ธรรม-รูป-นาม


    การศึกษาธรรมะ ต้องเข้าใจจริงๆในแต่ละคำ เช่น คำว่าธรรมะ รูปธรรม

    นามธรรม ว่ามีความหมายอย่างไร


    หมายเลข 11458
    1 มิ.ย. 2561