เส้นทางอนัตตา

ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องก็มีแต่ความเป็นตัวตนที่จะไปทำสติ

ด้วยความหวังความต้องการ แต่ปัญญาที่สะสมจากการฟังพระธรรม จะดำเนิน

ไปเพื่อรู้แจ้งสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตน


หัวข้อหมายเลข  11465
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561