กำลังใจคือปัญญาที่รู้ความจริง
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  7 มิ.ย. 2552
หมายเลข  12603
อ่าน  684

  ไม่มีผู้ใดที่จะหลีกหนีผลของกรรมไปได้  กรรมที่ตนได้กระทำไว้แล้วในอดีต   แม้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถหลีกหนีอดีตกรรมได้  ท่านพระ

อัครสาวกทั้งสอง  ท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคลานะก็เช่นเดียวกัน  ก่อนที่ท่าน

โมคคลานะจะปรินิพพานท่านก็ถูกทำร้ายเหตุเพราะอดีตกรรม  ท่านมีความทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจเพราะท่านหมดจดจากกิเลสแล้ว  สำหรับเราเป็นปุถุชนหนาด้วยกิเลส เมื่อ

ผลของกรรมผลิผลก็ทุกข์ใจ หวั่นไหวไปกับกิเลส  แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมมีความเข้าใจในพระธรรม  มั่นคงในกรรมและผลของกรรม ย่อมหวั่นไหวน้อยลงมีความทุกข์ใจน้อยลง

เพราะทุกๆ ขณะที่ได้เห็น  ได้ยิน....  กระทบสัมผัสกับสิ่งที่ดีหรือไม่ดีล้วนเกิดขึ้นเพราะ

เหตุปัจจัย เป็นผลของอดีตกรรมทั้งสิ้น การมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเข้าใจพระธรรมจึงเป็นสาระสำคัญที่ได้เกิดมาในชาตินี้ ปัญญาที่รู้ความจริงในสิ่งที่กำลังปรากฎทุกๆ

ขณะ  เห็น  ได้ยิน...คิดนึก  ทุกข์กาย  โกรธ  หวั่นไหว ซึ่งล้วนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่ใช่เรา  เป็นเพียงธรรมะเท่านั้น  ฟังธรรมแล้วก็ลืมว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ

เพียรที่จะอบรมเจริญปัญญา   กำลังใจคือปัญญาที่รู้ความจริงในลักษณะสภาพ-ธรรมตรงตามความเป็นจริง   แม้ขณะหวั่นไหวก็ไม่ใช่เราเป็นเพียงสภาพธรรม

เท่านั้น

เชิญคลิกอ่าได้ที่....

ผู้มีราตรีเดียวเจริญ [ภัทเทกรัตตสูตร]

ขออนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

ขอเชิญคลิกอ่าน...

ความเข้าใจพระธรรมเป็นสาระสำคัญที่สุดในชีวิต 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
พุทธรักษา
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ทศพล.com
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

กุศลย่อมเป็นกุศล  อกุศลย่อมเป็นอกุศล  สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงยังอยู่ห่างไกลจากผมมากๆ   รู้แต่ว่าสนใจฟัง  สนใจศึกษาตามกำลัง  ด้วยดี

 
  ความคิดเห็น 4  
 
opanayigo
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ

.........................

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑

เชิญคลิกอ่านได้ที่

นิวรณ์ ทอนกำลังปัญญา

 
  ความคิดเห็น 5  
 
suwit02
วันที่ 8 มิ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
h_peijen
h_peijen
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
K
K
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 9 มิ.ย. 2552

   ขออนุโมทนาครับ  

 
  ความคิดเห็น 10  
 
saifon.p
วันที่ 14 มิ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ