ข่าวคุณชาญวิทย์ รัตนชาติ บริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้าง บ้านธัมมะภาคใต้
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  8 ก.พ. 2564
หมายเลข  33688
อ่าน  3,163

ข่าวที่น่าปีติยินดียิ่ง

ศูนย์ข่าวชมรมบ้านธัมมะ มศพ.ได้รับแจ้งข่าวที่น่าปีติยินดียิ่งว่า คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๔๔๓๘ น้องชายของคุณเพลินพันธ์ ลาภาพัฒนวณิชย์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๘๕๘ (ภรรยาของคุณอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๘๕๖) ได้แสดงเจตนา ที่จะบริจาคที่ดินบริเวณ "สวนเทพหยา-ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมคนดี สู่วิถีพอเพียง" ณ บ้านเทพหยา ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวนกว่า ๔ ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งของ บ้านธัมมะภาคใต้

โดยคุณชาญวิทย์ รัตนชาติ ได้ออนไลน์มากราบเรียนแสดงเจตนารมย์ดังกล่าวโดยตรงกับท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในช่วงของการสนทนาธรรมออนไลน์ เมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวแสดงความตอบรับด้วยความยินดียิ่ง ทั้งกล่าวว่า เมื่อสภาพการณ์ของโรคโควิด-19 ดีขึ้น ท่านก็พร้อมที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่และสนทนาธรรมที่นั่นในทันที สำหรับในส่วนของเรื่องรายละเอียดอื่นๆ ทางมูลนิธิฯ โดยท่านพลตรี ดร.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการของมูลนิธิฯ และอาจารย์อรรณพ หอมจันทร์ จะได้เป็นผู้ประสานงานต่อเนื่องในการดำเนินการต่างๆ ซึ่งจะได้มีการแจ้งข่าวให้ทุกๆ ท่านทราบ ในลำดับต่อไป

(ภาพคุณชาญวิทย์ พาคุณเพลินพันธ์ คุณอัครา และอาจารย์จอมพงศ์ ไปชี้แนวเขตบริเวณที่ดินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสวนเทพหยา ที่จะบริจาคให้เป็นที่ตั้งของบ้านธัมมะภาคใต้)

คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ เป็นเจ้าของและผู้จัดการสวนเทพหยา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง "ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมคนดี สู่วิถีพอเพียง" บ้านเทพยา และเป็นผู้จัดการโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพจังหวัดสงขลา ตามดำริของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ด้วย เคยได้รับทุนจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในการเรียนที่วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และ จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากจบการศึกษา ได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ด้วยความดำริของท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยได้พลิกฟื้นที่ดิน ๑๐ ไร่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นทุ่งนา และ ต้นตาลโตนด ให้กลายเป็น โคก หนอง นา โดยแบ่งพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในชื่อของ "สวนเทพหยา" จนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน "สวนเทพหยา" เป็นพื้นที่ต้นแบบ ที่มีผู้มาเยี่ยมชม และรับการอบรม อย่างสม่ำเสมอ

ความตอนหนึ่งที่คุณชาญวิทย์ ได้กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ในรายการสนทนาธรรมออนไลน์ดังกล่าว ที่น่าประทับใจยิ่ง ก็คือ การที่คุณชาญวิทย์กล่าวถึงดำริของท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่กล่าวกับคุณชาญวิทย์ ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนให้เป็น "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ซึ่งปัจจุบัน การดำเนินการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจ สังคมต่างๆ ประสบผลดีเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งการที่จะได้มีสถานที่ที่ให้ความเข้าใจความจริงของชีวิต ด้วยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องเช่นนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มความเป็น "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ที่ยั่งยืนเป็นประโยชน์ที่แท้จริง และเป็นข่าวที่น่าปิติยินดีที่สุด

ขออนุญาตนำข้อความบางตอนที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวไว้ในการสนทนากับคุณชาญวิทย์ รัตนชาติ มาบันทึกไว้ ณ ที่นี้ ด้วย ดังนี้

"...ก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะเหตุว่า ทุกคนได้ทราบว่า ทุกคนต้องร่วมใจกัน เป็นที่ที่จะทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติและเพื่อทุกคนด้วย ในเมื่อทางโลกพร้อม ยังขาดอยู่ก็คือทางธรรม ซึ่งทางมูลนิธิฯ และทุกคนที่ได้ทราบข่าวนี้ ก็จะได้ทราบว่า จะได้มีการเติมเต็มทั้งกายและใจ ทั้งสุขกายและสุขใจด้วย

เพราะเหตุว่า ถึงแม้ว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์สักเท่าไหร่ แต่ถ้าจิตใจของคนไม่สามารถที่จะละสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็ประพฤติสิ่งที่ดี ประเทศชาติก็เจริญไม่ได้ ถ้ามีแต่เพียงความเจริญทางด้านวัตถุ

เพราะฉะนั้น ที่นี่ จะเป็นแหล่งที่จะทำให้ทุกคน ได้มีความสุข ทั้งกายและใจ และได้มีความเข้าใจพระธรรมที่ถูกต้องด้วย..."

สุจินต์ บริหารวนเขตต์
มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา
๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

ขอเชิญคลิกชมบันทึกข่าวที่น่ายินดีนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง...

"สวนเทพหยา" ในปัจจุบัน นอกจากจะเป็น "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเทพหยา" ที่เปิดให้ชาวบ้าน กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มาฝึกอบรม เรียนรู้ วิชาการทางการเกษตรต่างๆ ได้ช่วยยกระดับของคุณภาพชีวิตของผู้คนจำนวนมาก ตามเจตนารมย์ของท่านผู้ก่อตั้งและท่านผู้ดำริให้ก่อตั้งแล้ว สวนเทพหยายังเปิดบางส่วนของสวน ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่มาเยี่ยมชม โดยมีบริการร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่ได้มาตรฐาน มีผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนและใช้บริการต่างๆ อยู่เป็นประจำอีกด้วย

facebook : สวนเทพหยา

อนึ่ง ขออนญาตนำข้อมูลบางส่วนจากเวป www.wearecp.com เกี่ยวกับประวัติบางส่วนของคุณชาญวิทย์ รัตนชาติ มาให้ได้รับทราบเพิ่มเติม เพื่อสามารถเห็นภาพของความเข้าใจพระศาสนาคือคำสอนที่ถูกต้องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่ง สำหรับชาวใต้ ในอนาคตอันใกล้ ดังนี้

"..คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ ผู้จัดการทั่วไปโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา สังกัดธุรกิจสัตว์น้ำจืด CPF ซึ่งปฏิบัติงานในภารกิจพิเศษของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท รับรางวัล ”คนสงขลาต้นแบบ” จากคุณอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

คุณชาญวิทย์หรือที่ประชาชนคนสงขลารู้จักกันในนามของ ”เอี้ยง” ถือเป็นพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เป็นแบบอย่างในการทุ่มเทการทำงานร่วมกับประชาชนในตำบลปากรอ โดยคุณชาญวิทย์ได้ลงไปปฏิบัติงานด้านการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบลปากรอ มาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ถึง 22 ปี

คุณชาญวิทย์ทำงานอย่างทุ่มเท ร่วมกับเกษตรกร หน่วยราชการในท้องถิ่น หน่วยธุรกิจเอกชน จนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่พี่น้องชาวปากรอ นับแต่ปี 2540-2548 และได้มีบทบาทในการทำงานสร้างเกษตรกรต้นแบบ ตามคำแนะนำของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ที่สอดคล้องกับบริบท และภูมิสังคม ของพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรภายใต้แนวทาง ”โหนด นา เล ” ที่ประกอบด้วยอาชีพการทำตาลโตนด การทำนาและทำประมงรอบทะเลสาบสงขลา ซึ่งคุณภาพน้ำมีสภาพไม่เอื้อต่อการทำประมง โดยส่งเสริมการเลี้ยงปลา การฟื้นฟู อนุรักษ์ ทะเลสาบสงขลาให้เป็นแหล่งอาศัยของปลา สัตว์น้ำ อีกครั้ง

ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานของคุณชาญวิทย์ จนเกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบ เกษตรกรต้นแบบ แหล่งเรียนรู้ต้นแบบและยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรไปถ่ายทอด ความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาชุมชน อาชีพ การแก้ปัญหาความยากจน จนเป็นที่ยอมรับ ของพี่น้องประชาชน หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน ทำให้คุณชาญวิทย์ได้รับรางวัลดังกล่าว..."

ในนามของชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ขอแสดงความชื่นชมยินดียิ่ง ในกุศลเจตนาของคุณชาญวิทย์ รัตนชาติ มา ณ ที่นี้


ขอเชิญคลิกอ่านกระทู้ที่เกี่ยวข้อง ที่นี่.....

- บ้านธัมมะภาคใต้

- ขออนุโมทนาคุณอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์

- คุณอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์ กับประสบการณ์ของการแสวงหาธรรม


  ความคิดเห็น 1  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 8 ก.พ. 2564

รู้สึกมีความสุขเมื่อได้ทราบข่าวนี้ ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณชาญวิทย์เป็นอย่างยิ่งนะครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Nataya
วันที่ 8 ก.พ. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
kullawat
วันที่ 8 ก.พ. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 ก.พ. 2564

กราบยินดีในคุณความดีคุณชาญวิทย์ รัตนชาติด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
lokiya
lokiya
วันที่ 8 ก.พ. 2564

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ 

 
  ความคิดเห็น 7  
 
swanjariya
วันที่ 8 ก.พ. 2564

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

ยินดีในกุศลค่ะคุณชาญวิทย์ รัตนชาติและครอบครัวคุณอัคราค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
panasda
วันที่ 8 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 9  
 
phawinee
phawinee
วันที่ 9 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนายินดียิ่งในกุศลในการสละเพื่อความเข้าใจในพระธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ประสาน
วันที่ 9 ก.พ. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 11  
 
Kalaya
Kalaya
วันที่ 9 ก.พ. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะและร่วมยินดีกับชาวไทยภาคใต้ ที่พระธรรมคำสอนที่เป็นคำจริงได้ดำเนินในยุคนี้ค่ะ เพราะความดีบริสุทธิ์ตามที่พระองค์ตรัสรู้ไม่มีส่วนเหลือ ขอมาช่วยกันทำนุบำรุงพระศาสนาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและส่งเสริมให้เกิดเยาวชนคนดีมาฟังคำสอนค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
Fongchan
Fongchan
วันที่ 9 ก.พ. 2564

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของคุณชาญวิทย์ รัตนชาติและครอบครัวคุณอัคราค่ะ

เป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นที่สุดเลยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
napachant
napachant
วันที่ 9 ก.พ. 2564

     กราบอนุโมทนา ยินดีอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
siraya
วันที่ 9 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 15  
 
Wiyada
Wiyada
วันที่ 9 ก.พ. 2564

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
bigcat001
bigcat001
วันที่ 9 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาการบริจาคที่ดิน เพื่อเป็น บ้านธัมมะ ภาคใต้ ของคุณชาญวิทย์  รัตนชาติ เป็นอย่างยิ่ง และกราบบูชาท่านอาจารย์สุจินต์ฯ ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

 
  ความคิดเห็น 17  
 
กรกนก
วันที่ 9 ก.พ. 2564

อนุโมทนาในกุศลของคุณชาญวิทย์ รัตนชาติ ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 18  
 
apinya_kik19
apinya_kik19
วันที่ 9 ก.พ. 2564

ขอร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 19  
 
Thanapolb
Thanapolb
วันที่ 9 ก.พ. 2564

อนุโมทนายิ่งในกุศลของคุณชาญวิทย์ รัตนชาติ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 20  
 
กมลพร
กมลพร
วันที่ 9 ก.พ. 2564

อนุโมทนาในกุศลอันยิ่งด้วยนะคะ ยินดีกับทุกท่านที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงที่นั้น ที่จะได้มีโอกาสทีจะได้มีความสุขกายสุขใจที่ชมรมบ้านธรรมภาคใต้

ขออนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 21  
 
palsawangpattanagul
palsawangpattanagul
วันที่ 9 ก.พ. 2564

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 22  
 
pulit
pulit
วันที่ 10 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 23  
 
ปาริชาตะ
ปาริชาตะ
วันที่ 10 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 24  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 11 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 25  
 
wittawat
วันที่ 11 ก.พ. 2564

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 26  
 
นิตยา
นิตยา
วันที่ 11 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 27  
 
นิคม
นิคม
วันที่ 12 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 28  
 
pairojj
วันที่ 14 ก.พ. 2564

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 29  
 
sdangprapai
sdangprapai
วันที่ 16 ก.พ. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 30  
 
pattarakornnontajid
pattarakornnontajid
วันที่ 17 ก.พ. 2564

กราบอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ...ครับ

 
  ความคิดเห็น 31  
 
chvj
วันที่ 18 ก.พ. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 32  
 
Dechachot
วันที่ 20 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 33  
 
nookza_4427
nookza_4427
วันที่ 21 ก.พ. 2564

ขออนุโมทนาสาธุในกุศลจิตด้วยนะคะ 

 
  ความคิดเห็น 34  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 2 มี.ค. 2564

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 35  
 
pulit
pulit
วันที่ 27 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 36  
 
namarupa
namarupa
วันที่ 28 ก.ค. 2564

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็น 37  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 11 ส.ค. 2564

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตทุกประการคะ

 
  ความคิดเห็น 38  
 
Sottipa
Sottipa
วันที่ 16 ส.ค. 2564

อนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ