ศีลที่ทำให้สิ้นอาสวะ

ศีลคืออะไร และศีลที่จะเป็นไปเพื่อดับกิเลส คืออย่างไร


หัวข้อหมายเลข  11481
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561