เส้นทางอนัตตา


    ถ้าไม่มีความเข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องก็มีแต่ความเป็นตัวตนที่จะไปทำสติ

    ด้วยความหวังความต้องการ แต่ปัญญาที่สะสมจากการฟังพระธรรม จะดำเนิน

    ไปเพื่อรู้แจ้งสภาพธรรมที่ไม่ใช่ตัวตน


    หมายเลข 11465
    1 มิ.ย. 2561