยง่าย หลายช่องทาง  ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 72  
 
pepa
pepa
วันที่ 11 ก.พ. 2558 15:22 น.

สนใจฟังธรรมบรรยายท่านอาจารย์ ลึกซื้ง งดงาม มากค่ะ สาธุ แต่ไม่รู้ว่าจะเองจะเริ่มศึกษาธรรมแบบไหนก่อน เรียนปรึกษาว่า จะต้องเริ่มอ่าน นส. หรือ ฟังเทปธรรมะเรื่องไหนก่อนดี  ขอบพระคุณค่ะ  

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 73  
 
สิริพรรณ
วันที่ 29 มี.ค. 2558 17:54 น.

        สิ่่งที่ประเสริฐในโอกาสเป็นมนุษย์ คือได้พบพระพุทธศานา ได้ฟังพระธรรม ได้สะสมความเข้าใจความจริงที่ถูกต้อง  หลงผิดมาแล้วหลายภพชาติ จึงวนเวียนในวัฎฏสงสาร

        การฟังพระธรรมที่เผยแพร่โดยท่านอ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และท่านวิทยากรทั้งหลายของ มศพ.ทั้งที่มูลนิธิ และจากสื่อที่นำกลับมาศึกษาที่บ้าน หรือฟังทางวิทยุ เป็นหนทางเดียวในการอบรมเจริญปัญญา 

       การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด

       กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 74  
 
tanrat
tanrat
วันที่ 7 เม.ย. 2558 01:22 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 75  
 
ผู้มีความประมาท
วันที่ 9 เม.ย. 2558 06:44 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 76  
 
chanchai072
chanchai072
วันที่ 2 ต.ค. 2558 21:26 น.

ขออนุโมทนาบุญในกุศล ของท่านอาจารย์สุจินต์  พอได้ฟังพระธรรมที่อาจารย์ได้บรรยายเเล้วเกิดศรัทธาอย่างยิ่ง กระผมติดตามสื่อธรรมะของท่านอาจารย์อยู่อย่างสมำเสมอ  ครับ  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

 
  ความคิดเห็นที่ 77  
 
NichLife
NichLife
วันที่ 30 เม.ย. 2559 07:33 น.

ฟังธัมมะของอาจารย์สุจินต์ ทำให้เข้าใจธรรมได้เข้าใจอย่างถูกต้อง และเป็นเหตุเป็นผล และจะฟังและทำความเข้าใจต่อไปอย่างต่อเนื่องครับ จากนิพันธ์  จินดา

 
  ความคิดเห็นที่ 78  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 30 เม.ย. 2559 20:23 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 79  
 
kakai-tan
kakai-tan
วันที่ 5 ม.ค. 2560 19:07 น.

สามารถดาวโหลด mp 3  ไว้ศึกษา ได้ไหมค่ะ ผู้ศึกษาใหม่ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 80  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 6 ม.ค. 2560 08:07 น.

เรียนคุณ katai-tan

          ดาวน์โหลดไฟล์เสียงบรรยายธรรมได้ที่เมนู ฟังธรรม คลิกที่ปุ่ม Download ครับ

          ขออนุโมทนา
          ทีมงานเว็บไซต์บ้านธัมมะ
          www.dhammahome.com 

 
  ความคิดเห็นที่ 81  
 
Triratna
Triratna
วันที่ 9 มี.ค. 2562 22:35 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ