พระธรรม ธรรม ธัมมะ มีความหมายต่างกันอย่างไร
 
B.KEAWSEEPUN
วันที่  10 ส.ค. 2551
หมายเลข  9525
อ่าน  3,657
  คำว่า    พระธรรม   แต่ก่อนผมเข้าใจว่า   หมายถึง    คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อมามีคำว่า  ธรรม  (บางท่านอ่านว่าทำ  บางท่านอ่านว่าทำมะ  อ่านออกเสียงต่างกัน)ต่อมามาพบคำว่า  บ้านธัมมะ   ซึ่งต่างไปจากข้างต้น    ทั้งหมดจะมีคำนิยาม หรือความหมายต่างกันอย่างไร ขอบพระคุณมากครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 11 ส.ค. 2551

ทั้งหมดเป็นเรื่องภาษาครับ  คำว่า  พระธรรม  ธรรม  ธัมมะ  โดยอรรถแล้ว มีความหมายเหมือนกัน  คือ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอนสิ่งที่มีจริงๆ   เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเป็นธัมมะ  คำสอนเพื่อให้รู้สิ่งที่มีจริงและความจริงก็เป็นธรรมะ     ถ้าออกเสียงตามภาษาบาลีใช้คำว่า  ทำ-มะ     ถ้าตามภาษาสันสกฤษออกเสียงว่า   ทำ     แต่ในภาษาไทยก็ออกเสียงได้ทั้งสองอย่างครับ     

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
K
K
วันที่ 11 ส.ค. 2551

 ควรมีความเข้าใจครับว่า พระธรรม ธรรม ธัมมะ นั้นมีความหมายได้หลายนัย    ซึ่งนัยหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญคือ

 หมายถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบัญญัติเรียกสิ่งที่มีจริง (หรือกล่าวถึงกิจที่ควรทำและกิริยาที่สมควรของสาวก)  อันเป็นสิ่งที่ควรฟัง ควรศึกษา และควรทำความเข้าใจ เพื่อประพฤติตาม

 หมายถึงสิ่งที่มีจริงโดยไม่ต้องใส่ชื่อ     หรือบัญญัติศัพท์เรียกด้วยคำในภาษาใดๆ เลย  อันเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาลักษณะที่แท้จริง เพื่อความรู้แจ้ง

 ดังนั้น ขณะที่สนทนากัน จึงควรมีความเข้าใจว่ากำลังกล่าวถึง พระธรรม ธรรม ธัมมะโดยนัยใด

 ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ส.ค. 2551

โดย ...saowanee.n
 

ธัมมะ  แปลว่า ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนๆ   ก็สิ่งใดที่ทรงไว้ซึ่งสภาวลักษณะของตน  เป็นสิ่งที่มีจริงและทนต่อการพิสูจน์  หมายถึง ปรมัตถธรรม ๔   ได้แก่  จิต  เจตสิกรูป  นิพพาน  ถ้าไม่รู้ธัมมะ  ก็ไม่รู้ความจริง  เมื่อไม่รู้ความจริง  ก็ไม่พ้นทุกข์

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ส.ค. 2551

โดย ...orawan.c   
 

ขออนุโมทนา  และขอแสดงความเห็น

ธัมมะ คือ สิ่งที่มีจิรงๆ   ได้แก่ 

๑. รูปธัม  เป็นสิ่งที่ไม่สามารถรู้อะไรได้เลย

๒. นามธัม เป็นสิ่งที่สามารถรู้อารมณ์(คือสิ่งที่ถูกรู้) ได้แก่จิตและเจตสิก

(ยังไม่กล่าวถึงนิพพาน)  โดยรู้อารมณ์ได้ ๖ ทาง คือ  ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ส.ค. 2551

เชิญคลิกอ่านความหมายของคำว่าพระธรรมโดยละเอียดที่นี่ครับ

ธัมมะคืออะไร?

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 11 ส.ค. 2551

  ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
suwit02
วันที่ 11 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ส.ค. 2551

   
    พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง  มีความละเอียด  ลึกซึ้ง   เพราะแสดงถึงความจริงทั้งหมด  ความจริงทั้งหมดนั้น ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที่เป็นนามธรรมกับรูปธรรม  กล่าวคือ จิตทั้งหมดทุกประเภท,  เจตสิกซึ่งเป็นสภาพธรรมที่เกิดกับจิต,    รูปทั้งหมด และ พระนิพพาน  เป็นธรรม  เป็นสิ่งที่มีจริง  ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ  เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น     คำว่า  พระธรรม   ธรรมะ   ธรรม    ธัมมะ  มาจากภาษาบาลี  คือ   ธมฺม  (สภาพธรรมที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน ๆ   ไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ)   ไม่ว่าจะใช้คำว่า  พระธรรมธรรมะ   ธรรม  หรือ   ธัมมะ ก็ตาม    ย่อมหมายความถึงสิ่งที่มีจริง ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา   เพื่อให้พุทธบริษัทมีความเข้าใจถูก    เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง  ว่า เป็นสภาพธรรม ที่ไม่ใช่สัตว์    บุคคล ตัวตน    ครับ   ..

       ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 ส.ค. 2551

พระธรรมเป็นคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงไว้ เป็นธรรมที่ทำให้พ้นทุกข์ ผู้

ปฏิบัติจะรู้เอง   ธรรม  หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริง เช่น กุศลจิต อกุศลจิต ฯลฯ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
B.KEAWSEEPUN
วันที่ 5 ก.ย. 2551
     กราบเรียน  ท่านอาจารย์ สุจินต์  ที่เคารพ กระผมขอทราบวิธีการเจริญสติในชีวิตประจำวัน  ทาง  ตา  หู  จมูก  ลิ้น      กาย  ใจ       ในแต่ละทวารอย่างละเอียดด้วยครับ (อาจารย์มอบหมายให้อาจารย์     ท่านใดตอบแทนได้ครับ) 
   ขอกราบขอบพระคุณมากครับ
    
 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
prachern.s
วันที่ 5 ก.ย. 2551
คำบรรยายของท่านอาจารย์ตลอดสี่สิบกว่าปี ที่นำเผยแพร่ออกอากาศเป็นประจำนั้นเป็นแนวทางการอบรมเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน ทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจทั้งหมด ถ้าต้องการรายละเอียดต้องติดตามฟังทั้งสองพันกว่าตอน และ ที่ มศพ. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ก็เชิญมาสนทนาธรรมได้ครับ  โดยสรุปก็คือ รู้ชัดสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง..  
 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
peem
วันที่ 24 ธ.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ