แบบอย่างของการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ร.ร.เทพพิทยาภาณุมาศ อ.เทพา จ.สงขลา ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  16 ส.ค. 2562
หมายเลข  31104
อ่าน  1,972

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แบบอย่างของการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

ขออนุโมทนา อาจารย์จอมพงศ์ อุ่นเวสสกุล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๓๗๙๑ อาจารย์โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ที่ได้จัดกิจกรรม "โครงการเข้าค่ายคุณธรรมสัมพันธ์ชุมชน" ณ หอประชุมโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๘-๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

โดยโครงการนี้ มีนักเรียนระดับชั้นประถม และ มัธยมศึกษา ปีที่๑ จำนวน ๗๐ กว่าคน จากโรงเรียน ๔ แห่ง คือ โรงเรียนวัดคลองยอ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ โรงเรียนบ้านควนหมาก โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผศ.อรรณพ หอมจันทร์ จากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เดินทางไปเป็นวิทยากร และ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. จากหาดใหญ่ สงขลา ยะลา และปัตตานี คือ คุณจิว-ชลธี ภู่ชลธี สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๙๗๐ คุณน้อง-สุคันธรส ภู่ชลธี สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๙๗๑ คุณเอ็กซ์ (เภสัชกร,ยะลา) -วิรงรอง เลิศพงษ์พิรุฬห์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๓๒๑๘ คุณหมอตุ๊ก (ปัตตานี) -ศิริลักษณ์ เลิศพงษ์พิรุฬห์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๓๒๑๙ คุณหล้า-จันทร์เม็ด ชมภูกาศ สมาชิกบ้านธัมมะ หมายเลข ๑๓๒๒ คุณจิรัฏฐ์ ศรีวัชรเมธี สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๑๖๒๔ คุณพร-คุณ ชฎาภรณ์ สะหะกะไร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๑๐๖๖ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง โดยมีคุณเอ็ม-วรศักดิ์ ราชตา เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เป็นผู้ทำการบันทึกและตัดต่อวีดีโอนำลงยูทูป และคุณเจร่า-จิราภรณ์ ศรีสมุทร สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๓๖ เป็นผู้ช่วยในการบันทึก

สำหรับกิจกรรมในวันแรก ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เทพพิทยาภาณุมาศ ดร.ธม บุญธรรม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ หอมจันทร์ อาจารย์จอมพงศ์ อุ่นเวสสกุล และวิทยากรพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นสมาชิกชมรมบ้านธัมมะ มศพ. ที่มาจากหาดใหญ่ สงขลา ยะลา และปัตตานี ดังกล่าว ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมการอบรมโดยต่อเนื่องจนจบภารกิจด้วยความเรียบร้อยทั้ง ๒ วัน ซึ่งโครงการค่ายอบรมดังกล่าวนี้ประสบผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

(คณะทำงานร่วมประชุมวางแผนการดำเนินการ)

อนึ่ง โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ แห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2520 เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งอยู่ ณ เลขที่ 201 บ้านควนเจดีย์ หมู่ที่ 6 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 40 ไร่ จาก หม่อมราชวงศ์บุญมาก ภาณุมาศ

อันดับต่อไป ขออนุญาตนำผลสรุปของการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จาก ผศ. อรรณพ หอมจันทร์ มาบันทึกไว้เพื่อทุกท่านพิจารณา ดังต่อไปนี้

* ขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในการจัดค่ายคุณธรรม 8-9 ส.ค.นี้ ที่สงขลา (ตามที่คุณจิวได้แจ้งแล้ว) โดย อาจารย์จอมพงศ์ อุ่นเวสสกุล สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ ลำดับที่ ๓๗๙๑ และทีมงานที่ร่วมเจริญกุศลให้ความเข้าใจถูกแก่เยาวชนนักเรียน ม.1 และประถมศึกษา 70 กว่าคน จาก 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดคลองยอ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ โรงเรียนบ้านควนหมาก โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ

* การให้ความเข้าถูกตามพระธรรมวินัยแก่นักเรียน มีทั้งการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนได้ระดมความคิดเห็นและออกมานำเสนอ โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ทั้งก่อนและหลังการให้ความรู้จากคณะวิทยากร

* นักเรียนมีความสนใจและร่วมสนทนาธรรมกับวิทยากรเป็นอย่างดีและน่าชื่นชมอย่างยิ่ง ด้วยการฟัง ไตร่ตรอง และถาม-ตอบ อย่างมีเหตุผล

* โครงการนี้จึงเป็นโครงการแรกในการเผยแพร่พระธรรมวินัย ให้เยาวชน ที่จัดในแบบค่ายกิจกรรม ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า ถ้าผู้ใหญ่ มีความเข้าใจถูก ก็สามารถเกื้อกูลให้เด็กสามารถไตร่ตรองและเกิดความเข้าใจถูกตามพระธรรมคำสอนได้อย่างดียิ่ง

* สาระความเข้าใจที่นักเรียนได้รับ โดยได้แสดงความเข้าใจที่ชัดเจนจากการพูดจาโต้ตอบและการนำเสนอ เช่น ธัมมะ คือสิ่งที่มีจริง /นามธรรม รูปธรรม /กุศล อกุศล อัพยากตธรรม , กุศล /บุญ /คุณธรรม , บุญไม่ใช่เงิน /ภิกษุในพระธรรมวินัยไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทอง , ความต่างกันของบรรพชิตกับคฤหัสถ์ /การบวช

* นักเรียนเข้าใจ ปัญญา สติ และสมาธิ

* ความเข้าใจถูกเรื่องการปฏิบัติธรรม (ไม่ใช่การทำอะไรด้วยความไม่รู้ เช่น การสอนให้เดินผิดปกติ การนั่งสมาธิโดยไม่เข้าใจสมาธิ การสวดมนต์โดยไม่เข้าใจ...) ปฏิบัติธรรม เป็นหน้าที่ของปัญญา ที่สะสมจากการฟังพระธรรม

* ทีมงานทุกคนมีความปีติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเจริญกุศลให้ความเข้าใจถูกตามพระธรรมวินัยแก่นักเรียนในครั้งนี้

* จึงขออนุโมทนาและขอบพระคุณ อาจารย์จอมพงศ์ อุ่นเวสสกุล เป็นอย่างสูง ที่ได้จัดค่ายครั้งนี้ และเปิดโอกาสให้ทีมงานได้ร่วมเจริญกุศลที่เป็นไปเพื่อยืดอายุของพระศาสนา

* การที่นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจ และไตร่ตรองธัมมะได้เป็นอย่างดีและน่าอัศจรรย์ใจนี้ ย่อมเป็นผลมาจากความเมตตากรุณาถ่ายทอดความเข้าใจถูกตามพระธรรมที่ อาจารย์จอมพงศ์ ได้สอนนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ตามฐานะตามระดับ ที่เด็กจะเข้าใจได้

* ดังนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงสมควรเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดพระธรรมคำสอนแก่เยาวชน ได้อย่างเหมาะสมตามวัยของเด็ก ที่ควรได้รับการสนับสนุน และขยายให้กว้างขวางออกไปให้มากที่สุด ตามที่จะเป็นไปได้ ตามเหตุตามปัจจัย

และขออนุโมทนาทีมงานทุกท่านมากๆ ครับ ที่ร่วมใจกันเจริญกุศลครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทุกท่านได้ทราบและอนุโมทนานะครับ

ผศ.อรรณพ หอมจันทร์

๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอเชิญคลิกชมบันทึกกิจกรรมครั้งนี้ ได้ที่นี่.....

ขอเชิญติดตามชมกระทู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่.....

-แบบอย่างของการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน

-แบบอย่างของการศึกษาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

-นักเรียนฟังพระธรรม_สนทนาธรรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

-นักเรียนฟังพระธรรม [ต่อ]_สนทนาธรรมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 16 ส.ค. 2562

ข้อความ จากคุณสิริพรรณ กล่อมจิต สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ หมายเลข ๑๘๖๕ ในไลน์กลุ่มสนทนาธรรม

"...เด็กๆ เหล่านี้ มีโอกาสดีมากนะคะ ได้เริ่มเข้าใจถูกหลายเรื่อง เช่น

-การเดินจงกรม มาจากคำภาษาบาลี ว่า จังกัมมะ คือ เดินเคลื่อนไปข้างหน้า ตามปกติเพื่อเปลี่ยนอริยบท แต่คนไทยไม่เข้าใจ จึงเป็นเดินช้าๆ แล้วคิดว่าจะได้บุญ ได้กุศล ถามว่าถ้าคนไทยทั้งประเทศเดินไปทำงาน ไปตลาด ไปโรงเรียน หรือเดินข้ามถนน ช้าๆ แบบนี้ทั้งหมด จะเป็นอย่างไร? ผิดปกติหรือไม่? และได้ความเข้าใจอะไรจากการเดินอย่างนั้น?

-สมาธิเกิดได้กับจิตที่ เป็นกุศลและอกุศล ขณะเล่นเกมส์เป็นอกุศลสมาธิ โจรที่ตั้งใจทำร้ายผู้อื่นก็เป็นอกุศลสมาธิ ขณะที่ตั้งใจฟังธรรมะแล้วเข้าใจ ขณะนั้นก็เป็นกุศลสมาธิ

-คำถามคือ ขณะที่นั่งขาขวาทับขาซ้าย หลับตา เข้าใจความจริงอะไรบ้าง?
ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะเป็นกุศลได้หรือ?

-การสวดมนต์ สวด = กล่าว , มนต์ =ปัญญา การสวดมนต์ คือ การกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเข้าใจ เพื่ออบรมเจริญปัญญา แต่ถ้ากล่าวเป็นคำบาลี โดยไม่เข้าใจความหมาย จะเป็นปัญญาได้อย่างไร? แต่การสนทนาธรรม ฟังพระธรรม ถ้าเข้าใจ คือการเจริญปัญญา

น่าอนุโมทนากับเด็กๆ ชาวใต้ เหล่านี้นะคะ แม้อยู่ไกลถึงชายแดนและพื้นที่เสี่ยงอันตราย แต่เขามีโอกาสดีมากๆ ค่ะ ที่จะออกจากความเสี่ยงคือความไม่รู้

ดู ep4 ยังไม่จบเลยค่ะ

ep.3 ก็ยังไม่ได้ดู ก็ปลื้มในบุญของเด็กๆ เหล่านี้แล้ว (ยิ้ม)

กราบอนุโมทนากุศล อ.อรรณพ อ.จอม และทีมงานทุกท่านค่ะ ชอบมากค่ะ ในคำอธิบายของ อ.อรรณพ ค่อยๆ อธิบาย ดูตามก็สนุกไปด้วยค่ะ แอบปรบมือให้เด็กๆ ไปด้วยนะคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ชลธี-หาดใหญ่
วันที่ 17 ส.ค. 2562

อนุโมทนาครับ ขออนุญาต

เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์นะครับ

คุณเอ็กซ์ (เภสัชกร ยะลา) - วิรงรอง เลิศพงษ์พิรุฬห์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ เลขที่ ๓๒๑๘

คุณหมอตุ๊ก (คุณหมอ ปัตตานี) - ศิริลักษณ์ เลิศพงษ์พิรุฬห์ สมาชิกชมรมบ้านธัมมะ เลขที่ ๓๒๑๙

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ชลธี-หาดใหญ่
วันที่ 17 ส.ค. 2562

อนุโมทนาคุณวันชัยครับ รวบรวมข้อมูล รูปภาพ สวยงาม น่าอ่านมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ