กิเลสทำร้ายจิต

บ้านธัมมะ ๐๔๑ กิเลสทำร้ายจิต 

ไม่มีใครทำร้ายเราได้นอกจากกิเลสของเราเอง, พระธรรมเกื้อกูลให้เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริง ประคับประคองชีวิตของผู้ที่เข้าใจธรรมให้ละคลายกิเลสของตนเอง มีความไม่รู้ เป็นต้นได้ เป็นผู้ที่ได้รับการปลุกให้ตื่นจากความไม่รู้ และกิเลสทั้งหลาย ด้วยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง


หมายเลข  2167
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560