วัตถุรูป
 
papon
papon
วันที่  25 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24230
อ่าน  2,076

วัตถุรูปคืออะไร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     จิต เป็นสภาพธรรมที่มีจริง  เป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ เป็นสภาพธรรมที่สั้นแสนสั้น  มีอายุเพียงแค่ขณะทีเกิดขึ้นขณะที่ตั้งอยู่และขณะที่ดับไปเท่านั้น  เมื่อจิตขณะหนึ่งเกิดแล้วดับไปก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อ  เมื่อกล่าวถึงจิตแล้ว ไม่ใช่ว่าจะต้องมีเฉพาะจิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ยังมีสภาพธรรมอีกประเภทที่เกิดร่วมกับจิต  นั้นด้วย เมื่อเกิดร่วมกับจิต  ก็ต้องรู้อารมณ์เดียวกันกับจิต  ดับพร้อมกับจิต  และในภูมิที่มีขันธ์ ๕  ก็ต้องอาศัยที่เกิดที่เดียวกันกับจิตด้วย  สภาพธรรมที่กล่าวนั้น  คือ  เจตสิก  จิตและเจตสิก  ไม่ได้สถิตย์อยู่ที่ไหน เพราะเกิดแล้วดับแล้ว  และในขณะที่เกิดนั้นก็จะต้องมีที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิก ด้วย ที่เกิดของจิตและเจตสิก เรียกว่า วัตถุรูป  ไม่ได้มีเฉพาะหทยวัตถุเท่านั้น ที่เป็นที่เกิดของจิต  ยังมีอีก ๕ วัตถุรูปอันเป็นที่เกิดของจิตและเจตสิก ได้แก่ จักขุวัตถุ  เป็นที่เกิดของจักขุวิญญาณ(และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) โสตวัตถุ เป็นทีเกิดของโสตวิญญาณ(และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) ฆานวัตถุเป็นที่เกิดของฆานวิญญาณ(และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) ชิวหาวัตถุ  เป็นที่เกิดของชิวหาวิญญาณ (และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) และ กายวัตถุ  เป็นที่เกิดของกายวิญญาณ(และเจตสิกที่เกิดร่วมด้วย) จิตที่เหลือทั้งหมดนอกจากที่กล่าวมาแล้ว เกิดที่ทยวัตถุทั้งหมด จิตและเจตสิกจะเกิดที่อื่นไม่ได้ นอกจากเกิดที่วัตถุรูป ๖ รูป ตามสมควรแก่จิตประเภทนั้นๆ  [ถ้าเป็นในอรูปพรหมภูมิไม่มีรูปธรรม  มีเฉพาะนามธรรม จิตและเจตสิก อาศัยกันและกันเกิดขึ้น]  

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่ ครับ
จักขุวัตถุ  //  โสตวัตถุ    // ฆานวัตถุ //  ชิวหาวัตถุ  //  กายวัตถุ //   วัตถุ ๖ 

ขออนุโมทนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 25 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

     วัตถุรูป คือ อะไร ?  วัตถุรูป  เป็นรูปธรรมอันเป็นที่เกิดของจิต  ตามควรแก่จิตประเภทนั้นๆ  มี  ๖ ประเภท ได้แก่ ตา หู  จมูก ลิ้น  กาย  และ หทยวัตถุเพราะในภูมิที่มีรูป  จิตและเจตสิกธรรมที่เกิดร่วมด้วย จะต้องเกิดที่วัตถุรูป  ไม่ได้เกิดนอกรูป เลย  แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงๆ  เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย   ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร ทั้งสิ้น ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 25 ธ.ค. 2556

วัตถุรูป คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ หทยรูป ที่เป็นรูปธรรม ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 27 ธ.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 26 ก.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 22 มี.ค. 2560

สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ