อารมณ์ที่สะสมคุ้นเคย

อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ ซึ่งถ้าคุ้นเคยกับการรู้อารมณ์ใดด้วยกุศลหรืออกุศล

ก็สะสมความคุ้นเคยที่จะเป็นกุศลหรืออกุศลในอารมณ์นั้นๆ แต่อารมณ์ที่

จะทำให้สะสมคุ้นเคยที่เป็นประโยชน์ก็คือพระธรรม


หัวข้อหมายเลข  11476
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561