มีพระสูตรไหนไหมครับที่มีบรรยายถึงอกุศลวิบากของการค้าขายสุรา
 
papon
papon
วันที่  27 ธ.ค. 2556
หมายเลข  24242
อ่าน  1,372

เรียนอาจารย์ทั้งสองท่าน

มีพระสูตรไหนไหมครับที่มีบรรยายถึงอกุศลวิบากของการค้าขายสุรา
ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ขออนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 27 ธ.ค. 2556

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ ๓๗๖

๗. วณิชชสูตร  (ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ)
 
   [๑๗๗]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  การค้าขาย  ๕  ประการนี้   อันอุบาสกไม่พึงกระทำ  ๕  ประการเป็นไฉน ?  คือ การค้าขายศัสตรา  ๑  การค้าขายสัตว์ ๑การค้าขายเนื้อสัตว์  ๑  การค้าขายน้ำเมา ๑ การค้าขายยาพิษ  ๑  ดูก่อนภิกษุ-ทั้งหลาย  การค้าขาย  ๕  ประการนี้แล  อันอุบาสกไม่พึงกระทำ. 

  การค้าขาย สุรา น้ำเมา ก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรประกอบ  ซึ่ง  อาชีพที่คฤหัสถ์ไม่ควรประกอบ นั้น เป็นอาชีพที่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น ต่อสัตว์อื่น  ก็ไม่ควรที่จะประกอบ ไม่ควรที่จะทำ  แต่...จะห้ามใครได้หรือไม่ว่าอย่าทำอาชีพนี้ อย่าประกอบอาชีพนี้  คำตอบ คือ  ห้ามไม่ได้  เพราะสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้น  และที่สำคัญ ธรรมเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น  

  ซึ่งจากคำถาม ไม่มีพระสูตรที่แสดงถึง การค้าสุราจะมีผลของกรรมอย่างไร เพราะการค้าไม่ได้เป็นการทำอกุศลกรรม เพียงแต่เป็นอาขีพที่ไม่ควรประกอบเท่านั้น ครับอย่างไรก็ดี แม้จะประกอบอาชีพที่ไม่ควรประกอบ แต่ ก็ไม่ ได้หมายความว่า จะต้องเป็นการทำบาป เป็นอกุศลกรรมที่ให้ผล ครับ  ดังนั้น เพียงการค้าขาย สุรา แต่ ไม่ได้ทำบาป ที่เป็นการล่วงศีล 5 ข้อหนึ่ง ข้อใด อย่างนี้  ก็ไม่เป็นอกุศลกรรม   ไม่เป็นการล่วงศีล ก็ไม่ก่อให้เกิดวิบาก ไม่เกิดผลของกรรม ครับ  แต่ หากมีการทำบาป จากการค้าขายสุรา เช่น โกงเงินลูกค้า พูดเท็จ พูดหยาบ เป็นต้น ในขณะที่ค้าขาย  อย่างนี้ผิดศีล 5 ข้อใด ข้อหนึ่ง ทำให้เกิดวิบากได้ครับ   แต่ การค้าขายเพียงสุรา ไม่ผิดศีลจึงไม่เกิดวิบาก   แต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรประกอบ  เพราะมีโอกาสที่จะทำให้ล่วงศีลได้ง่ายขึ้น และ ทำให้คนอื่นได้ล่วงศีลข้อ 5 ได้ง่ายขึ้น ครับ   แต่ คนขาย ไม่ได้ทำบาปจึงไม่เกิดวิบาก ตามที่กล่าวมา ครับ

  แต่อย่างไรก็ดี  ถ้าเหตุปัจจัยพร้อม มีโอกาสได้ฟังพระธรรม  ศึกษาพระธรรมในแนวทางที่ถูกต้อง มีความเข้าใจพระธรรมไปตามลำดับ ย่อมเป็นสิ่งที่ดี   มีค่าต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง  และจะทำให้ค่อยๆ ละอาชีพที่ไม่ควรประกอบเหล่านั้น  แล้วเป็นผู้ประกอบอาชีพที่สุจริต (หมายถึง เว้นจากกายทุจริต  เว้นจากวจีทุจริต  ที่เนื่องด้วยอาชีพ) เลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้อง ตรงตามพระธรรมคำสอนได้ในที่สุด  ครับ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 27 ธ.ค. 2556
 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
 
   ปกติคนเรา มากไปด้วย อกุศล มากไปด้วยความมัวเมาอยู่แล้ว  ถ้าได้เติมเชื้อความมัวเมาคือสุราเข้าไปอีก ยิ่งหนักขึ้น อันจะเป็นเหตุให้ผู้นั้น มีการกระทำใน สิ่งที่ผิด อีกมากมาย ฆ่าคนก็ได้ ลักทรัพย์ก็ได้ ประพฤติผิดในกามก็ได้ เป็นต้น  อันเนื่องมาจากสุรา 
  อาชีพที่ควรประกอบมีมากทีเดียว หรือ ถ้าค้าขายอยู่แล้ว  ก็ขายในสิ่งที่ควรค้าขายเท่านั้น สิ่งไหนที่ไม่ควร ก็ตัดออกไปได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ ก็จะเบาสบาย  ไม่มีเหตุที่จะต้องทำให้ตนเองเดือดร้อนใจในภายหลังเลย พร้อมกันนั้น  ก็ไม่ละเลยโอกาสที่สำคัญในชีวิต นั่นก็คือ การฟังพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็น  ถูกในชีวิตประจำวัน  ครับ
 
...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...    
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 27 ธ.ค. 2556

การค้าขายสุรา เป็นอาชีพที่ไม่ดีทำให้คนอื่นเกิดการอกุศลได้ง่ายจากการเมาสุรา ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 30 ธ.ค. 2556

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ