เห็นเป็นผลของกรรม


    สภาพธรรมแต่ละอย่างเป็นแต่ละอย่างต่างกันไป และเกิดจากเหตุปัจจัย

    เช่น เห็น เป็นธรรมที่เกิดจากกรรมเป็นปัจจัย แต่คิดเป็นธรรมที่เกิดจาก

    การสะสมกุศลหรืออกุศลไม่ใช่ผลของกรรม


    หมายเลข 11462
    1 มิ.ย. 2561