แสวงหาความตาย


    ตราบใดที่มีความไม่รู้ ก็แสวงหาความเกิด ความตาย ไปทุกภพชาติ แต่ถ้ามี

    ปัญญาก็แสวงหาอย่างประเสริฐ คือการพ้นจากความเกิดความตาย


    หมายเลข 11484
    1 มิ.ย. 2561