เพียงปรากฏแล้วก็หมดไป

 
nattawan
วันที่  19 ก.ย. 2566
หมายเลข  46572
อ่าน  323

" ... เพราะฉะนั้น ขณะนี้ที่ได้ยินได้ฟัง พระผู้มีพระภาคฯ จะไม่ตรัสอย่างอื่น นอกจากสภาพธรรมะที่เกิด เกิดแล้วก็ดับ อนิจจัง ไม่เที่ยง สภาพที่ไม่เที่ยง เป็นสภาพธรรมะที่ควรจะยึดถือติดข้องไหม? เพียงปรากฏแล้วก็หมดไป ปรากฏแล้วก็หมดไป ปรากฏแล้วก็หมดไป แสนสั้นทุกขณะ ตามกาละ โดยความเป็นอนัตตา ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะจริงๆ เกิดเพราะเหตุปัจจัย เป็นสภาพธรรมะ อย่างนั้น อย่างนั้น เพียงชั่วคราว แล้วก็หมดสิ้นไป ... ตลอดเวลา ... "

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติม

ณ กาลครั้งหนึ่ง ไปกราบสังเวชนียสถานทั้งสี่ที่อินเดีย [๔] สาวัตถี

Photo cr. Num Sitdhiraksa


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nattawan
วันที่ 19 ก.ย. 2566

ชีวิตในภพนี้ ชาตินี้ จะเหลืออีกเท่าใด ไม่มีใครสามารถทราบล่วงหน้าได้ แต่ที่แน่ๆ เหลือเวลาไม่มากจริงๆ ที่จะทำให้ตัวเองได้เข้าใจพระธรรม เพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงไม่ควรประมาทในเวลา และไม่ควรประมาทในอกุศล แต่ละบุคคลสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่นี้ ให้เป็นไปกับด้วยประโยชน์ได้ โดยมีพระธรรม เป็นที่พึ่ง

เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ยากแสนยาก ก็ควรที่จะเป็นมนุษย์ที่แท้จริง แสวงหาประโยชน์จากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้มากที่สุด ด้วยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปตามลำดับ แล้วน้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม ไม่ประมาทในการเจริญกุศลทุกประการ เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองต่อไป

www.dhammahome.com


 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
วันที่ 19 ก.ย. 2566

เราจากโลกก่อนมา โดยไม่รู้เลยว่าเราจะมาเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ ฉันใด ถึงเวลาที่จะจากโลกนี้ไปก็ธรรมดา เพราะฉะนั้น ก็สะสมความดีสะสมปัญญาความเห็นถูกเพราะเหตุว่า ถ้าไม่มีความเข้าใจธรรม ความดีก็แสนยากที่จะมากขึ้นเจริญขึ้นได้

ปันธรรมฯ ๒๖๕ www.dhammahome.com/webboard/topic/28200

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nattawan
วันที่ 19 ก.ย. 2566

ผู้ที่เป็นชาวพุทธ จะไม่มีการพึ่งวัดหนึ่งวัดใดทั้งสิ้น แต่พึ่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พึ่งพระรัตนตรัย

ปันธรรมฯ ๒๖๕
www.dhammahome.com


 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 19 ก.ย. 2566

ยินดีในกุศลจิตครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ