ให้คนอื่นรับรองหรือว่าไม่ต้องมีใครรับรอง พอ.4232


    ผู้ถาม     ตอนที่คิดหมายถึงว่าอยู่ในขั้นของการเจริญสติหรือเปล่า เพราะ ว่าถ้าใช้คำว่า “คิด” กับคำว่า “เจริญสติ” มีความคิดว่ามันแตกต่างกัน แล้วก็ไม่ทราบว่าจะเป็นหนทางที่ถูกต้องหรือเปล่า

    สุ.     ให้ใครยืนยัน หรือว่าเราฟังจนเราเข้าใจอย่างมั่นคง ขณะนี้สภาพธรรมมีจริง ๆ กำลังปรากฏ แล้วไปให้คนอื่นรับรองหรือว่ามีจริง ๆ เห็นนี่กำลังเห็นมีจริง ๆ  ให้คนอื่นรับรองหรือว่าไม่ต้องมีใครรับรอง เพราะเหตุว่าจริง คำที่บอกว่าขณะนี้เห็นมีจริง ก็จริง เห็นเป็นธรรม เป็นสภาพที่มีจริง จึงมีเห็น ไม่ใช่เรา เป็นแต่เพียงสภาพธรรมที่สามารถเห็น รูปไม่สามารถเห็น


    Tag  รับรอง
    หมายเลข 11501
    3 ก.ค. 2561