พระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวะ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  7 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12587
อ่าน  1,308

  ขอเรียนท่านอาจารย์วิทยากรกรุณาอธิบายข้อความทั้ง ๓ 

     พระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวะ

     พระวินัยลึกซึ้งโดยกิจ   

     พระสูตรลึกซึ้งโดยอรรถ

  ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ควรทราบว่าพระธรรมคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกอบด้วย ปิฎก ๓  พระพระวินัยปิฎก  พระสุตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ความลึกซึ้งของปิฎกทั้ง ๓ จึงต่างกัน คือ พระวินัยลึกซึ้งโดยกิจ  พระสูตรลึกซึ้งโดยอรรถพระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวะ  พระวินัยลึกซึ้งโดยกิจ  คือ พระภิกษุที่ศึกษาประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยจะเห็นความละเอียดลึกซึ้งโดยกิจต่างๆ ในพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ว่ากิจเล็กกิจน้อยหรือกิจสำคัญที่สงฆ์พึงประพฤติปฏิบัติมีคุณประโยชน์อย่างไร   ส่วนพระสูตรทั้งหลายลึกซึ้งโดยอรรถ คือเนื้อความที่ลึกถึงโลกุตตระ ไม่ใช่แสดงเพียงพยัญชนะเรื่องราวบุคคลต่างๆ เท่านั้น  ส่วนพระอภิธรรมลึกซึ้งโดยสภาวะ เพราะพระอภิธรรมปิฎกที่ทรงแสดงนั้นลึกซึ้งโดยสภาวะผู้ที่ศึกษาและรู้ตามย่อมทราบความลึกซึ้งด้วยปัญญา ถ้าปัญญาไม่เกิดก็ไม่เห็นความลึกซึ้งของพระธรรมได้..

 
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

  พระวินัยลึกซึ้งโดยกิจ......ข้อบัญญัติที่เป็นสิกขาบทของพระภิกษูสงฆ์นั้น ผู้ที่จะ

บัญญัติขึ้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น  เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าว่าสิกขาบทใดควร

บัญญัติอย่างไร  เวลาไหนและเป็นประโยชน์กับภิกษุทั้งหลายอย่างไร จึงเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งโดยกิจหน้าที่ของสิกขาบท ที่พระองค์ทรงแสดงในแต่ละข้ออันเป็นสิ่งที่เหมาะ-

สมกับพระภิกษุอย่างแท้จริงอันทำเกิดความผาสุขแก่พระภิกษุสงฆ์และแก้อกุศลที่เกิด

ขึ้นกับภิกษุสงฆ์ด้วยซึ่งเกิดมาจากพระปัญญาของพระองค์เท่านั้นที่ทรงแสดงพระวินัย  พระสุตร แสดงในสิ่งที่เป็นเรื่องราว สัตว์ บุคคล ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ธรรมดา ฟังง่ายแต่ลึกซึ้งโดยอรรถ เนื้อความที่ลึกซึ้งจนถึงโลกุตตรสามารถรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้

 
  ความคิดเห็น 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

 พระอภิธรรมคือสภาพธรรมที่มีจริงในชีวิตประจำวัน แม้สภาพธรรมมีเป็นปกติในขณะนี้

แต่ไม่รู้เลยว่าเป็นธรรม  เพราะความลึกซึ้งของสภาพธรรมที่ต้องประจักษ์ด้วยปัญญา

ประจักษ์ในสภาวะ ในลักษณะของสภาพธรรมว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา

สภาพธรรมมีจริงเพราะมีสภาวะ มีลักษณะให้รู้ เช่น แข็งมีจริงเพราะมีลักษณะให้รู้

แต่การรู้นั้น  รู้ด้วยจิตก็ได้ รู้ด้วยปัญาก็ได้ ตามปรกติแล้วเราก็รู้ว่าแข็ง แต่เป็นเราที่แข็ง

แต่การเจริญสติปัฏฐาน เป็นสติและปัญญาที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม รู้ตัวสภาวะ

ของสภาพธรรมจริงๆ อันเป็นการรู้ว่าเป็นธรรมไม่ใช่เรา   จะเห็นได้ว่าต้องเป็นปัญญาที่รู้

สภาพธรรมแสดงถึงความลึกซึ้งโดยสภาวะเพราะต้องรู้ด้วยปัญญา แม้จะสภาพธรรมจะ

ปรากฎในชีวิตประวันก็ตามครับ ขออนุโมทนา อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ถ้าศึกษาพระอภิธรรมไม่ดีทำให้เป็นบ้าฟุ้งซ๋าน ถ้าศึกษาพระสูตรไม่ดีทำให้เป็นผู้มีความ

เห็นผิด ถ้าศึกษาพระวินัยไม่ดีทำให้เป็นผู้ทุศีล เพราะไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
พุทธรักษา
วันที่ 7 มิ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

ขอรบกวนช่วยขยายความ ความเห็นที่ ๔ 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
a123
วันที่ 8 มิ.ย. 2552
ด้วยความตั้งใจที่จะได้เรียนรู้ และได้เข้ามาเป็นสมาชิกศึกษาพระอภิธรรม
 
  ความคิดเห็น 9  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

ยินดีต้อนรับผู้มาใหม่ค่ะ  คุณ a123  ที่นี่มีทั้งพระอภิธรรม  พระวินัย  และ

พระอภิธรรมให้ศึกษาค่ะ  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
paderm
paderm
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

อ้างอิงจาก : หัวข้อ 12587 ความคิดเห็นที่ 7 โดย orawan.c

ขอรบกวนช่วยขยายความ ความเห็นที่ ๔ 

ขออนุโมทนาค่ะ


ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

จากข้อความของความเห็นที่ 4 ที่ว่า

ถ้าศึกษาพระอภิธรรมไม่ดีทำให้เป็นบ้าฟุ้งซ๋าน ถ้าศึกษาพระสูตรไม่ดีทำให้เป็นผู้มีความ

เห็นผิด ถ้าศึกษาพระวินัยไม่ดีทำให้เป็นผู้ทุศีล เพราะไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษค่ะ

   ถ้าศึกษาพระวินัยด้วยความไม่แยบคาย เข้าใจผิดแล้ว ก็จะทำให้ล่วงศีลได้ เช่น

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทกับพระภิกษุ  อนุญาตให้ใช้เครื่องลาดอันมีสัมผัส

สบาย อ่อนนุ่มได้   ผู้ที่เข้าใจผิดก็เลยตีความรวมไปว่าถ้าอย่างนั้นการสัมผัส สตรีที่มี

สัมผัสอ่อนนุ่มก็ไม่เป็นไร ทำให้เกิดการล่วงศีลได้ครับ

ถ้าศึกษาพระสูตรผิดทำให้เห็นผิด  คือเห็นผิดว่ามีสัตว์บุคคลจริงๆ  เพราะว่า

พระพุทธเจ้าทรงแสดงในพระสูตร   เช่น  บุคคลเปรียบด้วยคนตาบอด คนตาเดียว

คนสองตา จึงสำคัญผิดว่ามีสัตว์ บุคลจริง ไม่เข้าใจว่าเป็นเพียงสภาพธรรมเท่านั้นจึง

ยึดถือผิดว่ามีเรา มีสัตว์ บุคคลจากการศึกษาพระสูตรที่ผิดครับทำให้เห็นผิด

ถ้าศึกษาพระอภิธรรมผิดย่อมทำให้ฟุ้งซ่าน  ผู้ที่ศึกษาอภิธรรมไม่แยบคาย ไม่

เข้าใจอภิธรรมคือสภาพธรรมที่มีในชีวิตประจำวัน  ก็อยากรู้ชื่อมากๆ เพราะคิดนึกเรื่อง

อะไรก็พยายามหาชื่อไปใส่ ว่าเป็นสภาพธรรมอะไร   เจตสิกอะไร   อยากรู้ในสิ่งที่ไม่

สามารถรู้ได้ เช่น สันตีรณะ คือขณะไหนในตอนนี้ ก็ย่อมฟุ้งซ่านในสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้

วิจารณในสภาพธรรมที่ไม่สามารถรู้ได้  ไม่เข้าใจว่าอภิธรรมคือขณะนี้ในชีวิตประจำวัน

และเราสามารถรู้ได้เท่าไหร่ครับ พระอภิธรรมในส่วนละเอียดย่อมเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าอันเป็นอจินไตย ผู้ที่ต้องการจะรู้ให้หมดย่อมถึงความฟุ้งซ่านเป็นบ้า เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่....ว่าด้วยวิบัติ ๓ ประเภท [ธรรมสังคณี]  อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 11  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

  ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 12  
 
ปริศนา
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

ขออนุญาติเรียนถามเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ...  ภิกษุ ผู้ปฏิบัติผิดในพระอภิธรรม จะ  "วิจารธรรมเกินไป"   

ย่อมคิด แม้สิ่งที่ไม่ควรคิด  (อจินไตย)   ต่อจากนั้น  ก็จะถึงความฟุ้งซ่านแห่งจิต สมกับพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  อจินไตย ๔ เหล่านี้

บุคคลไม่ควรคิด  ซึ่งเมื่อคิดอยู่  ก็พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า  แห่งความคับแค้น  ดังนี้.
จากข้อความในพระไตรปิฎก ชัดเจน ว่า บ้าฟุ้งซ่านเพราะคิดด้วความเห็นผิดเช่น คิดเรื่องราว ซึ่งรู้ไม่ได้ เช่น อจินไตย เป็นต้น.

แต่ ในกรณีที่เป็นการ ปฏิบัติผิด เพราะความเห็นผิดเช่นไปนั่งสมาธิ...แล้วมีอาการผิดปกติ...จากที่เคยเป็นปกติอย่างนี้ คือ การศึกษาพระอภิธรรม ไม่ดี...เพราะว่า  ภิกษุผู้ปฏิบัติผิดในพระอภิธรรม จะวิจารธรรมเกินไป   .
.
.
ไม่ทราบว่า เข้าใจผิด หรือเปล่าน่ะค่ะ.!กรุณาแนะนำด้วยค่ะ.

 
  ความคิดเห็น 13  
 
prachern.s
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

เรียนความเห็นที่ ๑๒ ครับ

ที่ว่าปฏิบัติผิดตามตัวอย่างนั้น ส่วนใหญ่เพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมอย่างละเอียดไปทำตามผู้สอน โดยผู้สอนก็เข้าใจผิดไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดเหมือนกัน  คือ

คนไม่รู้ สอนคนไม่รู้ หรือคนตาบอดจูงคนตาบอดประมาณนั้น

 
  ความคิดเห็น 14  
 
Jans
Jans
วันที่ 9 มิ.ย. 2552
 ขออนุโมทนากับทุกท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็น 15  
 
พุทธรักษา
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 10 มิ.ย. 2552

 ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 17  
 
คุณ
วันที่ 11 มิ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 12 มิ.ย. 2552

ถ้าศึกษาพระอภิธรรมไม่ดีทำให้คิดมากเกินไป เกินปัญญาของตน เช่น คิดเรื่องปัฏฐาน

หรือ ปฏิจจสมุปบาท โดยนัยต่างๆ ถ้าไปคิดก็รู้ไม่ได้ เพราะละเอียดลึกซึ้งเป็นปัญญา

ของพระพุทธเจ้า  ถ้าศึกษาพระสูตรไม่ดีทำให้มีความเห็นผิด คิดว่ามีคน สัตว์ จริงๆ   มี

คนตายจากชาตินี้ไปอีกชาติหนึ่ง เช่น พระพุทธเจ้าคือพระเวสสันดรเป็นคนคนเดียวกัน

ถ้าศึกษาพระวินัยไม่ดีทำให้ทุศีล เช่น การกระทบสัมผัสกับผู้หญิงเหมือนกระทบสัมผัส

กับสิ่งอื่น ไม่มีโทษ

 

 
  ความคิดเห็น 19  
 
choonj
วันที่ 12 มิ.ย. 2552

สงสัยเหมื่อนกันนะครับว่าทำไมพระถึงถูกหรือกระทบหญิงไม่ได้  ถ้ายามปรกติไม่สงสัยเพราะจะเป็นปัจจัยให้เกิดตันหา แต่ถ้าหญิงถูกงูกัดแล้วไม่มีใครอื่น พระจะเอาปากดูดพิษงูออกไปไม่ได้หรือเพื่อช่วยชีวิตหญิงเอาไว้  แล้วก็มีเรืองทีพระอุ้มหญิงข้ามน้ำ  พอข้ามมาแล้วก็ปล่อยลงแล้วเดินกลับวัด พอถึงวัดลูกศิษย์ถามว่าที่ไปอุ้มหญิงนั้นไม่อาบัติหรือ พระตอบว่าท่านปล่อยหญิงนั้นที่ข้ามน้ำแล้วส่วนเธอนั้นยังอุ้มมาถึงวัดอีกหรือ  ครับ
 
  ความคิดเห็น 20  
 
pornpaon
วันที่ 13 มิ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ