โมฆบุรุษ


    การศึกษาเรื่องราวของธรรมะทั้งหมด ถ้าไม่ต้องต่อความจริง ก็เป็นโมฆะ

    คือ  เปล่าประโยชน์จากพระธรรมที่ได้ฟัง เช่น ฟังธรรมแล้ว แต่ยังไป

    สำนักปฏิบัติ


    หมายเลข 11471
    1 มิ.ย. 2561