มารดาบิดา เป็นทิศเบื้องหน้า
 
webdh
วันที่  12 ส.ค. 2550
หมายเลข  4532
อ่าน  1,346

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒ หน้าที่ 88
[๑๙๙]  ดูก่อนคฤหบดีบุตร  มารดาบิดา  เป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรธิดาพึงบำรุงด้วยสถาน ๕  คือ ด้วยตั้งใจว่า..ท่านเลี้ยงเรามา  เราจักเลี้ยงท่านตอบ ๑

จักรับทำกิจของท่าน ๑

จักดำรงวงศ์ตระกูล ๑จักปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดก ๑

เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว  ทำบุญอุทิศให้ท่าน ๑.


  ความคิดเห็น 1  
  ความคิดเห็น 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 9 ส.ค. 2551

00415 คนใดปฏิบัติชอบในมารดาในบิดา

คนใดปฏิบัติชอบ

ในมารดาในบิดา

ในพระตถาคตสัมพุทธเจ้าและ

ในสาวกของพระตถาคต

คนเช่นนั้นย่อมได้บุญมากแท้

เพราะความประพฤติเป็นธรรมในมารดาบิดาเป็นต้นนั้น

ในโลกนี้บัณฑิตทั้งหลายก็สรรเสริญเขา

เขาละโลกนี้แล้วยังบรรเทิงในสวรรค์


ธรรมเตือนใจวันที่ : 08-08-2549 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
suwit02
วันที่ 11 ส.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
choonj
วันที่ 11 ส.ค. 2551

  ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ