ผู้เพิ่งจากไป พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๖

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  21 พ.ย. 2566
หมายเลข  46992
อ่าน  4,061

พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๖ ได้จากพวกเราไปแล้วโดยอาการสงบ เมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร

พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร เคยดำรงตำแหน่ง แม่ทัพกองทัพภาคที่ ๓ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ก่อนเกษียณอายุราชการ ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๑ ณ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นบุตรคนที่ ๗ ในจำนวน ๘ คน ของ พันโทศรี (เป็นบุตรของ พระยาสุจริตรักษา (เชื้อ) โดยมีทวด คือ หลวงเดชนายเวร (ทองอยู่) และ นางเพ็ญแก้ว กัลยาณมิตร เป็นนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๗,โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น ๑๘, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๔๓ และ ปริญญาโทจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร สมรสกับ คุณวิภาดา กัลยาณมิตร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๒๖ มีบุตรชาย ๓ คน คือ พันตรี เอกวีร์ กัลยาณมิตร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๒๗ นาวาอากาศโท อัครวัต กัลยาณมิตร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๒๘ และ เรืออากาศโท เอกวริษฐ์ กัลยาณมิตร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๒๙

พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร เป็นผู้ที่มั่นคงในความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์อย่างยิ่ง ท่านเป็นผู้ที่ศึกษาคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จากการบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มาอย่างยาวนาน เป็นผู้มีกุศลศรัทธาอย่างยิ่ง ในการทำนุบำรุง ดำรงรักษาพระพุทธศาสนา ทั้งคอยสนับสนุน ช่วยเหลือการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มาอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง จนปัจจุบัน

พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร เป็นที่ผู้ใส่ใจ คอยช่วยเหลือ ให้กำลังใจ กอปรด้วยความเมตตากรุณายิ่งต่อทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อคณะทำงานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ คิดถึงแต่การพระศาสนา จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต

" ... การที่เกิดมาพบกันในแต่ละชาติ โดยสถานต่างๆ ในสังสารวัฏฏ์ การพบกันในชาติซึ่งได้เกื้อกูลเป็นมิตรกันในพระธรรม หรือว่ามีส่วนร่วมกันเผยแพร่พระธรรม ชาตินั้นก็ต้องเป็นชาติที่ประเสริฐสุดในสังสารวัฏฏ์ยิ่งกว่าชาติอื่นๆ ... " (สุจินต์ บริหารวนเขตต์)

[เล่มที่ 73] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ 341

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ เอสานิสํโส ธมฺเม สุจิณฺเณ น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี.

" ... ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปทุคติ ดังนี้ ... "


ขอเชิญคลิกอ่านกระทู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ร่วมในการสนทนาธรรม รำลึกถึง พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นประธานในการรดน้ำศพ พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร

- ณ กาลครั้งหนึ่ง พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 21 พ.ย. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
swanjariya
วันที่ 21 พ.ย. 2566

กราบท่านสพรั่ง พี่ชายที่รักและเคารพยิ่ง

ท่านสพรั่งได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมและบำรุงพระศาสนาตลอดมา ขอจงเป็นปัจจัยให้ท่านมีความสุขใจ อย่าได้มีห่วงใยใดๆ เลย พวกเราผู้เป็นศิษย์ท่านอาจารย์จะตั้งใจรักษาพระศาสนาดั่งเจตนาของท่าน
กราบพี่ชายของต๋อยด้วยความเคารพรัก

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kanchana.c
วันที่ 21 พ.ย. 2566

กราบท่านสพรั่งที่เคารพยิ่ง

เป็นบุญที่ได้กระทำไว้ในปางก่อนที่ทำให้ได้รู้จักกับท่านในฐานะลูกศิษย์ท่านอาจารย์สุจินต์ด้วยกัน ดิฉันและสามีได้รับความเมตตาจากท่านสม่ำเสมอ เมื่อสนิทกันก็ทำให้รู้ว่า ท่านเป็นผู้เห็นคุณค่าของความเข้าใจพระธรรมอย่างมาก จึงสนับสนุนการเผยแพร่พระธรรมทางสถานีวิทยุทั่วประเทศ บุญกุศลนี้และกุศลของเราทั้งสองที่ทำมาทั้งหมดจงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านมีความสุขในภพภูมิที่อยู่ด้วยเทอญ

กราบท่านด้วยเคารพอย่างสูง

รศ.สงบ - พล.อ.ต.หญิงกาญจนา เชื้อทอง

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 21 พ.ย. 2566

[เล่มที่ 73] พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์เล่ม ๙ ภาค ๒ - หน้าที่ 341

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ เอสานิสํโส ธมฺเม สุจิณฺเณ น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี.

" ... ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปทุคติ ดังนี้ ... "

ขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแก่ท่านสพรั่งพี่ชายที่รักที่มีจิตใจดีเข้าใจพระธรรม ขอท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
khampan.a
วันที่ 21 พ.ย. 2566

กราบยินดีในกุศลความตั้งใจมั่นของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร
ในการดำรงรักษาพระพุทธศาสนา ที่ท่านได้ทำมาตลอด
แม้ในช่วงที่ท่านไม่สบายก็ตาม

กระผมขออุทิศส่วนกุศลแด่ท่านพลเอกสพรั่งด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
pairojj
วันที่ 21 พ.ย. 2566

เคยคุยกับท่านที่ข้างถ้ำบำเพ็ญทุกกรกิริยา ท่านกล่าวว่าในโลกนี้มี 2 บุคคลที่ท่านรักเคารพเลื่อมใสที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ขอกราบอนุโมทนาในกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญมาและระลึกถึงท่านในเทพวิมานชั้นฟ้า ขออุทิศส่วนกุศลจากการอบรมฟังพระธรรมแด่ท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chatchai.k
วันที่ 21 พ.ย. 2566

กราบยินดีในกุศลของท่านพลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำมาแล้วแก่ท่านสพรั่ง ขอได้มีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Jans
วันที่ 21 พ.ย. 2566

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำไว้แล้วแด่ท่านสพรั่ง และขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
kullawat
วันที่ 21 พ.ย. 2566

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำมาแล้วแก่ท่านพลเอกสพรั่ง ขอได้มีจิตโสมนัสยินดีในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
แมวทไวไลท์
วันที่ 21 พ.ย. 2566

กราบพี่พรั่งด้วยความเคารพรัก

ผมได้รู้จักพี่พรั่งครั้งแรก ช่วงพี่เป็น ผบ.พล.ร.15 ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนรัชต์ ปราณบุรี ปี 2541 และพี่ได้ย้ายไปเป็น แม่ทัพภาค 3 จนถึงรองปลัดกลาโหม จนได้มาพบพี่อีกครั้ง ที่มูลนิธิ มศพ.ปี 2555 ... ซึ่งพี่บอกว่า..มือใหม่อย่างผมให้เริ่มฟัง CDคำบรรยาย ท่าน อจ.สุจินต์ ฯเรื่อง ปกิณณกธรรม ตอนที่ 1 เพื่อปูพื้นฐาน ก่อนและต่อด้วยพื้นฐานพระอภิธรรม เป็นต้นไป ซึ่งผมก็ได้ฟังมาตลอด ต้องกราบขอบพระคุณพี่พรั่งเป็นอย่างสูงที่แนะนำ..ทำให้ผมมีความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องจนถึงทุกวันนี้

บ่อยครั้งที่ผมเข้ามามูลนิธิฯ ผมก็จะได้พบพี่พรั่ง ได้พูดคุย เรื่องราวข่าวสาร โน่นนี่น้้น สุขทุกข์ตามประสารุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งพี่พรั่งรุ่น 7 ผมรุ่น 19 เป็นรุ่นน้อง 12 รุ่น และผมก็ได้ไปสังเวชนียสถานร่วมกับคณะอาจารย์และพี่พรั่ง

ด้วยสถาณการณ์ไข้โควิท เป็นเวลานานหลายปีจึงไม่ได้มีโอกาสมาพบเจอกัน ที่มูลนิธิ ฯ จนมาถึงวันนี้ จึงได้ทราบว่า พี่จากไปแล้วด้วยโรคภัยไข้เจ็บ

ขอบุญกุศลที่พี่ได้เจริญมาอย่างมากมายทั้งทาน ศีล ภาวนา การเจริญปัญญา ด้วยการฟังพระธรรม การสืบทอดพระศาสนา ช่วยเผยแผ่พระธรรม ให้ น้องๆ และกำลังพลใน ทุกเหล่าทัพ ได้ฟังพระธรรม ที่ถูกต้องจากการบรรยายพระธรรม โดย ท่านอาจารย์สุจินต์ต่างๆ .. จงเป็นเหตุปัจจัยให้พี่มีความสุขในภพสวรรค์ชั้นฟ้า มีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่ถูกต้อง สะสมบารมีเต็มเปี่ยมดับกิเลสข้ามพ้นสังสารวัฏฏ์ได้ในที่สุด ขออนุโมทนาในกุศลทุกชนิดที่พี่ได้เจริญมาครับ สาธุ

กราบระลึกถึงพี่พรั่งด้วยความเคารพรักครับ

พลโท ธนภัทร ภูยานนท์

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
namarupa
วันที่ 21 พ.ย. 2566

แอ๊วขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำไว้แล้วแด่พี่สพรั่ง พี่ชายที่เคารพยิ่ง และขอพี่จงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 21 พ.ย. 2566

ขออุทิศส่วนกุศลที่กระทำแล้วแด่ท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีในกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 21 พ.ย. 2566

ขออุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในชาตินี้แก่พลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ขอจงมีจิตโสมนัสยินดีในกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในชาตินี้

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ธีรพันธ์
วันที่ 21 พ.ย. 2566

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ได้ทราบชื่อเสียงของท่านที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารและเกิดอุบัติเหตุรถตกเหวลึกแต่ยังไม่สิ้นชีวิตและก็มีเทปที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ บรรยายธรรม และท่านก็จะมีไว้สำหรับในการเดินทางติดไปด้วยเพื่อฟัง ได้ยินคำกล่าวที่ว่าถ้าท่านเกิดร่างกายได้รับอุบัติเหตุจนอาจพิการ ท่านก็จะได้มีโอกาสมีเวลาในการฟังธรรมอย่างเต็มที่ แต่ผลบุญที่ท่านได้กระทำไว้ทำให้รอดชีวิตในครั้งนั้นและมีชีวิตอยู่ต่อมาเพื่อรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยแท้ ท่านมักให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เสมอเมื่อผมได้มีโอกาสพบท่าน

ข้าพเจ้ากราบอุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแด่ท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
j.jim
วันที่ 21 พ.ย. 2566

ขออุทิศ​ส่วนกุศล​ที่ทำไว้ดีแล้วแด่พี่สพรั่ง​ กัลยาณมิตร

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Thanapolb
วันที่ 22 พ.ย. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบยินดีในกุศลความตั้งใจมั่นของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ในการศึกษาและดำรงรักษาพระพุทธศาสนา ที่ท่านได้ทำมาตลอดในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

กระผมขออุทิศส่วนกุศลแด่ท่านพลเอกสพรั่งด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
siraya
วันที่ 22 พ.ย. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำมาแล้วแด่ท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ขอท่านมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
choonj
วันที่ 23 พ.ย. 2566

ขออุทิศส่วนกุศลแด่ท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิต ได้อนุโมทนา เพื่อความสุข ความเจริญ และหลุดพ้น ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
pornsiritriratana
วันที่ 23 พ.ย. 2566

พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ขอบุญกุศลที่ท่านประพฤตินำท่านสู่สุคติภูมิ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
เฉลิมพร
วันที่ 23 พ.ย. 2566

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำไว้แล้วแด่ท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร และขอจงมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
papon
วันที่ 25 พ.ย. 2566

กระผมขอกราบอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตรด้วยครับ

และขออนุโมทนาในกุศลที่ท่านได้เจริญในพระพุทธศาสนาด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
Komsan
วันที่ 26 พ.ย. 2566

ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่เคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

และขอกราบอุทิศส่วนกุศลแด่ท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตรด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
chvj
วันที่ 28 พ.ย. 2566

ขออุทิศส่วนกุศลที่ได้กระทำมาแล้วแด่ท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ขอท่านมีจิตโสมนัสยินดี อนุโมทนาในส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
wirat.k
วันที่ 28 พ.ย. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร และขออุทิศส่วนกุศลที่ได้เจริญแล้วทุกประการ โดยเฉพาะการมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์แด่ท่านด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ