สิ่งที่สะสมในจิต


    ทั้งดีและชั่ว เกิดแล้วดับแล้ว แต่สะสมสืบต่อไว้ในจิต จนกว่าปัญญาจะเจริญ

    และดับการสะสมส่วนที่ไม่ดีได้ตามลำดับ


    หมายเลข 11469
    1 มิ.ย. 2561