โมฆบุรุษ

การศึกษาเรื่องราวของธรรมะทั้งหมด ถ้าไม่ต้องต่อความจริง ก็เป็นโมฆะ

คือ  เปล่าประโยชน์จากพระธรรมที่ได้ฟัง เช่น ฟังธรรมแล้ว แต่ยังไป

สำนักปฏิบัติ


หัวข้อหมายเลข  11471
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561