Print 
เรียนถามเรื่อง โลภะ กับ อวิชชา
 
ปุจฉา
วันที่  22 ธ.ค. 2550
หมายเลข  6606
อ่าน  2,110

1.  โลภะ กับ อวิชชา อย่างไหนจะเป็นโทษกว่ากัน เพราะที่ได้ฟังการสนทนาธรรมของมูลนิธิฯบางทีก็พูดถึงโลภะซึ่งเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์ ว่าเป็นตัวทำให้เกิดวัฏฏะ      บางทีก็พูดถึงความร้ายกาจของอวิชชา   ว่าปิดบังไม่ให้รู้ความจริงของสภาพธรรม เป็นหัวหน้าของอกุศลธรรมทั้งปวง ก็เลยสับสนว่า สรุปแล้วอันไหนจะร้ายกาจกว่ากัน  หรือว่าร้ายกาจเท่ากันเพราะเกิดพร้อมกัน?

2.  โดยนัยของปฏิจจสมุปบาท  กับ โดยนัยของอริยสัจธรรม 4 ประการ   โลภะกับโมหะ จะมีความสัมพันธ์กันโดยประการใดบ้าง
ขอขอบพระคุณอย่างสูงในคำตอบครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

                ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ข้อ 1. 
เพราะมีความไม่รู้(อวิชชา) กิเลสประการต่างๆก็ย่อมมี(ความเห็นที่ 2) ไม่ว่าจะ

เป็นโลภะหรือกิเลสประการต่างๆ ความไม่รู้เป็นสมุทัยเช่นเดียวกับโลภะ(ความเห็นที่ 3)

และอวิชชาก็เป็นรากเหง้าและเป็นเหตุให้เกิดโลภะด้วยครับ(ความเห็นที่ 4)  โมหะหรือ

อวิชชามีโทษมากคลายช้าครับ(ความเห็นที่ 5)

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

 เพราะอวิชชา ความไม่รู้มี กิเลสต่างๆจึงมีด้วยเชิญคลิกอ่าน...อวิชชาเป็นสมุทัยกิเลสต่างๆจึงมี

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

                     อวิชชาก็เป็นสมุทัย

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 508บทว่า อวิชฺชา  สิยา  ทุกฺข-สจฺจ  อวิชชาเป็นทุกขสัจก็มี  คือ  อวิชชาเป็นสมุทัยแห่งอาสวะด้วยความมีอวิชชาเป็นสมุทัย.

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

              อวิชชาเป็นมูลเหตุของโลภะ

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 146

                               อรรถกถาจตุจักกสูตร

         พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า

                             ตัดความผูกโกรธด้วย     กิเลสเป็น

                   เครื่องร้อยรัดด้วย       ความปรารถนาและ

                   ความโลภอันลามกด้วย    ถอนตัณหาอันมี

                   อวิชชาเป็นมูลเสียแล้วอย่างนี้  ความออก-

                   ไป  (จากทุกข์)  จึงมีได้.

  บทว่า  สมูล  ตณฺห   ได้แก่ตัณหาอันมีมูล   โดยมีอวิชชาเป็นมูล.

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

โลภะมีโทษน้อย คลายช้า แต่โมหะมีโทษมากและคลายช้าด้วย

เชิญคลิกอ่าน...ความแตกต่างเเห่งอกุศลมูล๓ [ติตถิยสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

ข้อ 2. โดยนัยปฏิจจสมุปบาท   อวิชชา(โมหะ)  มี เป็นเหตุให้เกิดตัณหา(โลภะ) ส่วนในอริยสัจ 4ทั้งโลภะและโมหะต่างก็เป็นสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ด้วยกันครับ รวมทั้งอวิชชา คือ ความไม่รู้ในอริยสัจ 4 ดังข้อความในพระไตรปิฎกครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

         ก็เพราะมีอวิชชา  ตัณหาจึงมี(ปฏิจจสมุปบาท)เชิญคลิกอ่าน..เพราะมีอวิชชาตัณหาจึงมี [เทศนาสูตร]

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550

ในอริยสัจ 4 อวิชชาเป็นสมุทัยโดยนัยปฏิจจสมุปบาท

เชิญคลิกอ่าน...ทุกขสมุทัยอริยสัจ 
 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ธ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
ปุจฉา
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ถ้าอย่างนั้น...  ขอเรียนถามคุณ แล้วเจอกัน  เราพอจะสรุปความเข้าใจโดยย่ออย่างนี้ได้ไหมครับว่า...        อวิชชา   เป็นมูลเหตุให้เกิดโลภะ    พอเกิดโลภะโลภะก็เป็นมูลเหตุให้เกิดโทสะ และทุกข์มากมายทั้งปวงตามมาโดยที่มีอวิชชาเป็นเหมือนหลังคา    คอยปิดกั้นดวงตาของสัตวโลกให้มืดบอด    ไม่ให้รู้ความจริงในสภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริง  เราจึงวนเวียนไปในวัฏฏะเพราะมีอวิชชาและโลภะเป็นมูลเหตุ    ...ถูกผิดประการใดขอช่วยแนะด้วยครับ
ไม่ทราบว่า   มีพระสูตรไหนที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบ อกุศลกับเรือน  บ้างไหมขอขอบพระคุณครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

             ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

อวิชชาเป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งปวง ตามที่ได้กล่าวมาและพระสูตรที่ได้แสดง

ข้างต้นครับ และเพราะความไม่รู้ความจริงในอริยสัจ 4 นั่นคืออวิชชาที่ไม่รู้ในอริยสัจ 4

(ความเห็นที่ 9) สัตว์ทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ไม่สามารถหลุดพ้นไปจาก

สังสารวัฏได้เลยครับ ส่วนข้อความในพระไตรปิฎก ที่แสดงว่า อวิชชา เป็นเรือนยอด

ลองอ่านดูนะ                                                เชิญคลิกอ่าน...
 
                              กลอนของเรือนยอด [กูฏาคารสูตร]                           

                       ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 23 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
pornpaon
วันที่ 23 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ