ธรรม-รูป-นาม

การศึกษาธรรมะ ต้องเข้าใจจริงๆในแต่ละคำ เช่น คำว่าธรรมะ รูปธรรม

นามธรรม ว่ามีความหมายอย่างไร


หัวข้อหมายเลข  11458
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561