ปฏิจจสมุปบาท แผ่นที่ ๑
โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ปฏิจจสมุปบาท แผ่นที่ ๑

เนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้  - พุทธวิปัสสนาตอนตรัสรู้ - สัมมาปฏิปทา มิจฉาปฏิปทา - ปฏิปทาสูตร - แนวทางสติปัฏฐาน - อวิชชา - สังขาร - วิญญาณ - นามรูป - ฉฬายตนะฟังธรรมต่อเนื่อง กรุณาล็อกอินเข้าระบบ

เข้าระบบด้วย Username หรือ E-mail
จำการเข้าระบบ

หมายเลข 51
ปรับปรุง 15 มี.ค. 2563

ซีดีแนะนำ

ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari