ค่อย ๆ คลายการยึดถือสภาพธรรม พอ.4232


    สุ.   ด้วยเหตุนี้แม้เพียงจิตจะเกิดขึ้นเพียง ๑ ขณะซึ่งมีการเกิดดับอย่างรวดเร็วมากเกินกว่าผู้ไม่รู้จะไปรู้ได้ แต่ผู้ที่อบรมพระบารมีมาสามารถที่จะรู้ความจริงได้ ว่าใน ๑ ขณะที่เกิดต่างกับขณะก่อนเพราะอะไร ขณะที่เสียงยังไม่ปรากฏ โสตปสาทรูปมี แต่ว่านี่เป็นผู้ที่ได้ทรงแสดงไว้จากการตรัสรู้ แต่ผู้ที่ไม่รู้จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแม้เสียงไม่ปรากฏ โสตปสาทรูปก็เกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัย แต่ว่าขณะนั้นเสียงไม่ปรากฏ ไม่มีสิ่งที่มากระทบโสตปสาทและก็ผัสสเจตสิกก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นกระทบ เพราะฉะนั้นเสียงจะปรากฏไม่ได้เลย ต่อเมื่อใดเวลาที่มีเสียงกระทบกับโสตปสาท มีจิตและเจตสิกเกิด ขณะนั้นเสียงปรากฏ ด้วยเหตุนี้แม้แต่สิ่งที่เป็นความจริงในชีวิตประจำวันด้วยความไม่รู้ก็ทำให้ยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ เป็นบุคคล แล้วจะไปทำอะไร บอกวิธีทำให้ทำนี่เป็นไปได้ไหม นอกจากค่อย ๆ ฟัง จนกว่าจะค่อย ๆ รู้ ค่อย ๆ คลายการยึดถือสภาพธรรม และก็รู้ความต่างกันของขณะที่หลงลืมสติซึ่งหมายความถึงสติสัมปชัญญะและสติปัฏฐาน


    Tag  ค่อยๆคลายการยึดถือ สติปัฏฐาน
    หมายเลข 11503
    4 ก.ค. 2561    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari