สงบท่ามกลางอกุศล

สงบคือเป็นกุศล เพราะพ้นไปจากอกุศลที่มีมากมายชั่วขณะ แต่ถ้าเข้าใจผิด

ก็จะมีการสอนให้ไปจดจ้องให้สงบ ซึ่งเป็นการกล่าวตู่ว่าเป็นคำสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


หัวข้อหมายเลข  11388
ปรับปรุง  5 พ.ค. 2561