มีพระสูตรไหนไหมครับที่มีบรรยายถึงอกุศลวิบากของการค้าขายสุรา

 
papon
วันที่  27 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24242
อ่าน  1,679

เรียน อาจารย์ทั้งสองท่าน

มีพระสูตรไหนไหมครับ ที่มีบรรยายถึงอกุศลวิบากของการค้าขายสุรา ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ

ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 27 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

[เล่มที่ 36] พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๓๗๖

๗. วณิชชสูตร

ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ

[๑๗๗] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การค้าขาย ๕ ประการนี้ อันอุบาสกไม่พึงกระทำ ๕ ประการเป็นไฉน คือ การค้าขายศัสตรา ๑ การค้าขายสัตว์ ๑ การค้าขายเนื้อสัตว์ ๑ การค้าขายน้ำเมา ๑ การค้าขายยาพิษ ๑ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การค้าขาย ๕ ประการนี้แล อันอุบาสกไม่พึงกระทำ

การค้าขาย สุรา น้ำเมา ก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรประกอบ ซึ่ง อาชีพที่คฤหัสถ์ไม่ควรประกอบ นั้น เป็นอาชีพที่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ต่อสัตว์อื่น ก็ไม่ควรที่จะประกอบ ไม่ควรที่จะทำ แต่จะห้ามใครได้หรือไม่ว่าอย่าทำอาชีพนี้ อย่าประกอบอาชีพนี้ คำตอบ คือ ห้ามไม่ได้ เพราะสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้น และที่สำคัญ ธรรมเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น

ซึ่งจากคำถาม ไม่มีพระสูตรที่แสดงถึง การค้าสุราจะมีผลของกรรมอย่างไร เพราะการค้าไม่ได้เป็นการทำอกุศลกรรม เพียงแต่เป็นอาขีพที่ไม่ควรประกอบเท่านั้น อย่างไรก็ดี แม้จะประกอบอาชีพที่ไม่ควรประกอบ แต่ ก็ไม่ ได้หมายความว่า จะต้องเป็นการทำบาป เป็นอกุศลกรรมที่ให้ผล ครับ ดังนั้น เพียงการค้าขาย สุรา แต่ ไม่ได้ทำบาป ที่เป็นการล่วงศีล ๕ ข้อหนึ่ง ข้อใด อย่างนี้ ก็ไม่เป็นอกุศลกรรม ไม่เป็นการล่วงศีล ก็ไม่ก่อให้เกิดวิบาก ไม่เกิดผลของกรรม แต่ หากมีการทำบาป จากการค้าขายสุรา เช่น โกงเงินลูกค้า พูดเท็จ พูดหยาบ เป็นต้น ในขณะที่ค้าขาย อย่างนี้ผิดศีล ๕ ข้อใด ข้อหนึ่ง ทำให้เกิดวิบากได้ครับ แต่ การค้าขายเพียงสุรา ไม่ผิดศีล จึงไม่เกิดวิบาก แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรประกอบ เพราะมีโอกาสที่จะทำให้ล่วงศีลได้ง่ายขึ้น และ ทำให้คนอื่นได้ล่วงศีลข้อ ๕ ได้ง่ายขึ้น แต่คนขาย ไม่ได้ทำบาปจึงไม่เกิดวิบาก ตามที่กล่าวมา ครับ

แต่อย่างไรก็ดี ถ้าเหตุปัจจัยพร้อม มีโอกาสได้ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมในแนวทางที่ถูกต้อง มีความเข้าใจพระธรรมไปตามลำดับ ย่อมเป็นสิ่งที่ดี มีค่าต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง และจะทำให้ค่อยๆ ละอาชีพที่ไม่ควรประกอบเหล่านั้น แล้วเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สุจริต (หมายถึง เว้นจากกายทุจริต เว้นจากวจีทุจริต ที่เนื่องด้วยอาชีพ) เลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้อง ตรงตามพระธรรมคำสอนได้ในที่สุด ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปกติคนเรา มากไปด้วย อกุศล มากไปด้วยความมัวเมาอยู่แล้ว ถ้าได้เติมเชื้อความมัวเมาคือสุราเข้าไปอีก ยิ่งหนักขึ้น อันจะเป็นเหตุให้ผู้นั้น มีการกระทำใน สิ่งที่ผิด อีกมากมาย ฆ่าคนก็ได้ ลักทรัพย์ก็ได้ ประพฤติผิดในกามก็ได้ เป็นต้น อันเนื่องมาจากสุรา อาชีพที่ควรประกอบมีมากทีเดียว หรือ ถ้าค้าขายอยู่แล้ว ก็ขายในสิ่งที่ควรค้าขายเท่านั้น สิ่งไหนที่ไม่ควร ก็ตัดออกไปได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ ก็จะเบาสบาย ไม่มีเหตุที่จะต้องทำให้ตนเองเดือดร้อนใจในภายหลังเลย พร้อมกันนั้น ก็ไม่ละเลยโอกาสที่สำคัญในชีวิต นั่นก็คือ การฟังพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็น ถูกในชีวิตประจำวัน ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 27 ธ.ค. 2556

การค้าขายสุรา เป็นอาชีพที่ไม่ดีทำให้คนอื่นเกิดการอกุศลได้ง่ายจากการเมาสุรา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
วันที่ 6 ธ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ