คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วันที่ 30 ส.ค. 2561