ประโยชน์ของการฟังธรรม


    จะเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมก็เมื่อได้เข้าใจ จากการที่ไม่เคยรู้ แล้วได้รู้ว่า

    ความจริงที่แท้จริงคืออะไร


    หมายเลข 11390
    5 พ.ค. 2561