สิ่งที่สะสมในจิต

ทั้งดีและชั่ว เกิดแล้วดับแล้ว แต่สะสมสืบต่อไว้ในจิต จนกว่าปัญญาจะเจริญ

และดับการสะสมส่วนที่ไม่ดีได้ตามลำดับ


หัวข้อหมายเลข  11469
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561