ขาดการศึกษาปริยัติไม่ได้ ตอนที่ ๒

บ้านธัมมะ ๐๑๒ ขาดการศึกษาปริยัติไม่ได้ ตอนที่ ๒

ถ้าไม่ศึกษาพระปริยัติคือพระพุทธพจน์แล้วไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกตรงตามความเป็นจริงได้เลย เมื่อไม่มีความเข้าใจก็จะทำให้ดำเนินไปในทางที่ผิด ปฏิบัติผิด พอกพูนความไม่รู้ ความติดข้อง ความเห็นผิดและกิเลสทั้งหลายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ใครก็ตามที่บอกว่า ไม่ต้องเรียนปริยัติไปปฏิบัติเลย นั่นคือ มหาโจร เป็นผู้ที่บิดเบือนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้า

วีดีโอหมายเลข  2110
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560


วีดีโอแนะนำ