สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไป??
 
เจตสิก
วันที่  22 ส.ค. 2550
หมายเลข  4605
อ่าน  1,068

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๒

ข้อความบางตอนจากเตมียชาดก

     [๔๓๘]  สัตวโลกถูกอะไรครอบงำไว้  และถูกอะไรห้อมล้อมไว้  สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นไปอยู่ ดีฉันถามแล้ว  พ่อจงบอกข้อนั้นแก่ดีฉัน.
   
     [๔๓๙]  สัตว์โลกถูกความตายครอบงำไว้  ถูก  ความแก่ห้อมล้อมไว้ สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  คือ คืนวันเป็นไปอยู่  มหาบพิตรจงทราบอย่างนี้  ขอถวายพระพร เมื่อด้ายที่เขากำลังทอ  ช่างหูกทอไปได้เท่าใด ส่วนที่จะต้องทอ  ก็ยังเหลืออยู่น้อยเท่านั้น  แม้ฉันใด  ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้น   แม่น้ำที่เต็มฝั่ง ย่อมไม่ไหลไปสู่ที่สูง  ฉันใด  อายุของมนุษย์ทั้งหลาย  ย่อมไม่กลับไปสู่ความเป็นเด็กอีก   ฉันนั้น   แม่น้ำที่เต็มฝั่ง  ย่อมพัดพาเอาต้นไม้ ที่เกิดอยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไป   ฉันใด  สัตว์ทั้งปวงย่อมถูกชราและมรณะพัดพาไป  ฉันนั้น.  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ส.ค. 2550

ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน  เราก็เป็นทาสของตัณหา ได้แก่  กามคุณ 5  เท่าไหนก็ไม่รู้จักพอ  ถ้าไม่อาศัยการอบรมปัญญา (สติปัฏฐาน)  ก็ไม่มีทางออกจากวัฏฏะได้

เหตุที่ท่านรัฐปาละออกบวช  มี 4 ข้อ คือ

1.  โลกอันชรานำเข้าไปไม่ยั่งยืน

2.  โลกไม่มีผู้ต้านทาน  ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน

3.  โลกไม่มีอะไรเป็นของตน  จำต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป

4.  โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์  ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ajarnkruo
วันที่ 22 ส.ค. 2550

ข้อความบางตอนซึ่งท่านรัฐปาละกล่าวไว้ครับ

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 45

     ความจริง  กามทั้งหลายวิจิตร รสอร่อยเป็นที่รื่นรมย์ใจ ย่อมย่ำยีจิต ด้วยรูปมีประการต่าง ๆ มหาบพิตร  อาตมภาพเห็นโทษในกามทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นจงบวชเสีย  ผลไม้ทั้งหลายยังไม่หล่นทีเดียวมาณพทั้งหลาย   ทั้งหนุ่มทั้งแก่   ย่อมมีสรีระทำลายได้  มหาบพิตร อาตมภาพรู้เหตุนี้จึงบวช  ความเป็นสมณะเป็นข้อปฏิบัติอันไม่ผิด  เป็นคุณประเสริฐแท้ดังนี้แล.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 22 ส.ค. 2550

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ 6

     วันและคืนล่วงไป ชีวิตใกล้ดับเข้าไป อายุของ สัตว์ทั้งหลาย (ค่อย) สิ้นไป ดังนี้ แห่งลำน้ำน้อย (ค่อย) แห้งไปฉะนั้น ภัยแต่ความตาย ย่อมมีเป็นเที่ยงแท้ แก่สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้ว ดุจภัยแต่ความหล่นในเวลาเช้า ย่อมมีแก่ผลไม้ทั้งหลายที่สุกแล้ว ฉะนั้น เหมือนอย่างภาชนะดินที่ช่างหม้อทำขึ้นแล้ว ทั้งเล็กทั้งใหญ่ ทั้งสุกทั้งดิบ ล้วนมีความแตกเป็นที่สุด ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้น น้ำค้างที่ยอดหญ้า เพราะดวงอาทิตย์ขึ้นมา ก็เหือดไปฉันใด อายุของมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้น

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ส.ค. 2550

ขอนอบน้อมแด่พระัรัตนตรัย

     พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๗ - หน้าที่ 273                  

ข้อความบางตอนจาก    อโยฆรชาดก
  ว่าด้วยอำนาจของมัจจุราช

     [๒๒๖๑]  (อโยฆรกุมารตรัสว่า) สัตว์ถือปฏิสนธิ กลางคืนก็ตาม กลางวันก็ตาม  ย่อมอยู่ในครรภ์มารดาก่อน   สัตว์นั้นย่อมเกิดเพราะกำลังลม  ย่อมไปสู่ความเป็นกลละ เป็นต้น  ย่อมไม่ย้อนกลับมาสู่ความเป็นกลละเป็นต้นอีก.
     [๒๒๖๒]  นรชนทั้งหลาย  จะยกพลโยธายุทธนาการกับชรา พยาธิ  มรณะไม่ได้เลยเป็นอันขาด เพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งมวลนี้ ถูกความเกิดและความ แก่เข้าไปประทุษร้ายเบียดเบียน  เพราะเหตุนั้น  ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า  จะบวชประพฤติธรรม. 
      [๒๒๖๓]  พระราชา  ผู้เป็นอธิบดี  ในรัฐทั้งหลาย ย่อมจะข่มขี่ราชศัตรู  ผู้มีเสนาอันประกอบด้วยองค์ ๔  ล้วนมีรูปร่างน่าสะพรึงกลัว เอาชัยชนะได้  แต่ไม่สามารถจะชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า  จะบวชประพฤติธรรม.

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 22 ส.ค. 2550

     [๒๒๗๐]  ผลไม้ที่สุกแล้ว  ย่อมหล่นล่วง ฉันใด สัตว์ทั้งหลาย ทั้งหนุ่มแก่ ทั้งปานกลาง ทั้งหญิงทั้งชาย  ย่อมเป็นผู้มีสรีระทำลายหล่นไป ฉันนั้น  เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า      จะบวชประพฤติธรรม.

     [๒๒๗๑]  พระจันทร์   อันเป็นดาราแห่งดวงดาวเป็นฉันใด  วัยนี้หาเป็นฉันนั้นไม่  เพราะส่วนใดล่วงไปแล้ว  ส่วนนั้นเป็นอันล่วงไปแล้วในบัดนี้  อนึ่ง ความยินดีในกามคุณของคนแก่ชราแล้วย่อมไม่มี ความสุขจะมีมาแต่ไหน   เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า  จะบวชประพฤติธรรม.

     [๒๒๗๒]  ยักษ์ก็ดี  ปีศาจก็ดี หรือเปรตก็ดี โกรธเคืองแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ได้  แต่ไม่สามารถจะเข้าสิงมัจจุราชได้เลย  เพราะเหตุนั้น ข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่า จะบวชประพฤติธรรม.                  

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 26 ต.ค. 2551

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เซจาน้อย
วันที่ 27 ต.ค. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
suwit02
วันที่ 29 ต.ค. 2551

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 ธ.ค. 2557

สาธุ  อนุโมทนา และ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
สิริพรรณ
วันที่ 19 ต.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ