ถ้าไม่น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ก็ไม่ใช่พระภิกษุจริงๆ

บ้านธัมมะ ๐๐๙ ถ้าไม่น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ก็ไม่ใช่พระภิกษุจริงๆ

พระภิกษุ เป็นเพศที่สูงยิ่ง เป็นผู้สละทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งสมบัติ อาคารบ้านเรือน วงศาคณาญาติ เพื่อศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิต น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ แต่ถ้าไม่ได้น้อมประพฤติตามพระธรรมวินัย ล่วงสิกขาบทอยู่เนือง ๆ ก็ไม่ใช่ภิกษุจริงๆในพระธรรมวินัย นี้ เป็นโทษกับผู้นั้นโดยส่วนเดียว และเป็นการหลอกลวงชาวบ้าน เพราะบริโภคอาหารที่ชาวบ้านถวายด้วยศรัทธาแล้วไม่ได้ทำตัวให้เหมาะควร ไม่ได้ขัดเกลากิเลสของตนเอง และที่สำคัญ ความเป็นบรรพชิตถ้ารักษาไม่ดี มีแต่จะฉุดคร่าไปสู่อบายภูมิเท่านั้น

วีดีโอหมายเลข  2107
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560