ปฏิจจสมุปบาท แผ่นที่ ๑

ตอนที่ ๒    หมายเลข 51
    27 ต.ค. 2553

    ซีดีแนะนำ