ขาดการศึกษาปริยัติไม่ได้ ตอนที่ ๑

บ้านธัมมะ ๐๑๑ ขาดการศึกษาปริยัติไม่ได้ ตอนที่ ๑

ปริยัติ คือ พระพุทธพจน์ เป็นคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ซึ่งแสดงให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริง ทุกคำที่พระองค์ตรัส เป็นไปเพื่อปัญญาโดยตลอด ถ้าไม่ศึกษา ไม่มีความเข้าใจ ไม่มีความรอบรู้ในปริยัติแล้ว ไม่สามารถเข้าถึงลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริงด้วยสติและปัญญาได้เลย เพราะไม่มีรากฐานที่มั่นคงคือความเข้าใจพระธรรม นั่นเอง ดังนั้น ปฏิบัติจะเกิด โดยไม่มีความเข้าใจปริยัติ ไม่ได้

วีดีโอหมายเลข  2109
ปรับปรุง  12 มี.ค. 2560