แมลงบินเข้าไฟ


    เพราะไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงหลงติดข้องในสิ่งต่างๆ และทำ

    ทุจริตกรรม ด้วยกิเลสอกุศลต่างๆ ซึ่งนำมาซึ่งทุกข์โทษประการต่างๆ มากมาย

    เหมือนแมลงที่บินเข้ากองไฟด้วยความไม่รู้โทษภัย


    หมายเลข 11470
    1 มิ.ย. 2561