ประโยชน์ของการฟังธรรม

จะเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมก็เมื่อได้เข้าใจ จากการที่ไม่เคยรู้ แล้วได้รู้ว่า

ความจริงที่แท้จริงคืออะไร


หัวข้อหมายเลข  11390
ปรับปรุง  5 พ.ค. 2561