ปฏิปทามี ๓ อย่าง
 
เจตสิก
วันที่  17 ธ.ค. 2550
หมายเลข  5989
อ่าน  635

  พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 594  ว่าด้วยปฏิปทา  ๓ [๕๙๖]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทา ๓ อย่าง  ๓ อย่างเป็นไฉน ?คือ  อาคาฬหปฏิปทา  ข้อปฏิบัติอย่างหยาบช้า  ๑  นิชฌามปฏิปทา  ข้อปฏิบัติอย่างเหี้ยมเกรียม  ๑  มัชฌิมาปฏิปทา  ข้อปฏิบัติอย่างกลาง  ๑  .....บทว่า อาคาฬฺหา ปฏิปทา ได้แก่ปฏิปทาที่ย่อหย่อน  คือหละหลวมได้แก่  ยึดถือไว้อย่างมั่นคง  ด้วยอำนาจโลภะ  บทว่า  นิชฺฌามา  ได้แก่ปฏิปทาที่ตึงมากไป  คือแผดเผาตน  ทำตนให้ร้อนรน  ด้วยสามารถแห่งอัตตกิลมถานุโยค.  บทว่า  มชฺฌิมา  ได้แก่ ปฏิปทาที่ไม่หย่อน  ไม่ตึง  อยู่ตรงกลาง.


  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ธ.ค. 2550

ทางสายกลางดีที่สุด ไม่ตึงไม่หย่อน  เจริญกุศลทุกอย่างเพื่อออกจากวัฏฏะจึงจะเป็น

มัชฌิมาปฏิปทาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 17 ธ.ค. 2550
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
pornpaon
วันที่ 18 ธ.ค. 2550

ขออนุโมทนาค่ะ เคยปฏิบัติผิด  เพราะเข้าใจผิดมาทั้ง 2 ข้อแรก  แบบปุถุชนผู้แสวงหาแต่ว่ายังไม่มีกัลยาณมิตรในสมัยนั้น  ปัจจุบันมีกัลยาณมิตรที่ไม่เคยพบหน้าและไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมากมายจากการฟังธรรมบรรยาย และการสนทนาธรรมของมศพ.โดย อ.สุจินต์และคณะตลอดถึงผู้ร่วมสนทนาธรรมทั้งหลายทางวิทยุ  และในเว็บไซท์บ้านธัมมะนี้ด้วย  ปัจจุบันจะเรียกได้ว่ารอฟังและเลือกฟังอาจารย์และคณะมากเท่าที่จะทำได้  บางครั้งคลื่นวิทยุก็ไม่อำนวยเลยแต่ก็ฟังทั้งๆ ที่มีคลื่นแทรกอย่างมาก   สามารถจัดเวลาที่จะได้อ่านปรมัตถธรรมสังเขปได้เพียงวันละ 1 หน้า  อ่านแล้วไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจนก็ต้องอ่านหน้าเดิมซ้ำใหม่อยู่อย่างนั้น  นานๆ ถึงจะได้มาอ่านความรู้หลากหลายต่างๆ และคำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้รู้ทั้งหลายในกระดานสนทนาสักทีหนึ่ง  การเคยเข้าใจผิดและปฏิบัติผิด มีประโยชน์อยู่บ้างเหมือนกัน   เพราะเมื่อได้เข้าใจถูกปฏิบัติถูก  จึงมองเห็นเหตุผลที่เคยเข้าใจผิดได้ชัดเจนขึ้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ