ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ร้านเดอะคอทเทจ พัฒนาการ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ ร้านเดอะคอทเทจ พัฒนาการ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
โดย วันชัย ภู่งาม

     เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้รับเชิญจากคุณฟองจันทร์ วอลช คุณจิราภรณ์ สินสมุทร พลอากาศตรีหญิง กาญจนา เชื้อทอง คุณอนุทิน กฐินทอง และคุณเสาวณีย์ นามวิชัย เพื่อไปรับประทานอาหารและสนทนาธรรมที่ร้านเดอะคอทเทจ ถนนพัฒนาการหมายเลข  699
เปิด  631
ปรับปรุง  3 ก.พ. 2564

หนังสือแนะนำ