ปฏิจจสมุปบาท แผ่นที่ ๑

โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปฏิจจสมุปบาท แผ่นที่ ๑

เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้  - พุทธวิปัสสนาตอนตรัสรู้ - สัมมาปฏิปทา มิจฉาปฏิปทา - ปฏิปทาสูตร - แนวทางสติปัฏฐาน - อวิชชา - สังขาร - วิญญาณ - นามรูป - ฉฬายตนะ


ฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ


เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mail
หมายเลข 51
15 มี.ค. 2563

ซีดีแนะนำ