สังฆโสภณสูตร...พระสูตรสนทนาออนไลน์ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
มศพ.
วันที่  8 พ.ย. 2563
หมายเลข  33265
อ่าน  281

  

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ
ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ
สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ

•••..... ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย .....•••

พระสูตร ที่จะนำมาสนทนาออนไลน์

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.


คือ 

สังฆโสภณสูตร 

...จาก...

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๑๘


พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๑๘

สังฆโสภณสูตร 

ว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม ๔ จำพวก

[๗] ดูกร ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้ ที่ฉลาด มีวินัย กล้าหาญ สดับมาก ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมยังหมู่ให้งาม บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้ คือ ใคร คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา บุคคล ๔ จำพวกเหล่านี้แล ที่ฉลาด มีวินัย กล้าหาญ สดับมาก ทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมยังหมู่ให้งาม

บุคคลใด เป็นผู้ฉลาด และกล้าหาญ เป็นผู้สดับมาก และทรงธรรม เป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม บุคคลเช่นนั้น เรียกว่า ผู้ยังหมู่ให้งาม ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา เป็นผู้มีศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นพหูสูต บุคคลเหล่านี้แล ยังหมู่ให้งาม บุคคลเหล่านี้ เป็นสังฆโสภณ (ผู้ยังหมู่ให้งาม) แท้จริง

จบสังฆโสภณสูตรที่ ๗


อรรถกถาสังฆโสภณสูตร 

พึงทราบวินิจฉัยในสังฆโสภณสูตรที่ ๗ ดังต่อไปนี้  :-

บทว่า วิยตฺตา ได้แก่ บุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาสามารถ

บทว่า วินีตา ความว่า ผู้เข้าถึงวินัย อันท่านแนะนำดี

บทว่า วิสารทา ความว่า ผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญ คือ ญาณสหรคตด้วยโสมนัส

บทว่า ธมฺมธรา คือ ทรงจำธรรมที่ฟังมาแล้วไว้ได้

บทว่า ภิกฺขุ จ สีลสมฺปนฺโน ความว่า ในพระคาถา ตรัสคุณแต่ละอย่าง แต่ละบุคคลไว้ก็จริง ถึงอย่างนั้น คุณธรรมทั้งปวงก็ย่อมควรแก่ท่านเหล่านั้นแม้ทั้งหมด

จบอรรถกถาสังฆโสภณสูตรที่ ๗


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความโดยสรุป

สังฆโสภณสูตร

ว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม ๔ จำพวก

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่า บุคคล ๔ จำพวก คือ 

ภิกษุ

ภิกษุณี

อุบาสก

อุบาสิกา

ที่ฉลาด (คือ มีปัญญา) มีวินัย กล้าหาญ สดับมาก ทรงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมเป็นผู้ยังหมู่ให้งาม

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

หน้าที่ของพุทธบริษัท

พหูสูตคืออย่างไร

สัมมาทิฏฐิ

กล้าหรือไม่ที่จะฟังคำจริง

พุทธบริษัทกับการดำรงพระธรรมวินัย

อุบาสกอุบาสิกาก็เป็นพุทธบริษัท

สมชื่อว่าชาวพุทธ

พระภิกษุ ต้องงดงามตามพระธรรมวินัย

สังวรวินัย ๕

ทรงธรรมคืออย่างไร

ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pulit
pulit
วันที่ 10 พ.ย. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ประสาน
วันที่ 10 พ.ย. 2563

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 12 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 14 พ.ย. 2563

   ขอบพระคุณ และยินดีในคุณความดี ด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 14 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ