บุคคล ๒ พวกที่กระทำตอบแทนไม่ได้ง่าย[เอกนิบาต-ทุกนิบาต]
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  15 พ.ค. 2553
หมายเลข  16186
อ่าน  675

พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 357

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสอง   ทั้งสองท่านคือใคร  คือ   มารดา ๑   บิดา ๑

   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง  พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง  เขามีอายุ  มีชีวิต  อยู่ตลอด ๑๐๐ ปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่น  การนวด   การให้อาบน้ำและการดัด และท่านทั้งสองนั้น  พึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  การกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่า   อันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงสถาปนาบิดามารดาในราชสมบัติ  อันเป็นอิสราธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้  การการทำกิจอย่างนั้น  ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้น เพราะเหตุไร  เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้ แก่บุตรทั้งหลาย  ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีล   ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทา  ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่  ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทรามปัญญา   ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล   การกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่า

อันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ