สงบท่ามกลางอกุศล


    สงบคือเป็นกุศล เพราะพ้นไปจากอกุศลที่มีมากมายชั่วขณะ แต่ถ้าเข้าใจผิด

    ก็จะมีการสอนให้ไปจดจ้องให้สงบ ซึ่งเป็นการกล่าวตู่ว่าเป็นคำสอนของ

    พระสัมมาสัมพุทธเจ้า


    หมายเลข 11388
    5 พ.ค. 2561