พุทธบริษัท


    พุทธบริษัท มีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ แต่พุทธบริษัทที่เป็นบรรพชิต

    มีความสูงส่งเพียงใด ต่างกับคฤหัสถ์อย่างไร


    หมายเลข 11384
    5 พ.ค. 2561