ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ในวันวิสาขบูชา ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ มูลนิธิฯ ในวันวิสาขบูชา ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
โดย วันชัย ภู่งาม

พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ณ ลุมพินีวัน ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ ควงพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมืองคยา รัฐพิหาร และ เสด็จดับขันธปรินิพพาน ระหว่างไม้สาละคู่ ณ อุทยานแห่งเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย ในวันเดียวกันนี้คือ วันเพ็ญวิสาขะ ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖

อนึ่ง ในวันนี้ยังเป็นวันพิเศษอื่นๆ อีก คือ

- เป็นวันที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เกิดขึ้นในโลก

- เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ได้ตรัสรู้

- ย้อนกลับไป เมื่อสี่อสงไขยแสนกัปป์ ในวันวิสาขะท่านสุเมธดาบสได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าทีปังกรว่า อนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า พระสมณโคดมหมายเลข  480
เปิด  639
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ