แสวงหาความตาย

ตราบใดที่มีความไม่รู้ ก็แสวงหาความเกิด ความตาย ไปทุกภพชาติ แต่ถ้ามี

ปัญญาก็แสวงหาอย่างประเสริฐ คือการพ้นจากความเกิดความตาย


หัวข้อหมายเลข  11484
ปรับปรุง  1 มิ.ย. 2561