พุทธบริษัท

พุทธบริษัท มีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่พุทธบริษัทที่เป็นบรรพชิต

มีความสูงส่งเพียงใด ต่างกับคฤหัสถ์อย่างไร


หัวข้อหมายเลข  11384
ปรับปรุง  5 พ.ค. 2561