แมลงบินเข้าไฟ

เพราะไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริง จึงหลงติดข้องในสิ่งต่างๆ และทำ

ทุจริตกรรม ด้วยกิเลสอกุศลต่างๆ ซึ่งนำมาซึ่งทุกข์โทษประการต่างๆ มากมาย

เหมือนแมลงที่บินเข้ากองไฟด้วยความไม่รู้โทษภัย


หัวข้อหมายเลข  11470
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561