เห็นเป็นผลของกรรม

สภาพธรรมแต่ละอย่างเป็นแต่ละอย่างต่างกันไป และเกิดจากเหตุปัจจัย

เช่น เห็น เป็นธรรมที่เกิดจากกรรมเป็นปัจจัย แต่คิดเป็นธรรมที่เกิดจาก

การสะสมกุศลหรืออกุศลไม่ใช่ผลของกรรม


หัวข้อหมายเลข  11462
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561