ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เป็นประธานในการรดน้ำศพ พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  25 พ.ย. 2566
หมายเลข  47010
อ่าน  10,888

เมื่อเวลา ๑๖.๓๐ น. ของวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ได้เดินทางไปเป็นประธานในการรดน้ำศพ พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร กรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๖ ณ ศาลาวีไอพี (สารัชถ์-นลินี) ฌาปนสถานกองทัพอากาศบางเขน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ อาจารย์ดวงเดือน บารมีธรรม รองประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา พลตรี วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ คุณ สุขินเดอปาลซิงห์ นฤหล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ หอมจันทร์ กรรมการมูลนิธิฯ คุณจริยา เจียมวิจิตร พลเรือโท นพดล สุธัมมสภา ที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ได้เดินทางไปร่วมการรดน้ำศพในครั้งนี้ด้วย

ทราบจากครอบครัวของท่านพลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ว่า ท่านพลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ได้แสดงเจตจำนงของท่านในการจัดงานการฌาปนกิจ ให้เป็นไปอย่างเรียบง่าย และรวดเร็วที่สุด โดยที่ท่านได้จากไปเมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตามรายงานข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น (คลิกอ่านที่นี่ : ผู้เพิ่งจากไป พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๖ )

ในเวลาต่อมา ทางครอบครัวก็ได้ไปทำการติดต่อยัง ฌาปนสถานกองทัพอากาศบางเขน เพื่อจะนำร่างของท่านมาทำการเจริญกุศล โดยจะจัดให้มีการรดน้ำศพ สวดพระอภิธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ และทำการฌาปนกิจในวันรุ่งขึ้น แต่ด้วยความไม่สะดวกในหลายๆ ด้าน หลายๆ ประการ ทั้งด้วยความที่ท่านพลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีมิตรผู้เป็นที่รักและเคารพนับถือท่านเป็นจำนวนมาก จึงจำต้องจัดงานในการนี้แยกเป็น ๒ วัน

อนึ่ง คุณวิภาดา กัลยาณมิตร ภริยาของท่านพลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ได้เล่าให้ฟังว่า ในวันที่ท่านและครอบครัวเดินทางมาติดต่อกับทางฌาปนสถานกองทัพอากาศบางเขนแห่งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า หนึ่งในสิ่งที่ทางเจ้าภาพต้องจัดเตรียมในการสวดพระอภิธรรม คือ เงินใส่ซองเพื่อถวายแก่พระภิกษุ ซึ่งคุณวิภาดาได้แจ้งแก่ทางเจ้าหน้าที่ว่า ท่านและครอบครัว ไม่ประสงค์ที่จะทำให้พระภิกษุท่านต้องอาบัติ ด้วยการถวายเงินแก่พระภิกษุ ไม่แม้การจะเขียนใบปวารณาดังที่ทำๆ กันอยู่ ซึ่งก็ทราบว่าจะมีการถวายเงินแก่ภิกษุในภายหลังอยู่ดี

การกระทำเช่นว่านั้น จะทำให้พระภิกษุท่านต้องอาบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ชาวพุทธที่ดีจะพึงกระทำ เมื่อได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจากการได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้ว ก็ควรที่ชาวพุทธจะได้ช่วยกันทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อจะเป็นการดำรงรักษาพระศาสนา ซึ่งก็คือคำสอนอันมีค่าที่มาจากการทรงตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง เป็นการรักษาพระธรรมและพระวินัย ให้มีความยั่งยืน ต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์อันยิ่งแก่พุทธศาสนิกชนในภายภาคหน้า ให้ดำรงอยู่ในความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามที่พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาแสดงหนทางอันมีค่านี้ไว้ ให้มั่นคง ยาวนานที่สุด เป็นการบูชาคุณสูงสุดต่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่งพระองค์นั้น เท่าที่บุคคลจะพึงกระทำได้

โดยท่านและครอบครัวได้แจ้งแก่ทางฌาปนสถานกองทัพอากาศบางเขนว่า ท่านยินดีอย่างยิ่งที่จะถวายเพียงสิ่งของที่จำเป็นและควรแก่ภิกษุ และยินดีจะบริจาคเงินเพื่อบำรุงค่าน้ำค่าไฟและค่าสถานที่ เพียงเท่านั้น เนื่องเพราะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งพระองค์นั้น ได้ทรงมีพระวินัยบัญญัติไว้ด้วยพระองค์เองว่า "ภิกษุในพระธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดี ในเงินและทอง" การถวายเงินแก่ภิกษุ เป็นการละเมิดพระธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้เพราะความลึกซึ้งของความเป็นภิกษุซึ่งเป็นเพศที่สูงยิ่งที่สละเพศฆราวาส ละทิ้งอาคารบ้านเรือน ทรัพย์สมบัติ บุตรภรรยา ออกบรรพชาเพื่อเป็นภิกษุในพระธรรมวินัย เพื่อขัดเกลาละคลายกิเลส ดำเนินตามรอยพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในที่สุด ทางเจ้าหน้าที่ของฌาปนสถานกองทัพอากาศ ก็ตกลงให้ดำเนินการได้ตามความประสงค์

[เล่มที่ 3] พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค-ทุติยภาค เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 940

พระบัญญัติ

๓๗. อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

[เล่มที่ 29] พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ - หน้าที่ 212

มณิจูฬกสูตร

“ทองและเงินไม่ควรแก่สมณศากยบุตร สมณศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงิน สมณศากยบุตรห้ามแก้วและทอง ปราศจากทองและเงิน ... เรามิได้กล่าวว่า สมณศากยบุตรพึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายอะไรเลย.”

อนึ่ง การฌาปนกิจ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศบางเขน หลักสี่ กรุงเทพมหานครขอเชิญคลิกอ่านกระทู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง :

- ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ร่วมในการสนทนาธรรม รำลึกถึง พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๗

- ผู้เพิ่งจากไป พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ลำดับที่ ๖

- ณ กาลครั้งหนึ่ง พลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 25 พ.ย. 2566

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบท่านสพรั่งผู้ตรงและมั่นคงในการรักษาพระธรรมวินัยตลอดมาแม้ก่อนจะจากไปก็ยังตระหนักในการรักษาพระธรรมวินัยยิ่งโดยการบอกกล่าวครอบครัวของท่านไว้ให้จัดการศพของท่านโดยไม่ให้มีการละเมิดพระธรรมวินัย

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Selaruck
วันที่ 25 พ.ย. 2566

กราบนอบน้อมคุณพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กราบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตต์ที่เคารพสูงยิ่ง

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร และครอบครัว ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Naza
วันที่ 25 พ.ย. 2566

กราบขอบคุณที่ได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดี และอนุโมทนา ในความดีของทุกท่าน และกุศลเจตนาที่เผยแพร่ความจริงให้ได้รู้ได้ยินได้เห็นและได้เข้าใจเพื่อสะสมสืบต่อไป

กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 25 พ.ย. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร และครอบครัว ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Wisaka
วันที่ 25 พ.ย. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร และครอบครัวค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Kalaya
วันที่ 25 พ.ย. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกประการของครอบครัวท่าน ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
muda muda
วันที่ 26 พ.ย. 2566

"ภิกษุในพระธรรมวินัย ไม่รับและไม่ยินดี ในเงินและทอง" กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง กราบอนุโมทนาในความเห็นถูกของครอบครัวท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ด้วยค่ะ สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wirat.k
วันที่ 28 พ.ย. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตรและครอบครัวท่านเป็นอย่างยิ่งครับ ท่านและครอบครัวเป็นผู้มั่นคงในการฟังพระธรรมมายาวนาน รวมทั้งเป็นมีส่วนสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องมาตลอด

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ทรงศักดิ์
วันที่ 18 ธ.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
นิคม
วันที่ 23 ธ.ค. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลของท่านพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตรและครอบครัวครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ