ในวันหนึ่งๆ เปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลเพิ่มขึ้นหรือไม่
 
pirmsombat
วันที่  17 พ.ย. 2553
หมายเลข  17534
อ่าน  2,218

ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ท่านอาจารย์     ในเมื่อได้ทราบเรื่องของอกุศล 9 กอง ก็จะเห็นได้จริงๆว่า  ไม่พ้นไปเลยจากอกุศลธรรมนั้นๆ   เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงก็จะเห็นชัดว่า กำลังก้าวไปสู่อะไร  ไปสู่เหว ที่จะตกลงไปลึกๆ  จะไปสู่ห้วงน้ำใหญ่  หรือว่าค่อยๆขยับออกให้พ้นจากทางนั้น  แต่ว่าวันหนึ่งๆจะเห็นได้ว่า  ก้าวไปสู่ทางที่จะทำให้มัวเมามากกว่าการที่จะก้าวไปสู่ทางที่สร่างจากความเมา   ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยทุกวัน จะต้องถูกครอบงำด้วย  ความมัวเมาไม่มีวันสร่าง แต่เมื่อใดที่มีความเข้าใจในพระธรรม และพิจารณารู้ความคิดของตนเอง  ก็จะเห็นได้ว่า  ทางที่ควรจะก้าวไปนั้น  ควรจะเป็นไปในทางกุศล   ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังจะสังเกตจากชีวิตของท่านเองโดยละเอียดขึ้นก็จะรู้ได้ ว่าการกระทำทางกายในวันหนึ่งๆนี้   หรือทางวาจา ซึ่งดูเหมือนกับว่า  ก็ไม่ใช่เป็นภัยร้ายแรง   แต่ในขณะใดที่สติสัมปชัญญะเกิดจะรู้ได้ว่าบางขณะ แม้แต่คำพูดนั้นก็พูดไปตามความคิดที่กำลังโกรธ  คือคำพูดนั้นเอง  พูดเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าท่านกำลังโกรธ   แม้จะไม่ใช้คำที่หยาบคาย   เป็นอย่างนี้ไหมคะ   เวลาที่โกรธ  คิดโกรธ   เพราะฉะนั้น วาจาตามความคิด  แม้ว่าจะไม่ใช้คำหยาบ แต่ก็ยังเป็นคำพูดที่ทำให้คนฟังรู้ว่าท่านกำลังโกรธ

     นี่ค่ะ   วันหนึ่งๆคือชีวิตประจำวันตามความเป็นจริง  ซึ่งแม้ว่าจะสะสมกุศลมาสักเท่าไร  แต่ถ้าไม่ใช่ผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐาน  ที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมว่า  ไม่ใช่สัตว์ บุคคล  ตัวตนจริงๆ   ก็ไม่สามารถที่จะละคลายอกุศลนั้นๆ  เพียงแต่ว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ  มีการระลึกได้เร็วกว่า  บุคคลซึ่งไม่เคยฟังพระธรรม   เพราะทุกคนก็โกรธ แต่ว่าโกรธแล้ว  จะระลึกได้ในขณะนั้นไหมว่า ขณะนั้นได้มีการกระทำทางกาย   ทางวาจา ซึ่งเป็นไปตามความคิด หรือความโกรธในขณะนั้น

     เพราะฉะนั้นผลจากการฟังพระธรม  แล้วก็เข้าใจพระธรรม  ก็เป็นการที่จะรู้ว่า ความคิดของท่านเอง ในวันหนึ่งๆ เปลี่ยนจากอกุศล   เป็นกุศลเพี่มขึ้นหรือไม่   คือ คิดที่จะละคลาย อกุศลหรือยัง  เช่นคิดที่จะไม่ผูกโกรธ  เตือนบ่อยๆ  เพราะว่าความโกรธนี้ทุกคนมี  แล้วมีแล้วบางคนก็ไม่ลืม  โกรธนาน 

     อาจจะโกรธแต่ก่อนนี้ 3 วัน ก็อาจจะลดลงมาบ้างเหลือสัก 2 วัน  หรือเหลือสักครึ่งวันหรือว่าสักชั่วครู่    แต่เห็นประโยชน์ไหมคะว่า  จาก 3 วันเหลือ 2 วัน  เหลือ 1 วัน เหลือครึ่งวัน  หรือว่าเหลือเพียงชั่วครู่  นี่คือผลจากการฟังเข้าใจพระธรรมแล้วก็พิจารณาพระธรรม  มีการคิดที่จะอภัย  และมีการที่จะคิดถึงคนอื่น  ด้วยความเมตตา  ไม่มีการคิดที่จะแบ่งพรรค แบ่งพวก

     เพราะว่าสำหรับ   ปฏิปทาจริยาของพระโพธิสัตว์   นั้นมีสังคหวัตถุในบุคคล ทั้งที่เป็นมิตร  และที่เป็นศ้ตรู

     เพราะฉะนั้นจริยาคือ ความประพฤติของพระโพธิสัตว์  เกิดจากความคิด   อย่าง ละเอียดมาก  เห็นประโยชน์ของทุกอย่างที่เป็นกุศล  มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณา  การ กระทำทางกาย  ทางวาจา  หรือแม้แต่ความคิดในขณะนั้น   แล้วก็สามารถที่จะมีความมั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติตาม 

     ในขณะที่ฟังพระธรรม  ขณะนี้ หมั่นใส้ใครบ้างหรือเปล่า  หรือจริงๆเลย  ขณะที่ฟังพระธรรมแท้ๆ ยังหมั่นไส้  ยังไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรม   ยังไม่ได้ละคลายอกุศล  ยังไม่เลิกคิดที่จะหมั่นใส้  แล้วขณะอื่นซึ่งไม่ได้ฟังพระธรรม จะเป็นยังไง  เพราะฉะนั้นจิตใจนี้เป็นสี่งซึ่ง    พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมที่เป็นอกุศลไว้มาก   และที่เป็นกุศลไว้มาก   สำหรับอัธยาศัยที่ต่างกัน  ผู้ที่มีอัธยาศ้ยอ่อนโยน  พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะแสดงพระธรรมในเรื่องของกุศลทั้งหลาย แต่ผู้ที่มีอุปนิสัยยังดื้อ หรือยังกระด้าง ยังไม่อ่อนโยนก็ต้องทรงแสดงเรื่องของอกุศลไว้มากๆ   

     ให้เห็นโทษของอกุศล ถ้าจะระลึกได้  เคยโกรธใครไว้  เคยไม่ชอบใคร  แล้วในขณะที่ฟังพระธรรมเดี๋ยวนี้คิดอย่างไร   นี่ค่ะควรที่จะได้พิจารณา  แล้วได้ประโยชน์จากการฟังพระธรรม 

     ถ้าขณะนี้คิดไม่ได้   เพียงขณะที่กำลังฟังพระธรรมแท้ ๆ ยังไม่ยอม  แล้วขณะอื่นจะเป็นอย่างไร

     เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแต่ละชีวิต   แม้จะได้เคยฟังพระธรรมมามาก   และเจริญบารมีมาบ้างแล้ว    แต่กำลังของกิเลสที่ยังไม่ได้ดับ  ก็เป็นปัจจัยที่จะให้เกิดอกุศลประเภทต่างๆ  ขั้นต่างๆ  เกิดความคิด  บางท่านก็ไม่แน่ใจแม้ว่าสิ่งที่ท่านทำนี้  ถูกต้องไหม  หรือว่าควรทำไหม  แต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่พิจารณาเหตุผล   ก่อนที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด   แล้วมีความมั่นใจว่า  ขณะนั้นท่านมีความหวังดี  สิ่งที่ทำเป็นความถูกต้อง  ขณะนั้นก็จะไม่หวั่นไหว  ว่าจะเป็นที่รัก  หรือจะเป็นที่ชังของใคร  เพราะว่าท่านได้พิจารณาแล้วว่า  สิ่งที่ท่านทำ  ทำด้วยความหวังดี


Tag  กุศล มัวเมา ส่าง อกุศล เหว โกรธ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 18 พ.ย. 2553

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอจ. คุณหมอ. และทุกๆท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
สมศรี
วันที่ 18 พ.ย. 2553

ตั้งแต่ได้ฟังพระธรรมมา ก็ระลึกได้ว่า แต่ก่อนมีอกุศลเกิดขึ้น เมื่อตอบโต้ไปก็จะทำให้ผู้ฟังไม่สบายใจ และตนเองก็ทุกข์ใจด้วย แต่ปัจจุบัน แม้อกุศลยังมีอยู่ แต่ก็มีความรู้สึกที่จะพูดโต้ตอบช้าลง มีการยั้งคิดว่าถ้าพูดเช่นนี้แล้วเขาคงโกรธ ก็ระงับไม่พูด บางครั้งก็เปลี่ยนเรื่องพูด จึงทำให้ไม่มีเรื่องไม่สบายใจทั้งสองฝ่าย แล้วจึงค่อยหันมาพูดเรื่องเดิมด้วยเหตุด้วยผล จะต้องหมั่นฟังพระธรรมเนืองๆ จึงจะเข้าใจสภาพธรรมที่ปรากฏตามความจริง ..จนเป็นสังขารขันธ์ ให้ความเป็นตัวตนน้อยลง..

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pirmsombat
วันที่ 18 พ.ย. 2553

ขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
aditap
วันที่ 18 พ.ย. 2553

เพราะว่าท่านได้พิจราณาแล้วว่า สิ่งที่ท่านทํา ทําด้วยความหวังดี

ขอขอบพระคุณ และ ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
aiatien
aiatien
วันที่ 18 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
prakaimuk.k
วันที่ 19 พ.ย. 2553

  ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 19 พ.ย. 2553

ขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 20 พ.ย. 2553

อกุศลแม้เพียงเล็กน้อย ก็ไม่ควรที่จะประมาท  เพราะจะสะสมอยู่ในจิตขณะต่อๆ ไปจนมีกำลังที่จะกระทำอกุศลกรรมบถได้...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 21 พ.ย. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
icenakub
icenakub
วันที่ 14 ก.ค. 2554

อนุโมทนาครับ :)

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เซจาน้อย
วันที่ 26 มิ.ย. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
nong
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
สิริพรรณ
วันที่ 19 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 9 ก.ย. 2558

สาธุ อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ประสาน
วันที่ 1 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
ประสาน
วันที่ 10 ก.พ. 2561

สิ่งที่ท่านทำ ทำด้วยความหวังดี จริงหรือเปล่า

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านด้วยครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ