ธรรมกับชาวนา

แม้ชีวิตจะทุกข์ยากเพียงใด แต่ถ้าได้สะสมความเข้าใจพระธรรมมา เมื่อได้ฟัง

พระธรรมแล้วเข้าใจ จึงเห็นประโยชน์และแสวงหาการฟังสัจจะความจริง

สะสมปัญญาเป็นสาวกโพธิสัตว์


หัวข้อหมายเลข  11392
ปรับปรุง  5 พ.ค. 2561