ธรรมกับชาวนา


    แม้ชีวิตจะทุกข์ยากเพียงใด แต่ถ้าได้สะสมความเข้าใจพระธรรมมา เมื่อได้ฟัง

    พระธรรมแล้วเข้าใจ จึงเห็นประโยชน์และแสวงหาการฟังสัจจะความจริง

    สะสมปัญญาเป็นสาวกโพธิสัตว์


    หมายเลข 11392
    5 พ.ค. 2561