ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้รับจดหมายเชิญจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อไปสนทนาธรรมกับคณะนักเรียนที่มีความสนใจ ณ ห้องนวัตกรรม ในเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้มีเมตตาให้อาจารย์อรรณพ หอมจันทร์ คุณคำปั่น อักษรวิลัย และ คุณธนากร นรวชิรโยธิน ไปเป็นวิทยากร การสนทนาธรรมในวันนี้ เป็นหัวข้อที่นักเรียนตั้งขึ้นเองคือ "ธรรมะกับการดำเนินชีวิต" ซึ่งหากนักเรียนตั้งใจฟัง จะได้รับประโยชน์อย่างมาก ในพื้นฐานทางพุทธศาสนากับความเข้าใจในชีวิต ที่ท่านวิทยากรได้กรุณาเมตตาบรรยายไว้อย่างน่าสนใจมากครับหมายเลข  481
เปิด  643
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ