ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย

ณ กาลครั้งหนึ่ง ที่ซาบซึ้งในหทัย
โดย วันชัย ภู่งาม

ข้าพเจ้าได้ฟังความการสนทนาที่มูลนิธิฯ เรื่อง "ตกเหว" (ปปาตสูตร) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา มีข้อความบางตอน ที่ท่านอาจารย์ได้สนทนาแล้วข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของท่าน ที่เกื้อกูลให้ผู้ฟังมีความละเอียด พิจารณาตนเองจากการฟัง มีความตรงต่อการเข้าใจธรรมะ เข้าใจตนเอง เพื่อการขัดเกลากิเลส ข้าพเจ้าจึงใคร่ขออนุญาตยกความบางตอนมาให้ทุกท่านได้พิจารณาด้วยหมายเลข  477
เปิด  843
ปรับปรุง  11 พ.ค. 2563

หนังสือแนะนำ