ใครหละที่กำลังเสื่อม ! [ปราภวสูตรที่ ๖]
 
แล้วเจอกัน
วันที่  16 ส.ค. 2550
หมายเลข  4566
อ่าน  1,159

        ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๕ - หน้าที่ 309

   ปราภวสูตรที่ ๖

ว่าด้วยความเสื่อม ๑๒ อย่าง

[๓๐๔]  ข้าพระองค์มา เพื่อจะทูลถาม

ถึงผู้เสื่อม และคนผู้เจริญกะท่านพระโคดม

จึงขอทูลถามว่า อะไรเป็นทางของคนเสื่อม.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า 

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ผู้รู้ชั่วเป็นผู้เสื่อม

  ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้เกลียดธรรมเป็นผู้

เสื่อม    เพราะเหตุนั้นแล  เราจงทราบชัดข้อนี้

เถิดว่า  ความเสื่อมนั้นเป็นที่  ๑.


  ความคิดเห็น 1  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์

จงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๒  อะไรเป็นทางของ

คนเสื่อม.   คนมีอสัตบุรุษเป็นที่รัก ไม่กระทำ

  สัตบุรุษให้เป็นที่รัก  ชอบใจธรรมของอสัต-

   บุรุษ  ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อม  เพราะ

เหตุนั้นแล  เราจงทราบข้อนี้เถิดว่า  ความ

   เสื่อมนั้นเป็นที่  ๒.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระองค์

จงตรัสบอกคนเสื่อมที่  ๓  อะไรเป็นทางของ

คนเสื่อม.

  คนใดชอบนอน  ชอบคุย  ไม่หมั่น

เกียจคร้าน  โกรธง่าย  ข้อนั้นเป็นทางของ

คนเสื่อม  เพราะเหตุนั้นแล  เราจงทราบชัด

ข้อนี้เถิดว่า  ความเสื่อมนั้นเป็นที่ ๓.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์

จงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๔  อะไรเป็นทางของ

คนเสื่อม.

คนใดสามารถ แต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือ

บิดาผู้แก่เฒ่า  ผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้ว  ข้อ

นั้นเป็นทางของคนเสื่อม   เพราะเหตุนั้นแล

เราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่า ความเสื่อมนั้น

เป็นที่  ๔.

 
  ความคิดเห็น 4  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550

 ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระ-

องค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่  ๕  อะไรเป็นทาง

ของคนเสื่อม.

คนใดลวงสมณะพราหมณ์  หรือแม้

วณิพกอื่นด้วยมุสาวาท  ข้อนั้นเป็นทางของ

คนเสื่อม  เพราะเหตุนั้นแล  เราจงทราบชัด

ข้อนี้เถิดว่า ความเสื่อมนั้นเป็นที่  ๕.

 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระ-

องค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่  ๖  อะไรเป็นทาง

ของคนเสื่อม.

คนมีทรัพย์มาก  มีเงินทองของกิน

กินของอร่อยแต่ผู้เดียว  ข้อนั้นเป็นทางของ

คนเสื่อม  เพราะเหตุนั้นแล  เราจงทราบชัด

ข้อนี้เถิดว่า  ความเสื่อมนั้นเป็นที่  ๖.

 
  ความคิดเห็น 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550


  ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระ-

องค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๗  อะไรเป็นทาง

ของคนเสื่อม.

  คนใดหยิ่งเพราะชาติ  หยิ่งเพราะ

ทรัพย์  และหยิ่งเพราะโคตร  ย่อมดูหมิ่น

ญาติของตน ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อม

เพราะเหตุนั้น เราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่า

ความเสื่อมนั้นเป็นที่  ๗.

 
  ความคิดเห็น 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระ-

องค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๘  อะไรเป็นทาง

ของคนเสื่อม.

  คนใดเป็นนักเลงหญิง  เป็นนักเลง

สุรา  และเป็นนักเลงการพนันผลาญทรัพย์

ที่ตนหามาได้  ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อม

เพราะเหตุนั้นแล  เราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่า

ความเสื่อมนั้นเป็นที่  ๘.

 
  ความคิดเห็น 8  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระ-

องค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่  ๙  อะไรเป็นทาง

ของคนเสื่อม.

  คนไม่สันโดษด้วยภริยาของตนประ-

ทุษร้ายในภริยาของคนอื่นเหมือนประทุษร้าย

ในหญิงแพศยา  ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อม

เพราะเหตุนั้นแล  เราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่า

ความเสื่อมนั้นเป็นที่  ๙.

 
  ความคิดเห็น 9  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550

  ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระ-

องค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่  ๑๐  อะไรเป็นทาง

ของคนเสื่อม.

ชายแก่ได้หญิงรุ่นสาวมาเป็นภริยา

ย่อมนอนไม่หลับ  เพราะความหึงหวงหญิง

รุ่นสาวนั้น ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อม
 
เพราะเหตุนั้น  เราจงทราบชัดข้อนี้เถิดว่า

ความเสื่อมนั้นเป็นที่  ๑๐.

 
  ความคิดเห็น 10  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550

  ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระ-

องค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่๑๑  อะไรเป็นทาง

ของคนเสื่อม. 

  คนใดตั้งหญิงนักเลงสุรุ่ยสุร่าย  หรือ

แม้ชายเช่นนั้นไว้ในความเป็นใหญ่ ข้อนั้น

เป็นทางของคนเสื่อม  เพราะเหตุนั่น  เราจง

ทราบชัดข้อนี้เถิดว่า  ความเสื่อมนั้นเป็นที่ ๑๑.

 
  ความคิดเห็น 11  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 16 ส.ค. 2550

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  ขอพระ-

องค์จงตรัสบอกคนเสื่อมที่  ๑๒ อะไรเป็น

ทางของคนเสื่อม.

ก็บุคคลผู้เกิดในสกุลกษัตริย์   มีโภค-

ทรัพย์น้อย มีความมักใหญ่ ปรารถนา

ราชสมบัติ  ข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อม.

บัณฑิตผู้ถึงพร้อมด้วยความเห็นอัน

ประเสริฐ  พิจารณาเห็นคนเหล่านี้  เป็นผู้

เสื่อมในโลก  ท่านย่อมคบโลกที่เกษม  (คน

ผู้เจริญ).

  จบปราภวสูตรที่  ๖ ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็น 13  
 
ajarnkruo
วันที่ 16 ส.ค. 2550

ไม่พึงยินดีในคนเสื่อม  ไม่พึงใคร่ในธรรมอันเสื่อม

พึงยินดีในคนผู้เจริญ  พึงใคร่ในธรรมอันเจริญ

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 17 ส.ค. 2550

ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ  ผู้เกลียดธรรมเป็นคนเสื่อม

ขออนุโมทนา


 
  ความคิดเห็น 15  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 17 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 18 ส.ค. 2550

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 17  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 21 ส.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็น 18  
 
Komsan
วันที่ 23 ส.ค. 2550

 ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ