ตปนียสูตร ... พระสูตรสนทนาออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๗ พศจิกายน ๒๕๖๓
 
มศพ.
วันที่  1 พ.ย. 2563
หมายเลข  33214
อ่าน  254

 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาออนไลน์

วันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ตปนียสูตร

จาก

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ หน้าที่ ๑๙๔

...นำสนทนาโดย...

อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ 

และคณะวิทยากร


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ หน้าที่ ๑๙๔

๓.  ตปนียสูตร

(ว่าด้วยธรรม ๒ อย่างเป็นเหตุให้เดือดร้อน)

[๒๐๘] จริงอยู่ พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้ เป็นเหตุให้เดือดร้อน ๒ ประการเป็นไฉน 

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีไว้ ไม่ได้ทำกุศลไว้ ไม่ได้ทำบุญอันเป็นเครื่องต่อต้านความขลาดกลัวไว้ ทำแต่บาป ทำอกุศลกรรมอันหยาบช้า  ทำอกุศลกรรมอันกล้าแข็ง บุคคลนั้น ย่อมเดือดร้อนว่า เราไม่ได้ทำกรรมอันงาม ดังนี้ บ้าง ย่อมเดือดร้อนว่า เราทำแต่บาป ดังนี้ บ้าง ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๒ ประการนี้แล เป็นเหตุให้เดือดร้อน

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้ว ในพระสูตรนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า

บุคคลผู้มีปัญญาทราม กระทำกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต และอกุศลกรรมอย่างอื่น อันประกอบด้วยโทษ ไม่กระทำกุศลกรรม กระทำแต่อกุศลกรรม เป็นอันมาก เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงนรก

เนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้ว ฉะนี้แล
   
จบตปนียสูตรที่ ๓
          


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

© ข้อความโดยสรุป ©

ตปนียสูตร

(ว่าด้วยธรรม ๒ อย่างเป็นเหตุให้เดือดร้อน)

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม ๒ ประการ ที่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน คือ ไม่ได้ทำความดีไว้ กับ ได้ทำแต่อกุศลกรรม

(ตามข้อความที่ปรากฏในพระสูตร)

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

อกุศลจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่น อยู่ที่การสะสมมาของตนเองแท้ๆ

ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ จะเป็นคนแบบไหน

ในวันหนึ่งๆ เปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลเพิ่มขึ้นหรือไม่

เมื่อความชั่วเกิดขึ้น ก็ทำสิ่งที่ดีใดๆ ไม่ได้เลย

ความหมายของ กุศล และ อกุศล

เมื่อกล่าวถึงอกุศล...ก็เพื่อให้เห็นโทษ

กำลังวาดภาพภพหน้า

ทัณฑสูตร

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ... 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 2 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
มกร
มกร
วันที่ 5 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 6 พ.ย. 2563

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ