ศีลที่ทำให้สิ้นอาสวะ


    ศีลคืออะไร และศีลที่จะเป็นไปเพื่อดับกิเลส คืออย่างไร


    หมายเลข 11481
    1 มิ.ย. 2561