อารมณ์ที่สะสมคุ้นเคย

    อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ ซึ่งถ้าคุ้นเคยกับการรู้อารมณ์ใดด้วยกุศลหรืออกุศล

    ก็สะสมความคุ้นเคยที่จะเป็นกุศลหรืออกุศลในอารมณ์นั้นๆ แต่อารมณ์ที่

    จะทำให้สะสมคุ้นเคยที่เป็นประโยชน์ก็คือพระธรรม


    หมายเลข 11476
    ปรับปรุง 1 มิ.ย. 2561